double arrow

Правила оформлення та захисту курсової роботи


Планування наукового дослідження

На цьому етапі необхідно вибрати найбільш адекватні методи дослідження і статистичної обробки результатів.

Опрацювання літератури з теми дослідження. Першим етапом у виконання роботи є пошук та теоретичне осмислення першоджерел (монографії, статті) з теми роботи. Використані в роботі літературні джерела мають обов’язково включати достатню кількість публікацій останніх років. При опрацюванні літератури доцільно провести пошук в Internet за темою дослідження.

Методи дослідження

У процесі виконання роботи використовуються сучасні, добре опрацьовані методики, які дають відтворювані результати. Всі використані при дослідженні методики приводяться в методичній частині роботи якомога детальніше – так, щоб за потреби будь-хто міг їх відтворити. Оформлення результатів наукового дослідження необхідно якісно і кількісно проаналізувати отримані результати, виконати статистичну обробку результатів, подати їх у вигляді таблиць, малюнків, графіків, діаграм, тощо.

Оформлення курсової роботи

Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту, мають бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту, власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні – обов’язково).
Структурні елементи “Вступ”, “Висновки та пропозиції”, “Список використаних джерел” не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.

Пункти і підпункти плану мають заголовки.

Заголовки структурних елементів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки пунктів та підпунктів необхідно починати з абзацу (5 знаків). Відстань між заголовками та наступним або попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підпункту складається з номеру пункту, номера підпункту, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Оформлення результатів дослідження обраної теми у вигляді таблиць

Цифровий матеріал розміщують у вигляді таблиць. Використовують такі типи таблиць: таблиці якісних ознак, статистичні таблиці і таблиці функцій. У таблицях якісних ознак показують зв’язок явищ і процесів, які не можуть бути описані чіткими цифровими параметрами. 

Статистичні таблиці використовуються для показу масивного цифрового матеріалу у тих випадках, коли немає потреби акцентувати увагу на функціональній залежності досліджуваних процесів. У цьому випадку одиниці вимірів вказують у заголовках таблиць, у колонках наводять тільки стовпчики цифр. За відсутності цифрових даних у колонках роблять прочерк.Таблиці функцій використовують для співставлення процесів, які можна подати у вигляді незалежної перемінної (аргументу), зв’язаних відношень типу y = a •x. Числа у таблицю заносять з однаковим ступенем точності, водночас числа, які мають більш високий ступінь точності, округляють до розряду числа з найменшою точністю.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. Нумерується таблиця арабськими цифрами в межах пункту. Слово “Таблиця” розміщують зліва над таблицею. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву починають з великої літери.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною, над іншими частинами пишуть “Продовж. табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовж. табл. ….”.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, а в другому – боковик.Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Таблиці, у разі необхідності, можуть бути зазначені у змісті із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те саме”, а далі – лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Приклад оформлення і підпису таблиці

Таблиця 1.1. Структура загального обсягу інформації, оброблюваної в магазині типу «Універсам» за рік, % Торгова площа магазину 2 тис. кв. м

№ з/п

Найменування виду інформації

Відділи

Всього

Бухгалтерія Плановий відділ
1 Інформація що надходить в магазин,      
  Всього   74,8 0,1 74,9
  У тому числі:      
1.1 Від постачальників 63 0,1 63,1
1.2 Від підзвітних осіб 11,8   11,8
2 Інформація, що виходить з магазину,      
  всього 4,9 0,3 5,2
  У тому числі:      
2.1 У вищі інстанції організації 1,8   0,3   2,1  
2.2 в банк 3,1       3,1  
3 Інформація, що утворюється і використовується в середині магазину, всього 12,5 7,4 19,9
  У тому числі:      
3.1 для управління торгово-господарською діяльністю 3,8 7,2 11,0
3.2 для розрахунків, як допоміжний матеріал 8,7 0,2 8,9

РАЗОМ

92,2 7,8 100,0


Сейчас читают про: