double arrow

Проведення досліджень і написання роботи


 

Головним завданням цього етапу є написання випускної роботи відповідно до затвердженої теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагаль­нити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою цього інструментарію та загаль­новідомих сучасних наукових прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об'єкта дослідження під кутом зору обраної теми та ви­значаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є основою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доціль­ного способу їх вирішення в умовах конкретного підприємства. В ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ве­деться паралельно з дослідженнями на підприємстві, окремі аспекти випускної роботи можуть уточнюватися або коригуватися.

Підготовка до захисту випускної роботи

Термін подання випускної роботи — за десять днів до захисту.Згідно з регламентом студент зобов'язаний подавати випускну роботу науковому керівникові частинами у встановлені у завданні строки. У разі недодержання студентом календар­ного графіка виконання ВРБ керівник випускної роботи має право внести пропозицію про відрахування студента як такого, що не виконує навчальний план.
Після завершення написання роботи студент подає випускну роботу науковому керівникові для одержання від нього письмо­вого відгуку з оцінкою випускного дослідження. Зразок структу­ри змісту відгуку наукового керівника наведено в додатку В.

Випускна робота, підписана автором і науковим керівником та з письмовим відгуком наукового керівника і зовнішньою рецензією подається завідувачу випускової кафедри.

Зовнішню рецензію на ВРБ виконує висококваліфікований фахівець, який спеціалізується з проблем, споріднених з темою роботи. Якщо ВРБ виконана на матеріалах конкретного об¢єкта (підприємства, установи, організації), зовнішню рецензію виконує працівник керівного складу об¢єкта дослідження. Зовнішня рецензія обов¢язково повинна бути засвідчена круглою печаткою об¢єкта дослідження. Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості випускної роботи. Зразок структури рецензії вміщено в додатку К.

Завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту після попереднього захисту ВРБ і ставить свій підпис на титульному аркуші випускної роботи.

У разі невідповідності випускної роботи вимогам даних рекомендацій, завідувач випускової кафедри має право не допустити студента до захисту випускної роботи.Сейчас читают про: