double arrow

Вусныя формы Пісьмовыя формы

Справаздачы студэнта па фальклорнай практыцы

Народна-тэатральнае мастацтва

5.1. ДРАМАТУРГІЯ фальклорна-этнаграфічных комплексаў, апісанне касцюмаў і масак, дыялогі.

5.2. БАТЛЕЙКА: рэквізіт, ролі і дыялогі рэлігійнай («Цар Ірад») і свецкай (зніжанай) часткі прадстаўлення.

5.3. ІНТЭРМЕДЫІ.

5.4. НАРОДНАЯ ДРАМА «Цар Максімілян».

6. Дзіцячы фальклор: калыханкі і забаўлянкі, лічылкі і слоўныя прыгаворы пры гульнях, песні (аб жывёльным свеце, небыліцы, дакучныя, заклічкі), дражнілкі, скорагаворкі, міфалагічная проза і «страшылкі».

Крытэрыі ацэнкі

«6» балаў ― выкананне мінімума (запіс 50 фальклорных адзінак + 24 старонкі фальклорна―этнаграфічных назіранняў, звестак аб месцы праходжання практыкі, інфармантах і г.д.).

«+ 1» бал ― матэрыялы па адной з тэм праграмы―апытальніка.

«+ 1» бал ― наяўнасць магнітафонных запісаў або відэаматэрыялаў.

«+ 1» бал ― практычны ўдзел ў навуковай канферэнцыі―канцэрце.

«+ 1» бал ― удзел у працы «круглага стала».

«+ 1» бал ― высокая якасць запісаў, правільнае вызначэнне жанраў.

«+ 1» бал ― якаснае афармленне справаздачы.

«+ 1» бал ― перавышэнне мінімума на 50 %.

«― 1» бал ― несвоечасовая здача матэрыялаў практыкі

«― 1» бал ― памылкі пры вызначэнні фальклорных відаў і жанраў.

«― 1» бал ― адсутнасць чарнавых (палявых) запісаў.

«― 1» бал ― адсутнасць картак.

«― 1» бал ― нізкая якасць запісаў.

«― 1» бал ― нізкая якасць афармлення справаздачы і картак.

“ – 1” бал – адсутнасць адказаў на абавязковае тэматычнае заданне па фальклорнай прозе.

Практыка не залічваецца, калі кіраўнік выявіць хоць адзін факт фальсіфікацыі матэрыялаў.

гарадскі абарадавы фальклор: – рукапісныя і друкаваныя песеннікі.

1. Грамадскі быт: – альбомныя вершы, паэмы і апавяданні:

паэзія адноўленых каляндарных традыцый, турэмныя, дэмбельскія, школьныя,

сучасных святаў, выпускных вечароў, дзявоцкія.

вечароў сустрэч, «пасвяшчальных» абрадаў – вершаваныя подпісы да фотаздымкаў,

(у салдат тэрміновай службы, студэнтаў, паштовак, лістоў і інш.

крымінальнікаў, альпіністаў, турыстаў) і інш. – графіці

2. Хатні быт: – «святыя лісты» і «лісты шчасця».

рэпертуар сучаснага застолля, вяселля, – аўдыё- і відэазапісы.

хрысцінаў, пахавання, провадаў на тэрміновую

службу.

– гарадская фальклорная проза:

а) гарадскія былічкі (у аснове – міфалагічныя

апавяданні);

б) гарадскія бывальшчыны (у аснове – апавяданні аб

даўніх падзеях);

в) гарадскія мемараты (у аснове – апавяданні сведкаў

аб нядаўніх падзеях);

г) гарадскія легенды;

д) гарадскія міфы;

е) чуткі, плёткі, байкі;

ж) анекдоты.

– малыя формы фальклору ўключаюць:

а) прыказкі і прымаўкі;

б) сучасныя маладзёжныя выслоўі.

– гарадская фальклорная паэзія ўключае:

а) гарадскія прыпеўкі;

б) гарадскія рамансы, новыя балады

г) песні (бытавыя, ваенныя, палітычныя,

песні-пародыі);

д) крычалкі, выразы, прыгаворкі (застольныя,

картачныя, стадыённыя, дзіцячыя);

ж) фалькларызаваныя формы эстраднай і

аўтарскай (бардаўскай) песні.

– гарадскі дзіцячы фальклор уключае:

а) аўтарскія калыханкі, пацешкі і пястушкі;

б) сучасныя нескладухі, недарэчнасці;

в) лічылкі і гульнёвыя прыгаворкі. Апісанні новых

гульняў (напрыклад, “Краіна-мара”);

г) дражнілкі (мянушкі, абзыванні);

д) сучасныя загадкі-жарты;

е) «садысцкія» вершыкі;

ж) страшылкі;

з) школьныя пародыі;

і) школьны тлумачальны слоўнік.

фальклор гарадскіх субкультур

а) маладзёжнай ( «стэб», кіч).

б) Студэнцкай (афарызмы, «малітвы» ).

в) армейскай (павер’і, тосты, «маразмы», песні, скабрэзная паэзія);

г) блатной (афарызмы, прыказкі, клятвы, праклёны, парнаграфічнае апавяданне);

д) прафесійнай (пажарнікі, рабочыя, медыкі, альпіністы, турысты і г. д.) (запаведзі, байкі, анекдоты і інш.);

е) кампьютэрнай;

ж) рэгіянальнай (песні адэскага цыклу і г. д.).

Фальклор савецкага часу.

Фальклор Вялікай Айчыннай вайны:

1) партызанскі;

2) тылавы;

3) франтавы.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: