double arrow

Екзаменаційної роботи

1

Р.


     Методичні рекомендації щодо написання письмової екзаменаційної роботи. Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва.

 


Анотація.

Автори у методичних рекомендаціях з’ясовують особливості організації наукового дослідження при написанні письмової екзаменаційної роботи. Виділено основні етапи роботи над письмовою екзаменаційною роботою, над літературними джерелами, описано процедуру захисту та оцінювання випускної кваліфікаційної роботи.

З огляду на це методичні рекомендації будуть корисними не тільки для учнів, але й для педагогічних працівників.

 

Розробники

Комарова Олена Олександрівна – методист Івано-Франківського професійного ліцею автомобільного транспорту і будівництва, викладач вищої категорії.

Соловчук Алла Степанівна – викладач спецпредметів вищої категорії.

 

 Зміст

Вступ……………………………………………………………... 4
1. Порядок підготовки, затвердження та виконання завдання письмової екзаменаційної роботи…………………………….….. 5
2. Тематика та зміст письмової екзаменаційної роботи………………………………… 6
3. Методичні вказівки до написання письмової екзаменаційної роботи………………………………… 7
3.1 Етапи письмової екзаменаційної роботи 7
3.2 Вимоги до змісту та обсягу письмової екзаменаційної роботи…………………………… 7
3.3 Вимоги до оформлення пояснюючої записки…………………………………………………. 8
4. Організація консультацій при виконанні письмових екзаменаційних робіт…………………. 11
5. Порядок захисту та оцінювання письмової екзаменаційної роботи………………………………… 12
6. Критерії оцінювання знань під час захисту письмової екзаменаційної роботи………………… 13
Рекомендована література……………………………… 14
Додатки……………………………………………………….... 15

Вступ
Методичні рекомендації включають в себе основні етапи підготовки до написання письмової екзаменаційної роботи згідно з існуючими положеннями, інструкціями, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про професійно-технічну освіту. Перероблені та доповнені згідно специфіки інтегрованої професії «Оператор комп’ютерного набору; конторський службовець (бухгалтерія)». 

Написання письмової екзаменаційної роботи є важливим етапом у підготовці кваліфікованих робітників. Як свідчить практика, підготовка письмової екзаменаційної роботи сприяє поглибленню і розширенню системи добутих знань учнів, розвиває їх дослідницькі навички і вміння, творчі здібності, формує інтерес до професії.

Учневі при написанні письмової екзаменаційної роботи необхідно:ü оволодіти практичними навиками на виробничому навчанні;

ü оволодіти теоретичними знаннями зі спеціальних предметів;

ü глибоко ознайомитись з науковою літературою;

ü показати вміння узагальнювати, систематизувати і аналізувати отримані дані;

ü забезпечити необхідний стиль викладу матеріалу, правильно оформити роботу.

Метою письмової екзаменаційної роботи є:

ü поглиблення і розширення теоретичних та практичних знань учнів;

ü оволодіння учнями прийомами і навиками самостійної пізнавальної діяльності;

ü вироблення у майбутніх фахівців уміння захищати підготовлений матеріал (робити доповідь, відповідати на запитання, відстоювати власну думку тощо).

Загальні вимоги до роботи:

ü вміння працювати із загальною і спеціальною літературою;

ü вміння використовувати практичні знання;

ü творчий підхід до роботи, самостійність викладу думок (узагальнень, висновків, рекомендацій і т. д.);

ü обгрунтованість висновків і узагальнень;

ü науково-практична цінність роботи.
Порядок підготовки, затвердження та виконання завдання письмової екзаменаційної роботи

1. Теми письмових екзаменаційних робіт визначаються викладачами спецдисциплін спільно з майстрами виробничого навчання та повинні відповідати змісту виробничої практики учнів (за можливості - змісту кваліфікаційних пробних робіт), обсягу знань, вмінь та навичок, що передбачається освітньо-кваліфікаційною характеристикою та робочими навчальними програмами з відповідної професії.2. Письмові екзаменаційні роботи учнів, які навчаються за інтегрованими професіями, повинні відображати кваліфікаційні вимоги до кожної з них.

3. Теми та завдання затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

4. Учні одночасно із темою отримують і завдання до письмової екзаменаційної роботи. Завдання на виконання письмової екзаменаційної роботи видається не пізніше, ніж за два тижні до початку виробничої практики.

5. Керівники ознайомлюють учнів з вимогами до оформлення та написання письмової екзаменаційної роботи, а також з термінами виконання роботи.

6. Вимоги до написання письмових екзаменаційних робіт розглянуті та схвалені та засіданні методичної комісії спецдисциплін і затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.

7. Проводяться консультації до написання письмової екзаменаційної роботи.

8. Виконанням письмової екзаменаційної роботи керують викладачі спецдисциплін оператора комп’ютерного набору.

9. Виконані письмові екзаменаційні роботи зберігаються у керівників, а за 2-3 дні до захисту видаються учням.

10. Термін зберігання в навчальному закладі виконаних письмових екзаменаційних робіт – 1 рік.Тематика та зміст письмової екзаменаційної роботи

 

Завдання до письмової екзаменаційної роботи містить комплекс питань, завдань з спецдисциплін операторів комп’ютерного набору, що дозволяють учням застосувати отриманні та здобуті знання, уміння та навички у відповідності з кваліфікаційними характеристиками та вимогами навчальних програм.

Письмова екзаменаційна робота включає:

ü характеристика підприємства проходження переддипломної практики;

ü теоретичні аспекти розкриття теми з бухгалтерського обліку;

ü опрацювання теми за даними бухгалтерського обліку підприємства;

ü первинні бухгалтерські документи з теми роботи;

ü виготовлення та оформлення документів за допомогою персонального комп’ютера;

ü практичне завдання з комп’ютерних дисциплін.Методичні вказівки до написання письмової

екзаменаційної роботи

Зміст письмової екзаменаційної роботи повинен відповідати темі.

Основою письмової екзаменаційної роботи є завдання на виконання роботи, яке містить тему письмової екзаменаційної роботи та необхідні вихідні дані.1
Сейчас читают про: