double arrow

Критерiї оцiнок

ВСТУП

ПОЛТАВА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу

Медичний коледж

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Ответы на кроссворд.

Тема №13.

Ответы на кроссворд.

Тема №8.

Ответы на кроссворд.

Тема №.4

Тема №3.

Тема №15.

Эталон №1

Подобные представления связаны с изучением кариозных полостей удаленных зубов, имеющих вид «ходов» и высоким распространением паразитарных заболеваний в странах Древнего мира.

Ответы на кроссворды

Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Царский. 2. Капуста. 3. Константинополь. 4. Соран 5. Этруски. 6. Гладиаторы. 7. Валетудинарии.

По вертикали: 1. Архагат. 2. Диакониссы 3. Галенизм. 4. Киновия. 5. Гаруспики. 6. Анахореты. 7. Гиппократ. 8. Гален.

По вертикали: 1. Шестодневы. 2. Пандемия. 3. Бимаристан. 4. София. 5. Теофраст. 6. Цирюльник. 7. Орибасий. 8. Галенизм. 9. Юстиниан. 10. Мизадж. 11. Акведук. 12. Лазарет. 13. Синопсис. 14 Романия

По горизонтали: 15. Ламаизм. 16. Латынь. 17. Медицина. 18. Хоспес 19. Бэкон. 20. Кудесник. 21. Иглоукалывание 22. Канон. 23. Кананели. 24. Алхимия. 25. Схоластика. 26. Византия. 27. Константинополь. 28. Аэций 29. Инквизиция. 30. Чума 31. Османская.

По горизонтали: 3. Зиммельвейс. 6. Пирогов. 7. Диффенбах. 9. Хирург. 11. Мойер. 12. Наркоз. 14. Мухин. 15. Ларрей. 16. Иноземцев.

По вертикали: 1.Дерпт. 2. Асептика 3. Загорский. 4. Демидовская. 5. Бакунина. 8. Буяльский. 9. Хирургия. 10. Гангренозные. 13. Буш.

По вертикали: 1. Ваксман. 3. Филатов. 5. Ермольева. 6. Бакулев. 7. Мясников. 9. Сталинская.

По горизонтали: 1. Валентин. 2. Джанелидзе. 4. Смирнов. 6. Бурденко. 8. Милосердия. 10. Эпидемии.


«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

Для фармацевтичного відділення заочної форми навчання

Історія України – наша дорогоцінна спадщина. Вона охоплює віхи історичного шляху українського народу, який упродовж багатьох віків свого розвитку зробив значний внесок у світову цивілізацію. Опанування дисципліни передбачає вивчення історії розвитку українського народу у державотворчому, соціально-політичному, духовному та економічному вимірах і допомагає студентам усвідомити історичні корені свого народу, етапи його формування, цілісність та поступальність його історії. Викладення історії України подається в нерозривному зв’язку і взаємовпливах з історією інших країн та народів.

Мета вивчення курсу "Історія України" – дати студентам ґрунтовні наукові знання з історії виникнення і розвитку українського народу, його державності, головних суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбувались в Україні.

Завданням курсу „Історія України” є об’єктивне засвоєння студентами програмного матеріалу за допомогою різних форм і методів (семінарські заняття, самостійна робота, домашня контрольна робота), розуміння багатовимірності і суперечності історичного процесу на теренах України, а також оволодіння методами самостійної роботи з джерелами та історичною літературою.

Методологічна основа вивчення курсу – це принципи об'єктивності та історизму, пріоритет загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами.

Протягом вивчення цього курсу реалізується пізнавальна, практично-політична, культурологічна, виховна та інші функції, формується науковий світогляд студентів.

У результаті вивчення дисципліни, що базується на вітчизняній та іноземній історіографії, студенти повинні знати:

– основні етапи формування і розвитку українського народу, його боротьбу за незалежність і державний суверенітет;

– визначних діячів української історії, культури та техніки;

– джерела і літературу з проблем курсу.

Ґрунтуючись на знаннях, одержаних у процесі вивчення дисципліни, студенти повинні вміти:

– встановлювати причинно-наслідковий зв’язок між подіями;

– аналізувати історичний матеріал;

– орієнтуватися в сучасних світових подіях через призму історичних подій минулого;

– робити самостійні висновки та узагальнення.

Курс "Історія України" охоплює період з найдавніших часів до сучасності. Він розглядає процес формування українського етносу в контексті становлення європейської і світової цивілізації, містить найважливіші соціально-економічні, політичні та державотворчі події, національно-визвольний та громадський рух, діяльність політичних партій, видатних осіб, внутрішню та зовнішню політику України.

Оцiнка «ВIДМIННО»:

1. Бездоганне знання хронологiї в обсязi програми;

2. Чiтке видiлення головних рис перiодiв iсторiї України;

3. Безпомилкове визначення головних тенденцiй економiчного, соцiального та полiтичного розвитку України;

4. Вмiння аналiзувати iсторичний процес;

5. Вмiння робити самостiйнi узагальнення та висновки;

6. Лiтературна мова.

Оцiнка «ДОБРЕ»:

1. Орiєнтування у фактографiї, незначнi ускладнення при використаннi знань, незначнi помилки у хронологiї. Окремi неточностi в аргументуваннi;

2. Вмiння знаходити і аргументувати характернi особливостi перiодiв iсторiї України;

3. Правильне висвiтлення ходу та логiки подiй;

4. Вмiння робити загальнi висновки;

5. Добра мова.

Оцiнка «ЗАДОВIЛЬНО»:

1. Правильне висвiтлення окремих фактiв, але несуттєвi помилки в хронологiї;

2. Невмiння видiлити головнi риси і тенденцiї iсторичних процесiв, зайва деталізацiя;

3. Неконкретнi, загальнi слова і фрази, стосовно оцiнки подiй, слабка аргументацiя;

4. Вiдсутнiсть самостiйних узагальнюючих висновкiв;

5. Спрощена мова.

Оцiнка «НЕЗАДОВIЛЬНО»:

1. Суттєвi помилки в хронологiї;

2. Невмiння послiдовно викласти iсторичнi сюжети;

3. Вiдсутнiсть фактографiчної конкретики;

4. Нездатнiсть робити висновки;

5. Примiтивна мова.

Основні етапи написання контрольної роботи:

• вивчення та засвоєння основного кола питань визначеного курсу, робота по збиранню та обробці джерел, необхідних для виконання контрольної роботи;

• розкриття суті теоретичних питань;

• підведення підсумків по кожному питанню, формулювання власних висновків;

• оформлення посилань та списку використаної літератури.

Джерелами для виконання контрольної роботи можуть бути:

• наукові, науково-популярні, науково-публіцистичні, суспільно-політичні видання, що висвітлюють проблеми філософії, пов’язані з виконанням контрольної роботи;

• періодичні видання (наукові журнали, збірники тощо);


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: