double arrow

Выполнение графических работ


 

1. К первому пункту плана: составить отраслевую схему производств, которые образуют данный промышленный комплекс, показать связи между отдельными составляющими комплекса и с другими отраслями хозяйства.

2. Ко второму пункту плана: составить таблицу степени влияния отдельных факторов на размещение и развитие промышленного комплекса территории и отдельных его отраслей, а также определить на картосхеме территориальное сосредоточение сырьевых баз производств.

3. К третьему пункту плана: привести таблицы динамики объемов производства основных промышленных товаров комплекса; построить графики динамики объемов валового производства и диаграмму численности промышленно-производственного персонала по отраслям данного промышленного комплекса; показать на диаграмме доли объемов производства и численности промышленно-производственного персонала рассматриваемого промышленного комплекса в общем промышленном производстве/хозяйстве исследуемой территории.

4. К четвертому пункту плана: составить картосхему размещения отраслей промышленного комплекса. Выделить главные промышленные районы, зоны, узлы, центры, пункты, показать их отраслевую структуру и технико-технологические и снабженческо-сбытовые связи.
5. К пятому пункту плана: построить диаграмму доли продукции промышленного комплекса в структуре экспорта и импорта территории. Указать на картосхеме главные экспортно-импортные направления сырья и продукции промышленного комплекса в пределах страны исследования и с другими странами и регионами мира.

Список использованной литературы

 

Основной

9,15,16,18,21,22,23,29,33,36,46,51,58,60,61,68,72.

 

Дополнительный

Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року // Голос України. - 2003.-     14 березня, №49-50.

Державна програма приватизацй на 2000-2002 роки: Закон Ук­раїни, 18 травня 2000 року//Голос України. - 2000. - 27 чер­вня, №113.

Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоемних технологій: Закон України, 9 квітня 2004 року//Го­лос України. -2004. - 15 червня, №108.

Про альтернативні види рідкого та газового палива: Закон Ук­раїни, 14 січня    2000року // Голос України. - 2000. - 15лютого, №28.

Про альтернативні джерела енергії: Закон України, 20 лютого 2003 року// Голос України. - 2003. - 28 березня, №60.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми «Українське вугілля» № 1205 від 19.09.2001 р.

Амоша А.И., Федоренко В.Г., Белопольский Н.Г., Турченко Д.К. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? // Економіка держави. - 2007. - № 10. - С. 4-9.

Белошапка В. Стратегические альтернативы международного развития украинских предприятий // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №12.- С. 33-39.

Богачева Л.В. Фарміндустрія України: підсумки, проблеми і стра­тегія розвитку. - К.: РВПС України НАН України. - 2006. - 243 с.Бурка Й. А. Географія будівельної індустрії України: Нав. посіб.- Чернівці: Рута, 2000.- 100с.

Буяк А. Сучасний стан і перспективи розвитку енергетичной галузі в Україні// Экономист.- 2008.-№6.-С.32-37.

Венчин А.П. Будівельний комплекс: ефективність, резерви, перспективи.- Львів,С-г. ін-т,1995.-137 с.

Вітвіцький Я.С. Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу 9 на прикладі Західндго нафтогазоносного регіону України) // Регіональна економіка.-2008.-№3- С.49-57.

ВовченкоА., Гріньов В. Проблеми реформування вугільної промисловості України// Економіка України. - 2008. - №5.-С.19.

Гахович Н. Стан і проблеми екологізації промислового виробництва// Економіка України. - 2008. - №4.- С. 73.

Генсирук С.А. Ліси України.- К,:Наук. думка,1999.-408с.

Далев П.Г. Хімія на кожному кроці.-Львів: Світ, 1990.- 224 с.

Дейнека А.М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та ії економічно-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівнях// Регіональна еономіка.- 2008.- №1.-С

Єрмолов С. Формування конкуренції енергоринків в Україні // Економіка України. - 2007. - № 10.- С. 15.

Єфименко Н.А. Регіональні особливості розміщення продуктивних сил машинобудування як виду економічної діяльності та їх відтворювальні аспекти // Регіональна економіка. - 2007. - № 2. - С. 71-76.

Золотарьов А. Організаційні аспекти розвитку  машинобудування // Економіка України. - 2004. - № 12.- С. 15.Карпунин М.Г. Перестройка и модернизация машиностроения: єкономический аспект. М.: Машиностроение,1990.-271 с.

Крижановский Б.Н. Потенціал машиностроения.- К.:Наукова думка,1994.-351 с.

Козенко А.В. Металлургический фонд Украины.- К.: Наук. думка,1990.-115 с.

Колісник М., Сміх К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції// Регіональна еономіка.- 2008.- № 4.-С.103.

Мазур В. Конкурентні позиції підприємств гірнично –металургійного комплексу України// Економіка України. - 2009. - №3.-С. 4-18.

Манжул І. Стан і напрями вдосконалення ядерно-енергетичного комплексу України // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - №4.

Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / За заг. ред. Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2007. - 308с.

Медовар Б.И Металлурия вчера, сегодня, завтра.- К.: Наук. думка,1990.-189 с.

Паламарчук Г. Проблеми концентрації вирбництва в Україні // Економіка України. - 2008. - №11.- С.38.

Петрішін Н. Система стратегічних показників діяльності машинобудівельних підприємств// Регіональна еономіка.- 2008.- № 4.-С.173-185.

Пікула Щ. Державне регулювання промислових виробництв (на примері деревообробної галузі)// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №4.- С.69-76.

Сидорова А. Методич еский подход к оценке металлургического комплекса // Экономист.- 2008 .-№ 8.-С.62-65.

Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України// Економіка України. - 2009. - №3.-С. 19-26.

Синякевич І., Соловій І., Дейнека А. Лісове господарство України в XXI ст.: сценарій розвитку // Економіка України. - 2007. - № 9. - С. 72.

Скорнякова І.В. Експортний потенціал обробної промисловості України: управління процесом формування: Монографія. - К.: Наук. світ, 2006. - 175 с.

Тарасова Н.В. Хімічний комплекс України: тенденції проблеми, перспективи розвитку/ С.І. Дорогунцова.- К.: НАН України; Рада по вивч. Прод. Сил. України; Наук. світ,2001.- 253 с.

Усик С. Розвиток сектору метизів: проблеми та перспективи// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №7.- С. 58-65.

Федулова Л. Перспективи інноваційно- технологічного розвитку промисловості України// Економіка України. - 2008. - №7.-С.24.

Федулова Л. Технологічна структура економіки України//Экономист.- 2008 .-№.- С. 28-33.

Хвесик М.А., Хахльов О.В. Регіональні структурні трансформації в промисловості будівельних матеріалів (на прикладі Поліського економічного району України): Монографія. - К.: Кондор, 2006. - 184 с.

Чернов С.С, Пеминов А.Ю. Рынок тепловой энергии: проблемы и пути решения // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 5.

Чибисова Г. Стимулювання впроваджування сировини для виробництва биопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 4.- С. 104- 113.

Шакуров О. Стан і тенденції розвитку машинобудування // Актуальні проблеми економіки.- 2009.- № 3.- С. 57-63.

Якубовський М., Новицький В., Кіндзерський Ю. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року // Економіка України. - 2007. - № 11. - С. 4.

Интернет-ресурсы

www.rice.ru

www.ukrcenter.com.ua        

www.kontrakty.com.ua

www.economy.stats.ua    

www.world.stats.com

www.europa.km.ru

 4.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ШИРОКОГО   ПОТРЕБЛЕНИЯ

 

Отраслевой аспект тематики: легкая, текстильная, трикотажная, швейная, кожевенно-обувная, мебельная, фарфоро-фаянсовая промышленность; производство товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Территориальный аспект тематики: Украина, экономические районы, области Украины, которые выделяются значительным развитием названных отраслей.

 

Образец плана

Введение

1.Суть, структура и значение отрасли в хозяйственном комплексе территории, что рассматривается.

2.Предпосылки развития и размещения отрасли: исторические, естественно-экологические, сырьево-технические, социально-экономические.

3.Современное состояние развития отрасли территории.

4.Особенности регионального размещения основных предприятий отрасли.

5. Продукция отрасли во внутренней и внешней торговле территории.

6. Перспективы развития и размещения отрасли в условиях рыночной экономики.

Заключение

 Сейчас читают про: