double arrow

Правила оформлення бібліографічних посилань

В тексті контрольної роботи обов’язкове посилання на використані літературні джерела, перелік яких наводиться в списку літератури. У список використаної літератури вносяться праці, із яких запозичуються цитати, думки, статистичні данні, на які робляться посилання. Бібліографічні посилання являють собою сукупність відомостей про літературне джерело, що використовується в тексті контрольної роботи. Джерела в списку літератури потрібно розташовувати згідно порядку посилань у тексті записки. Відомості про джерела повинні включати: прізвище та ініціали автора, місце видання, видавництво та рік видання, кількість сторінок. При посиланні в тексті на джерела потрібно приводити порядковий номер згідно списку літератури, розташований у квадратних дужках. При написанні контрольної роботи потрібно використати не менше 5 джерел (монографій, підручників для вузів, статей). У списку літератури необхідно вказати використані сторінки при розкритті питання контрольної роботи.

Наприклад: Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. — К., 1990. — С. 25 - 64.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

1. Історія України: предмет і завдання курсу, історичні джерела.

2. Первісне суспільство на території України.

3. Перші державні утворення на території України: давньогрецькі поселення, скіфи.

4. Розселення слов’ян. Дискусії навколо питання про походження слов’ян.

5. Готи й гуни на землях України. Вплив на формування української народності кочових племен.

6. Передумови утворення держави у східних слов’ян. Основні риси ранньофеодальної держави.

7. Східні слов’яни на території України в VI — VIII ст. Держава антів.

8. Кіммерійці і сармати на території України.

9. Трипільська культура в історії України.

10. Культура й вірування східних слов’ян.

11. Соціально-економічний розвиток Київської Русі у IХ — ХI ст.

12. Діяльність перших київських князів Олега та Ігоря.

13. Діяльність київських князів Ольги та Святослава.

14. Діяльність київських князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

15. Запровадження християнства на Русі: передумови та наслідки для давньоруської держави.

16. Критика “норманської теорії” походження Київської Русі.

17. Київська Русь у період феодальної роздрібненості (ХII — ХIII ст.): причини та наслідки.

18. Культура Київської Русі.

19. Галицько-Волинська держава.

20. Боротьба проти монголо-татарської навали. Данило Галицький.

21. Культура Галицько-Волинського князівства.

22. Ліквідація Галицько-Волинського князівства. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галичину й Волинь.

23. Литовська доба української історії.

24. Кревська унія 1385 року та її вплив на політичну ситуацію в Україні.

25. Загарбання українських земель Польщею. Люблінська унія 1569 р.

26. Посилення релігійно-національного гніту. Брестська церковна унія 1596 року й боротьба проти неї.

27. Розвиток культури України в Литовську добу.

28. Розвиток літописання в Україні у ХII — ХVIII століттях.

29. Виникнення козацтва. Історіографія проблеми.

30. Життя та побут українських козаків.

31. Боротьба козаків проти турецько-татарських завойовників.

32. Українська колонізація нижнього Подніпров’я в ХV - ХVI століттях і Запоріжжя.

33. Реєстрове козацтво та його роль в історичній долі України.

34. Запорізька Січ. Її значення в історичній долі українського народу.

35. Політика гетьмана П. Сагайдачного. Хотинська війна.

36. Козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.

37. Козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка.

38. Козацько-селянське повстання 1625 року.

39. Козацько-селянське повстання 1630 -1631 років.

40. Козацько-селянське повстання 1637 - 1638 років.

41. Діяльність православних братств в Україні у ХVI - ХVII століттях.

42. Становище православної церкви в Україні ХVI - ХVII ст. Діяльність митрополита Петра Могили.

43. Соціально-економічний розвиток України в ХVI - ХVII ст. Поширення магдебурзького права.

44. Україна напередодні Визвольної війни середини XVII ст. Причини та рушійні сили Визвольної війни.

45. Державотворча діяльність Б. Хмельницького.

46. Основні битви Визвольної війни середини XVII ст.

47. Формування української державності в ході Визвольної війни XVII ст. (економіка, соціальні відносини, адміністративна влада, воєнна організація).

48. Міжнародні відносини української козацької держави. Переяславська Рада. Березневі статті.

49. Суспільно-політичний розвиток Лівобережної України останньої третини ХVII ст. Гетьманщина.

50. Острозька та Києво-Могилянська колегії. Їх роль у відродженні української культури.

51. Політика гетьмана І. Виговського. Гадяцький договір України й Польщі.

52. Політика гетьмана Петра Дорошенка.

53. “Руїна” в Україні: причини та наслідки.

54. Гетьманування І. Мазепи. Північна війна та Україна.

55. Суспільно-політична діяльність гетьмана П. Орлика. Конституція 1710 року.

56. Лівобережна Україна у другій половині ХVIII століття.

57. Розвиток культури України в ХVI - ХVII століттях.

58. Правобережна Україна на початку ХVIII ст. Повстання Семена Палія.

59. Створення Нової Запорізької Січі у ХVIII столітті.

60. Діяльність Малоросійських колегій в Україні у ХVIII ст.

61. Російсько-турецькі війни кінця ХVIII століття та участь у них запорізьких козаків.

62. Ліквідація Запорізької Січі: причини та наслідки.

63. Скасування Гетьманщини у 1764 році; її місце в історії українського народу.

64. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в другій половині ХVIII ст. Гайдамацький рух. Коліївщина.

65. Рух опришків на Західній Україні в ХVII - ХVIII ст. Олекса Довбуш.

66. Задунайська Січ.

67. Поділ Польщі та захоплення українських земель Російською й Австрійською імперіями.

68. Утворення губерній та поширення кріпацтва в Україні наприкінці ХVIII ст.

69. Колонізаторська політика Росії у Південній Україні. Заснування міст Одеси, Херсона, Миколаєва.

70. Переселення українського козацтва на Кубань. Кубанське козацьке військо.

71. Система адміністративно-територіального управління на українських землях під владою Російської імперії.

72. Адміністративно-територіальна структура “Королівства Галіції й Лодомерії”. Асиміляторська політика Габсбургів.

73. Вітчизняна війна 1812 року та участь у ній українського народу.

74. Декабристський рух на Україні.

75. Соціально-економічний розвиток України в першій половині ХIХ ст. Посилення розкладу кріпосницької системи.

76. Антикріпосницька боротьба в Україні на початку ХIХ ст. Устим Кармелюк.

77. Суспільно-політичний рух в 30–50 роках в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

78. Життя та суспільно-політична діяльність Т. Г. Шевченка.

79. Розвиток української культури в першій половині ХIХ століття.

80. Кримська війна й Україна.

81. Скасування кріпосного права. Буржуазні реформи 60–70 років ХIХ ст.

82. Земська реформа в Україні. Роль земств у протипожежній діяльності.

83. Розвиток капіталістичної промисловості в Україні у другій половині ХIХ ст.

84. Національний гніт самодержавства в Україні у другій половині ХIХ ст. Активізація національного руху.

85. Заборона української мови в Російській імперії та її наслідки.

86. Діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта” в Україні.

87. Діяльність громад та народницьких організацій в Україні (ХIХ ст.).

88. Польські повстання 1831, 1863 років в Україні та ставлення до них українського селянства.

89. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Австро-Угорщини.

90. Події революції 1848-1849 років на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада та її діяльність.

91. Національне відродження в Галичині на початку ХIХ ст. “Руська трійця”.

92. Суспільно-політичний розвиток Західної України в другій половині ХIХ ст.

93. Культура України у другій половині ХIХ ст.

94. Громадські наукові організації в Україні. Діяльність наукового товариства імені Т.Г. Шевченка.

95. Історія пожежної охорони вашої області в дореволюційний період.

96. Робітничий рух. Поширення соціальних ідей і перші соціал-демократичні гуртки й групи в Україні.

97. Соціально-економічний розвиток України в 1900–1914 роках.

98. Суспільно-політичний розвиток України на початку ХХ ст. (1900 — 1917).

99. Створення українських національних партій, їх програми та діяльність наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.

100. Переселенські рухи українців наприкінці ХIХ ст. Життя українців на американському континенті.

101. Революційні події в Україні 1905 - 1907 років. Політичні партії у роки революції.

102. Становище в Україні після поразки революції 1905–1907 рр.

103. Столипінська аграрна реформа та її наслідки в Україні.

104. Україна в роки нового революційного піднесення (1910–1914).

105. Україна в роки Першої світової війни.

106. Лютнева буржуазно-демократична революція. Виникнення Центральної Ради.

107. Діяльність Української Центральної Ради.

108. Жовтневий переворот 1917 року. Загострення класової боротьби в Україні.

109. Утворення УНР, її політика, причини поразки.

110. Брестський мир і Україна. Останні дні Центральної Ради.

111. Гетьманат, його внутрішня та зовнішньополітична діяльність

(1918 рік).

112. Діяльність Директорії в Україні. Причини її поразки.

113. Утворення ЗУНР та її діяльність.

114. Боротьба ЗУНР проти польської окупації.

115. Війна Радянської Росії проти УНР.

116. Встановлення влади Рад на Україні. Перша Конституція УСРР.

117. Боротьба проти іноземної воєнної інтервенції в Україні (1918 р.).

118. Визволення України від денікінських військ.

119. Розгром врангелівських військ в Україні.

120. Радянсько - польська війна й Україна (1920 р.).

121. Наукова й політична діяльність М.С. Грушевського.

122. Політика воєнного комунізму й Україна. Опір більшовицькому режиму.

123. Політична криза в УСРР на початку 1921 року. Голод 1921–1922 рр.

124. Роль України в створенні СРСР: дискусії навколо цього питання.

125. Соціально-економічне й політичне становище України після громадянської війни. Особливості Непу в Україні.

126. Національно-державне будівництво 1921–1929 років в Україні. Створення АМСР у складі України та національних районів.

127. Українізація: суть, причини, наслідки.

128. Міжнародні зв’язки України в 20 роки ХХ ст. Причини занепаду зовнішньополітичної діяльності України.

129. Релігійне життя України в 20 – 30 роки. Гоніння проти православної церкви.

130. Індустріалізація в Україні: цілі, методи, досягнення.

131. Проведення колективізації в Україні. Голод 1932 – 1933 років.

132. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.

133. Репресії серед військових в Україні в 1933 - 1940 рр. та їх наслідки.

134. Масові сталінські репресії в Україні.

135. Західноукраїнські землі в 20 – 30 роки ХХ ст.

136. Проголошення незалежної Карпатської України. Окупація Закарпаття Угорщиною в 1939 році.

137. Возз’єднання українських земель в 1939 – 1940 роках. Сталінізм на західноукраїнських землях.

138. Культурне будівництво в Україні у 20–30-ті роки ХХ ст.

139. Україна напередодні Другої світової війни.

140. Напад Німеччини на Радянський Союз. Оборонні бої в Україні.

141. Причини відступу Червоної Армії у перші місяці війни. Оборона Києва, Одеси, Севастополя.

142. Фашистський окупаційний режим в Україні.

143. Боротьба в тилу фашистських загарбників в Україні.

144. Визволення Лівобережної України від фашистських загарбників.

145. Битва за Дніпро. Визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.

146. Корсунь-Шевченківська битва. Визволення Правобережної України від фашистських загарбників.

147. Львівсько-Сандомирська та Ужгородська наступальні операції. Остаточне визволення України.

148. Депортація населення України в 1939 - 1946 роках.

149. Перехід Радянської України до мирного будівництва. Відбудова народного господарства в 1944 - 1950 роках.

150. Пожежна охорона України в роки Великої Вітчизняної війни.

151. Голод 1946 - 1947 років в Україні: причини та наслідки.

152. Суспільно-політичне життя республіки в другій половині 40-х — першій половині 50-х років ХХ ст.

153. Соціально-економічне життя України в 60-х – на початку 80-х років ХХ ст.

154. Становище культури в Україні в другій половині 50-х – 80-ті роки. Роль “шестидесятників” у духовному відродженні України.

155. Правозахисний і дисидентський рух в Україні в 60 – 80-ті роки.

156. Загострення екологічних проблем в Україні у 70 - 80 роки. Чорнобильська катастрофа. Роль пожежних України в ліквідації її наслідків.

157. Серпневий путч 1991 року: його спрямованість і наслідки для України.

158. Соціально-економічний розвиток України в 1991-2001 рр. Складність і протиріччя в здійсненні соціально-економічних перетворень.

159. Основні етапи національно-державного відродження України в 90-х рр. ХХ ст.

160. Суспільно - політичний розвиток України в 1991-2001 рр.

161. Міжнародна діяльність суверенної України. Україна в складі СНД.

162. Розвиток історичної науки в Україні.

163. Історія пожежної охорони вашої області в роки радянської влади.

164. Організація та діяльність пожежно-сторожової охорони в Україні й проблеми її реорганізації.

165. Пожежна охорона суверенної України. Здобутки й труднощі.

166. Українці в сучасному світі.

167. Конституювання в Україні. Історичний аналіз: (конституювання УНР, перша Конституція УСРР, сталінська Конституція 1937 р., Конституція 1978 р., нова Конституція України).

168. Створення і розвиток Міністерства надзвичайних ситуацій в 90-х рр. ХХ ст. на початку ХХІ ст.

169. Визволення Лівобережної України. Битва за Київ (1942 - 1943).

170. Визволення Правобережної України від фашистських загарбників.

171. Всенародна боротьба в тилу фашистських загарбників на Україні під час Великої Вітчизняної війни.

172. Відродження народного господарства України в повоєнні роки (1944 - 1950).

173. Суспільно-політичне життя УРСР у другій половині 40-х – першій половині 50-х років ХХ століття.

174. Соціально - економічний розвиток УРСР у другій половині 50-х – першій половині 60-х років.

175. Соціально - економічний розвиток УРСР в другій половині 60-х – на початку 80-х років.

176. Суспільно-політичне життя УРСР в 60-х – на початку 80-х років.

177. Перебудова в СРСР: демократичні процеси в українському суспільстві. Причини розпаду Радянського Союзу.

178. Проголошення незалежності України.

179. Міжнародна діяльність суверенної України. Україна в складі СНД.

180. Пожежна справа в дореволюційній Україні.

181. Пожежна охорона України за часів радянської влади.

182. Аварія на Чорнобильській АЕС та участь випускників ЧІПБ в її ліквідації.

183. Пожежна охорона суверенної України.

184. Політичне життя України в наш час. Конституція суверенної України.

185. Соціально-економічна політика України. Цивільна авіація та НАУ за часів незалежності.

186. Національно-культурне відродження та розвиток міжнаціональних відносин в Україні.

187. Україна в сучасному світі.

188. Дисидентський та правозахiсний рух в Українi (60-тi – серед. 80-х рр.).

189. Значення Конституції України для утворення національної державності.

190. Соцiально-економiчний розвиток України в умовах перебудови в СРСР і становлення ії державностi (середина 80-х – 90-тi роки).

191. Сучаснi полiтичнi партії та громадськi рухи в Українi.

192. Державне будiвництво незалежної України (90-тi р.).

193. Культурно-нацiональне вiдродження України (друга пол. 80-х – 90-тi роки).

194. Зовнiшня полiтика України у 90-тi роки.

195. Українська дiаспора.

196. Перспективи економічного та соціального поступу України в ХХІ ст.

197. Основні етапи і напрями демократизації, відродження й розбудови незалежної України.

198. Міждержавні відносини та міжнаціональні стосунки на сучасному етапі.

199. Сучасні політичні партії в діяльності держави та українського суспільства.

200. Україна і світ. Участь України у вирішенні глобальних проблем сучасності.

№ варіанту Номер завдання № варіанту Номер завдання
Для 11-13 груп Для 12-14 груп
  1, 25, 50, 75,100, 125, 150, 175,   13, 36, 62, 87, 112, 137, 162, 187
  2, 26, 51, 76, 101, 126, 151, 176   14, 37, 63, 88, 113, 138, 163, 188
  3, 27, 52, 77, 102, 127, 152, 177   15, 37, 63, 89, 114, 139, 164, 189
  4, 28, 53, 78, 103, 128, 153, 178   16, 38, 64, 89, 115, 140, 165, 190
  5, 29, 54, 79, 104, 129, 154, 179   17, 39, 65, 90, 116, 141, 166, 191
  6, 30, 55, 80, 105, 130, 155, 180   18, 40, 66, 91, 117, 142, 167, 192
  7, 31, 56, 81, 106, 131, 156, 181   19, 41, 67, 92, 118, 143, 168, 193
  8, 32, 57, 82, 107, 132, 157, 182   20, 42, 68, 93, 119, 144, 169, 194
  9, 32, 58, 83, 108, 133, 158, 183   21, 43, 69, 94, 120, 145, 170, 195
  10, 33, 59, 84, 109, 134, 159, 184   22, 44, 70, 95, 121, 146, 171, 196
  11, 34, 60, 85, 110, 135, 160, 185   23, 45, 71, 96, 122, 147, 172, 197
  12, 35, 61, 86, 111, 136, 161, 186   24, 46, 72, 97, 123, 148, 173, 198

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

I. Офіційні документи:

Декларація про державний суверенітет України // Рад. Україна, 17 липня, 1990.

Акт проголошення незалежності України // Рад. Україна, 31 серпня, 1991.

Декларація прав національностей України // Голос України, 2 листопада, 1991.

Закон України “Про пожежну безпеку”. — 17.12.93.

Конституція України.

II. Літописи та історичні документи:

Боплан Г. Л. Опис України. — К.: Наук. думка, 1990.

Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець: Джерелознавче дослідження. — К.: Наук. думка, 1970.

Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы в 3-х томах. — М., 1954.

Гайдамацький рух на Україні в ХVIII столітті: Збірник документів. — К.: Наук. думка, 1970.

Документы Богдана Хмельницкого. — К.: АН УРСР, 1961.

Документы об освободительной войне украинского народа 1648 -1654 годов. — К.: Наук. думка, 1965.

Історія русів / Під ред. І. Драча. — К.: Рад. письменник, 1991.

Літопис Руський за іпатієвським списком / Під ред. Л. М. Махновця. — К.: Дніпро, 1991.

Літопис Самовидця. — К.: Наук. думка, 1971.

Величко С. В. Літопис. — К.: Дніпро, 1991.

Січинський В. Чужинці про Україну. — Л., 1991.

Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. — Харків, 1993.

Шевельє П. Історія війни козаків проти Польщі. — К.: АН УРСР, 1960.

Щоденник Еріха Лясоти // Жовтень. — 1984. — № 10. — С. 97 - 113.

III. Праці загального характеру:

Аркас М.М. Історія України - Русі. — К., 1990.

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. — К.: Дніпро, 1991.

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. — К..: Дніпро, 1991.

Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

Абрамов В., Тарасов Д. Земство и пожарно - страховое дело // Пожарное дело. — 1996. — № 2. — С. 52 - 57.

Бойко І. Д. Селянство України в другій половині ХVI - прешій половині ХVII ст. — К.: АН УРСР, 1963.

Грушевський М. С. Історія України - Руси. В 10-ти т. — К., 1990 - 1997.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя. — К.: Наук. думка, 1991.

Голобуцкий В. А. Запорожское козачество. — К., 1957.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734 - 1775 роки. — К.: АН АРСР, 1961.

Голубев С. Г. и др. Пожарное дело в СССР / Под ред. Н. А. Тарасова - Агалакова. — М., 1968.

Гумилев Л. Н. География этноса в истоический период. — Л.: Наука, 1990.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України. — Л.: Світ, 1991.

Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні: Науково - популярні статті, розвідки. — К.: Молодь, 1989.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVI — ХVIII ст. — К., 1966.

Історія українського мистецтва. В 6-ти т. — К., 1968.

Історія української літератури. В 6-ти т. — К., 1967.

Історія Української РСР. У 10-ти т. — К., 1981 - 1983.

Історичні постаті України. — О., 1993.

Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. — К., 1991.

Історія та історіографія України. — К., 1985.

Ефименко О. Я. Історія України та її народу. — К., 1992.

Как была крещена Русь. — М.: Политиздат, 1988.

Карамзин Н. М. История государства Российского. — М., 1988.

Кожухар О. І.Товариство “Просвіта” та його місце в історії України // Матеріали всеукраїнської науково - практичної конференції. — Кривий Ріг, 1994.

Копиленко Н. Київська “Просвіта” (1906 - 1910) // Дивослово. — 1994. — № 1.

Костомаров М. І. Історія України в життєписах визначніших її діячів. — К., 1991.

Корсунь - Шевченківська битва. — К., 1968.

Король В. Ю. Історія України. — К., 1995.

Ключевский В. О. Курс русской истории. Соч. в 9-ти т. — М.: Мысль, 1987.

Крип’якевич І. П. Історія України. — Л.: Світ, 1990.

Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. — Л.: Світ, 1990.

Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик: його життя і доля. — К..: Дніпро, 1991.

Любимов Л. Д. Искусство древней Руси. — М., 1981.

Лола О. П. Гайдамацький рух на Україні в 20 - 60 роки ХVIII ст. — К.: Наук. думка, 1965.

Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті ХVII ст. — К., 1989.

Марченко В. І. Українська історіографія. — К., 1959.

Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко В. І. Як козаки воювали. — Д.: Січ, 1991.

Михайлина П. В. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569 - 1654). — К.: Наук. думка, 1975.

Мишко Д.І. Селянсько-козацьке повстання на Україні під проводом Павла Бута // Укр. істор. журнал. — 1967. — № 6.

Микеев А. Чернобыль предупреждает // Пожарное дело. - 1988. - № 5.

Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду. — К.: АН УРСР, 1963.

Панашенко В. В. Чорноморські походи запорізьких козаків у першій половині ХVII ст // Історичні дослідження: респуб. міжвід. зб. наук. праць. — К., 1989. — Вип. 15.

Полонська - Василенко Н. Історія України. В 2-х т. — Л.: НТШ, 1991.

Пономарьов А. М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України ХVIII ст. — Л., 1971.

Сергієнко Г. Я. Суспільно-політичні рухи на Україні після повстання декабристів. — К., 1971.

Сергієнко Г. Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. — К., 1993.

Сергійчук В. Морські походи запорожців // Дзвін. — 1993. — № 1.

Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. — Д., 1994.

Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси ХIV - ХVI вв. — М., 1991.

Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. — К.: Наук. думка, 1991.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Соч. в 18 кн. — М., 1988.

Субтельний О. Україна: історія. — К., 1993.

Субтельний О., Жуковський А. Нарис історії України. — Л.: НТШ, 1991.

Рыбаков Б. А. Древние русы. — М.: Сов. археология, 1953.

Рибалка І. К. Історія України. — К.: Вища школа, 1991.

Толочко П. П. Древняя Русь. — К.: Наук. думка, 1987.

Томіленко А. Г. Історія пожежної охорони України: Методичні матеріали для практичних та семінарських занять з курсу історії України. — Черкаси: ЧІПБ, 1997.

Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. — К., 1970.

Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура // Збірн. наук. праць під ред. Г. Я. Сергієнко. — К., 1986.

Шувалов М. Г. Основы пожарного дела. - М., 1983.

Щербак В. О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648-1654 років. — К., 1989.

Щербак В. А. Историография истории УССР. — К., 1987.

Українська культура // За ред. Д. Антоновича. — К.: Либідь, 1993.

Українська народність: нариси соціально - економічної і етнополітичної історії. — К.: Наук. думка, 1990.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. В 3-х т.— Л.: Світ, 1990.Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: