double arrow

Резерви поліпшення використання основних фондів


 

Поліпшення використання основних фондів має свій вираз через збільшення обсягу виробництва, тож:

А) Резерв збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового устаткування є добутком резерву збільшення кількості устаткування та фондовіддачі у звітному періоді:

Резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового устаткування = резерв збільшення кількості устаткування * фондовіддача у звітному періоді=1*1,17357=1,17357 тис.грн.

Тобто, на підприємстві є резерв збільшення обсягу виробництва продукції на 1,17357 тис.грн. за рахунок введення в дію нового устаткування.

Б) Резерв збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зміни вартості основних виробничих фондів, питомої ваги активної частини основних виробничих фондів, фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів. Методику визначення вказаних резервів наведено в табл. 3.3.

 

Таблиця 3.3. Резерв збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зміни вартості, структури та фондовіддачі основних виробничих фондів

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення
Всього гр. 4 – гр. 3

у т.ч. за рахунок змін

середньорічної вартості ОФОВД питомої ваги активної частини фондовіддачі активної частини
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Обсяг виробництва продукції, тис. грн 4 370,60 (ф. 2 стр. 010+ ф. 1 стр. 120+ ф. 1 стр. 130) 4 113,00 (ф. 2 стр. 010+ ф. 1 стр. 120+ ф. 1 стр. 130)

4113–4370,6

=(-257,60)

91,40*

32,263*

3,979

/ 100

=

117,03

3504,7*

(-15,28)*

3,97

/100

=

(-2125,41)

 

3504,7*

16,98*

2,94

/100

=

(-405,34)

2 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн 3 413,30 (ф. 1 стр. 030) 3 504,70 (ф. 1 стр. 030)

3 504,70–3 413,30

=91,40

3 Середньорічна вартість активних фондів, тис. грн 1813,70–712,66 =1101,04 (табл. 2.1 п. 9) 1813,7–1218,61 =595,09 (табл. 2.1 п. 9)

 

4 Частка активної частини ОФОВД, % (100*п. 3 / п. 2) 100* 1101,04/3 413,30 =32,26 100*595,09/3 504,70 =16,98

16,98–32,26

=(-15,28)

5 Фондовіддача активної частини ОФОВД, тис. грн (п. 1 / п. 3) 4 370,60/ 1101,04 =3,97 4 113,0/ 1787,16= 6,91

6,91–3,97

=

2,94

РАЗОМ:

117,03+(-2125,41)+(-405,34)=(-257,60)

 

За даними, наведеними в табл. 3.3, витікає, що на даному підприємстві обсяг виробництва продукції в порівняних цінах зменшився на (-257,60) тис. грн, що зумовлено зменшенням фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів – вказане викликало зменшення обсягу виробництва на 405,34 тис.грн та зменшенням питомої ваги активної частини основних виробничих фондів, спонукало зменшення обсягу виробництва на (-2125,41 тис.грн) й є резервами за умови реалізації заходів, направлених на підвищення рівня вказаного фактору (фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів). Вказаний негативний вплив нівелював такі позитивні явища, як збільшення випуску продукції завдяки збільшенню середньорічної вартості основних виробничих фондів (що відособлено покликало збільшення обсягу виробництва на +117,03 тис.грн.). 

 Висновок

 

З метою визначення методики та набуття практичних навичок з аналізу стану та ефективності використання основних фондів на прикладі ВАТ «Одеський пивоварний завод» визначено та проаналізовано динаміку і структуру основних фондів, стан і рух основних фондів, рівень механізації виробничих процесів, економічну ефективність використання основних фондів, резерви поліпшення використання основних фондів, зроблено висновки про економічну ефективність функціонування підприємства в цілому та в розрізі теми,-

ВАТ «Одеський пивоварний завод» має високий рівень фінансової стабільності, оскільки відповідний коефіцієнт як на початок, так і на кінець періоду перевищує нормативне значення (>1) – на початок року складав 7,36, на кінець – 8,68.

Крім того, підприємство є фінансово незалежним – коефіцієнт фінансової автономії на початок року 0,88, на кінець року 0,90 (нормативне значення ≥0,5), тобто підприємство більш, ніж на 50 відсотків забезпечує себе власними коштами (відповідний показник на початок року 0,65, на кінець року 0,71), при цьому фінансовий леверидж не використовується (нульовий рівень як на початок, так і на кінець року).За всіма вказаними показниками спостерігається тенденція до збільшення, що є позитивним явищем. Дане стосується й показників ліквідності: поточна ліквідність на початок року 2,86, на кінець року 3,45 (нормативне значення >0,1), швидка ліквідність на початок року 1,90, на кінець року 2,39 (нормативне значення >0,7), абсолютна ліквідність на початок року 0,82, на кінець року 1,47 (нормативне значення ≥0,2).

Нажаль, від’ємну тенденцію мають показники обертання активів, кредиторської та дебіторської заборгованості:

- оборотність активів зменшилась (позитивним є її збільшення) на 0,35 (в минулому році складала 2,36, а в поточному 2,01); відповідно тривалість одного обороту активів зросла на 26,6 дні (в минулому році складала 154,9 днів, а в звітному 181,5 дні). При цьому слід відмітити, що зміна загальної суми активів сприяла тому, що не зважаючи на уповільнення обертання активів, одноденний оборот зменшився на 0,70 т. грн.

- оборотність запасів також знизилася (в минулому році складала 4,57, в звітному 4,29 обороти), відповідно середня тривалість одного обороту зросла (в минулому році складала 79,85 дні, а в звітному 85,04 дні);

- збільшилася оборотність дебіторської заборгованості (в минулому році складала 16,15 дні, а в звітному 18,68 дні) й відповідно зменшився середній період погашення дебіторської заборгованості на 3,05 дні (в минулому році складав 22,59 дні, в звітному 19,54 дні) – що є позитивним явищем, оскільки підприємство скоріше отримує кошти за реалізовану продукцію.

- позитивну тенденцію до збільшення дебіторської заборгованості підсилює збільшення періоду погашення кредиторської заборгованості (в минулому році складав 1,51, в звітному 3,51, зростання на 2 дні), тобто власні борги підприємство має сплачувати більш повільними темпами.

Показники рентабельності підприємства мають низький рівень, що не задовольняє нормативним значенням:

- рентабельність продажу <1 й в минулому році складала 0,14, в звітному році 0,13, тобто зменшилася на -0,01;

- рентабельність активів <1 й в минулому році складала 0,11, в звітному році 0,09, тобто зменшилася на -0,02;

- рентабельність власного капіталу <1 й в минулому році складала 0,13, в звітному році 0,10, тобто зменшилася на -0,02;

- рентабельність функціонуючого капіталу <1 й в минулому році складала 0,50, в звітному році 0,37, тобто зменшилася на -0,13;

- рентабельність підприємства загальна <1 й в минулому році складала 0,11, в звітному році 0,09, тобто зменшилася на -0,02;

- рентабельність продукції <1 й в минулому році складала 0,30, в звітному році 0,28, тобто зменшилася на -0,01.

Ефективність використання основних фондів безпосередньо впливає на показники рентабельності підприємства, тож є доцільним більш ретельний огляд аналізу стану й ефективності використання основних фондів.

На початок звітного періоду первісна вартість основних фондів складала 5622,60 тис.грн., при цьому розподіл за структурою мав наступного вигляду: тимчасові (не титульні) споруди складали 49,15%; будинки, споруди та передавальні пристрої 20,01%; машини та обладнання 17,79%; транспортні засоби 5,43%; земельні ділянки 5,42%; малоцінні необоротні матеріальні активи 1,40%; інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0,81%.

За результатами прибуття-вибуття основних фондів їхня первісна вартість збільшилася на 127,9 тис. грн. (зміни відбулися стосовно тимчасових (не титульних споруд: надійшло за рік загальною вартістю 1741,00 тис.грн.; вибуло на суму 1613,10 тис.грн., знос яких складав 1532,00 тис.грн.), але обсяг активної їх частини залишився незмінним (на рівні 1813,70 тис.грн.), що не може позитивно характеризувати динаміку і структуру основних фондів, оскільки саме активні виробничі фонди створюють додаткову вартість.

При цьому мали місце структурні зміни – за первісною вартістю: зменшилася питома вага земельних ділянок на 0,12%; будинків, споруд та передавальних пристроїв на 0,45%; машин та обладнання на 0,40%; транспортних засобів на 0,12%; інструментів, приладів, інвентарю) на 0,02%; малоцінних необоротних матеріальних активів на 0,03%; та відповідно збільшилася тимчасових (нетитульних) споруд на 0,12%.

За рівнем накопичених амортизаційних відрахувань на початок звітного періоду найбільшу суму мали тимчасові (не титульні) споруди – складали 54,57% загальної суми зносу основних фондів; будинки, споруди та передавальні пристрої    20,01%; машини та обладнання 17,79%; транспортні засоби 5,43%; малоцінні необоротні матеріальні активи 1,40%; інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0,81%;

За рівнем накопичених амортизаційних відрахувань на кінець звітного періоду найбільшу суму мають будинки, споруди та передавальні пристрої (33,66% загальної суми зносу основних засобів – збільшення на 13,65 в.п.), машини та обладнання (29,92% загальної суми зносу основних засобів – збільшення на 12,13 в.п.) й тимчасові (не титульні) споруди (23,57% загальної суми зносу основних засобів – зменшення на 30,99 в.п.).

Зменшення частки основних засобів та необоротних активів у джерелах власних коштів на 3,3% відбулося через зміну залишкової вартості основних виробничих фондів на 1,92% й зміну власного капіталу підприємства на (-5,23%).

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансування основних засобів знизилося на 0,24%, що відбулося через зміну початкової балансової вартості фондів на (-0,89%) й через зміну нарахованої суми зносу на 0,65%.

Спостерігається зменшення коефіцієнту реальної вартості майна на 0,023, що зумовлено зміною вартості основних засобів за залишковою вартістю на +0,017, зміною обсягу виробничих запасів на +0,001 й зміною обсягу активів на (-0,041). Як на початок, так і на кінець звітного періоду цей показник перевищує нормативне значення (0,5) й на початок року складав 0,743, а на кінець року 0,721.

На підприємстві знос основних засобів зменшився з 64,73 до 64,08%, це позитивно характеризує дії підприємства щодо вдосконалення технічної бази виробництва. Рівень оновлення основних засобів є досить високим й складає 30,28%, тобто можна стверджувати, що досить швидко відбувається заміна старого устаткування новим й більш ефективним та продуктивним є устаткування, оскільки при тривалому використанні воно морально старіє.

Зменшилася загальна кількість виконуваних операцій на 128,2 умовні операції, при цьому операцій, що виконуються механізованим способом стало менше на 10,1; операцій, що виконуються ручним способом стало менше на 20,1; тобто мали місце й структурні зрушення: питома вага ручних операцій збільшилася на 0,36% – вказане не можна назвати позитивним, оскільки це не відповідає вимогам науково-технічного прогресу.

Рівень механізації взагалі збільшився на 21%, що на 17% зумовлено зміною кількості механізованих операцій на -1% й загальною зміною операцій за технологічним процесом на +22%.

За минулий рік виробничі потужності підприємства використовувалися на рівні 87,4%, а в звітному році тільки в обсязі 54,8% (зниження складає 32,6%). Вказане зниження сталося при зменшенні обсягу реалізації (-5,1%) й збільшенням нормативної потужності в звітному році на 27,4%.

У зв’язку з викладеним необхідно з'ясувати причини неповного використання виробничих потужностей та спланувати дії, спрямовані на усунення цих причин, зокрема, підвищення пропускної спроможності виробництва.

За період на підприємстві знизилися фондовіддача на 10,7%, причинами чого є зменшення обсягу реалізації (що знизило фондовіддачу на 7,5%) на тлі збільшення залишкової вартості основних виробничих фондів (що знизило фондовіддачу на 3,1%).

Через зменшення фондовіддачі фондомісткість збільшилася на 7,1%

В минулому році використання парку наявного устаткування складало 97,72%, в звітному році цей показник складав 95,24% (зменшився на 2,48%). Коефіцієнт використання парку встановленого устаткування також зменшився (на 2,32%) – в минулому році 98,36%, в звітному році 97,56%.

Відносна економія основних засобів за звітний період складає 292,577 тис.грн.

Поліпшення використання основних фондів має свій вираз через збільшення обсягу виробництва, тобто, на підприємстві є резерв збільшення обсягу виробництва продукції на 1,17357 тис.грн. за рахунок введення в дію нового устаткування.

На даному підприємстві обсяг виробництва продукції в порівняних цінах зменшився на (-257,60) тис. грн., що зумовлено зменшенням фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів – вказане викликало зменшення обсягу виробництва на 405,34 тис.грн. та зменшенням питомої ваги активної частини основних виробничих фондів, спонукало зменшення обсягу виробництва на (-2125,41 тис.грн.) й є резервами за умови реалізації заходів, направлених на підвищення рівня вказаного фактору (фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів). Вказаний негативний вплив нівелював такі позитивні явища, як збільшення випуску продукції завдяки збільшенню середньорічної вартості основних виробничих фондів (що відособлено покликало збільшення обсягу виробництва на +117,03 тис.грн.).

 

 Список літератури

 

1) Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с

2) Іващенко В., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с

3) Кондратов Н.П. Основы финансового анализа. – К.: Главбух, 2002.

4) Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: «Знання» КОО, 2000. – 378 с

5) Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с

6) Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП «Экоперспектива». – Минск; Москва, 2000. – 688 с.

7) Стоянов Е.А., Стоянова Е.А. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия: Практическое руководство для бухгалтеров, финансистов, руководителей предприятий, аудиторов и работников банков. – М.: Аудиторская фирма «Аурум», 2003.

8) Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины – К.: А.С.К., 2002.Сейчас читают про: