double arrow

Впровадження нових сортів при виробництві соняшнику


 

Останнім часом за умови розширення посівних площ соняшнику його урожайність різко зменшилась. Низький рівень урожайності зумовлений екстенсивним типом господарювання. Замість більш ефективного використання землі, збагачення її добривами, поліпшення агротехніки господарства йдуть на дальше розширення площі посіву. Такий споживацький підхід не враховує негативних наслідків використання родючості ґрунту і надалі зумовлює зниження врожайності. В господарствах з високим рівнем агротехніки та агрохімії при використанні для посіву якісного насіння сортів і гібридів соняшника з різним вегетаційним періодом загалом було отримано врожайність, вищу за середню. Високої врожайності було досягнуто на ділянках з демонстраційним посівами гібридів провідних селекційних центрів світу. Причини: використання високоякісного посівного матеріалу; дотримання оптимальних строків посіву; високий рівень агротехніки; своєчасне повноцінне підживлення; використання новітніх засобів захисту рослин. [23]

Зрозуміло, що повністю дотриматись технології вирощування на великих площах товарних посівів соняшнику набагато складніше, ніж на демонстраційних ділянках, але результати щодо врожайності того варті.
Будь-який гібрид соняшнику, перш ніж бути внесеним до Державного реєстру сортів рослин, проходить конкурс сортовипробування, вході якого визначається його продуктивна здатність, господарські ознаки і стійкість проти несприятливих погодних умов. Але культура землеробства в мережі державного сортовипробування досить велика порівняно з середнім рівнем більшості аграріїв. Тому, щоб визначити з потенціалом врожайності нових гібридів, слід проводити безпосередньо у товаровиробника.

Ступінь реалізації генетичного потенціалу гібридів соняшнику визначається багатьма чинниками. Але найважливішими є погодні умови (співвідношення тепла і вологи ) та культура землеробства.

Потенційну продуктивність, стійкість до патогенних збудників та несприятливих погодних умов гібридів соняшнику наведено в таблиці 3.1 [24]

Товариству “Тур” проношується замінити вже існуючі сорти соняшнику (Зустріч, Лідер) на більш ефективні гібриди, а саме на такі як Титанік, Гена, Балкан, Хортиця. Ці сорти мають більшу урожайність (22,2-30,4 ц/га), а отже при їх впровадженні в проектному році можна отримати більший валовий збір соняшнику.


Таблиця 3.1

Генетично – господарська характеристика гібридів соняшника

 

Назва гібриду Генетичний потенціал урожайності, ц/га Вегетаційний період, днів Стійкість до ураження грибковими хворобами Стійкість до посухи Стійкість до рас вовчка
Титанік 50 105-107 Висока Висока АВСДЕ
Гена 50 107-110 Висока Висока АВСД
Балкан 55 115-118 Дуже висока Дуже висока АВСД
Хортиця 55 118-122 Висока Дуже висока АВСД

 Всі ці гібриди мають високу та дуже високу стійкість ураження грибковими хворобами та до посухи. Однією з головних переваг впровадження саме цих сортів є те, що вони мають різні вегетаційні періоди, що в свою чергу при зборі врожаю не викличе у виконавців технологічного процесу зайвих труднощів. Запропоновані сорти мають ранньостиглий (Титанік), середньостиглий (Гена) та низько стиглий (Балкан, Хортиця) періоди вегетації.

В умовах реального стану культури землеробства, який склався в господарстві, неможливо реально отримувати високі врожаї. Середня врожайність соняшнику в ТОВ “Тур” в останні 5 років перебуває в інтервалі від 5,86 до 12,1 ц/га. Але така врожайність зумовлена не тільки станом культури землеробства, а й високою якістю використаного сільгоспвиробниками насіннєвого матеріалу.

Розрахуємо потребу насіння соняшнику в товаристві “Тур” (табл..3.2).

Таблиця 3.2

Розрахунок потреби насіння соняшнику в ТОВ “Тур”

 

Сорти соняшника Площа, га Норма висіву, кг/га Потреба на всю площу, кг Вартість насіння, грн./кг Витрати, всього, грн.
Титанік 150 7 1050 25 26250
Гена 240 7 1680 22 36960
Балкан 245 7 1715 21 36015
Хортиця 144 7 1008 27 27216
Всього 779 - 5453 - 126441

 

При визначенні потреби господарства в насінні соняшнику на 779 га площі з нормою висіву в грунт по 7 кг/га товариству знадобиться 5453 кг насіння культури. Таким чином, господарству з вартістю насіння, яка коливається від 21 до 27 грн./кг, на закупівлю всього посадкового насіння знадобиться 126441 грн.Далі в проекті на 2005 рік розрахуємо, який валовий збір соняшника можна отримати за рахунок впровадження нових сортів культури. (табл. 3.3)

Таблиця 3.3

 

Сорти Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц.
Титанік 150 18,8 2820
Гена 240 12,2 2928
Балкан 245 12,5 3062,5
Хортиця 144 20,4 2937,6
Всього 779 15,1 11762,9

 

У виробництві соняшника в ТОВ “Тур” при впровадженні нових високоврожайних сортів культури в плановому році можна збільшити валовий збір соняшнику. Наприклад, при вирощуванні сорту “Титанік” з урожайністю 28,8 ц/га валовий збір соняшнику становитиме 4320 ц. А при впровадженні всіх нових сортів соняшника з середньою урожайністю 25,1 ц/га валовий збір культури становитиме 19583,1 ц.

Для того, щоб точно відповісти на питання. Чи доцільно вирощувати впроваджені сорти соняшнику, необхідно також визначити затрати на їх виробництво. Для цього розглянемо слідуючу таблицю.


Таблиця 3.4

Витрати на виробництво соняшнику, грн.

 

Статті витрат

2004р.

Проект

на 1 га на 1 ц на 1 га на 1 ц
Витрати на оплату праці з нарахуваннями 22,43 3,26 22,43 1,48
Насіння та посадковий матеріал 62,19 9,04 165,1 10,93
Паливо та мастильні матеріали 32,61 4,74 32,61 2,13
Добрива 52,34 7,61 52,34 3,46
Засоби захисту рослин 14,38 2,09 14,38 0,95
Роботи та послуги 32,61 4,74 32,61 2,13
Витрати на ремонт необоротних активів 21,67 3,15 21,67 1,43
Інші витрати на утримання основних засобів 32,61 4,74 32,61 2,16
Інші витрати 13,48 1,96 13,48 0,89
Загально-виробничі витрати 15,27 2,22 15,27 1,01
Всього витрат 299,14 43,48 402,95 26,68

 

Аналізуючи затрати на виробництво соняшника в проектному році можна зробити наступні висновки. При впровадженні нового насіння та посадкового матеріалу в проектному році витрати на виробництво 1 га посівної площі соняшника відносно 2004 року збільшились на 70,9 грн. Але, не зважаючи на це, витрати на виробництво 1ц. соняшника, навпаки, зменшаться на 36,36 грн. і становитимуть 22,51 грн.

Економічну ефективність виробництва насіння соняшнику розглянемо в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Резерви збільшення виробництва соняшнику за рахунок використання нових сортів

 

Показники 2004 рік Проект Відхилення “+”, “-”
Площа посіву соняшнику, га 779 779 -
Урожайність соняшнику, ц/га 6,88 15,1 +8,22
Валовий збір соняшнику, ц. 5361 11762,9 +6401,9
Собівартість виробництва соняшнику, тис. грн. 233,1 313,83 +80,73
Продано насіння соняшнику, ц. 4772 10480,74 +5708,74
Виручка від реалізації соняшнику, тис. грн. 505,1 913,92 +408,82
Ціна реалізації, грн./ц      
Собівартість реалізованого соняшника, тис. грн. 207,4 279,63 +72,23
Прибуток від реалізації соняшнику, всього, тис. грн. 297,7 643,29 +345,59
Рівень товарності, % 89,1 89,1 -
Виробнича собівартість 1ц. соняшнику, грн. 43,48 26,68 -16,8
Ціна реалізації 1 ц., грн. 87,2 87,2 -
Рівень рентабельності, % 143,5 230,0 +87

 

Аналізуючи дану таблицю, можна зробити наступні висновки. За рахунок впровадження нових сортів соняшника в проектному році, площа посіву культури залишається незмінною, тобто 779 га. Валовий збір соняшника збільшиться на 6401,9 ц. Собівартість виробництва соняшника збільшиться на 80,73 тис. грн. Кількість проданого насіння соняшника збільшиться на 5708,74 ц. Виручка від реалізації соняшнику збільшиться на тис. грн. Прибуток від реалізації соняшнику збільшиться на 345,59 тис. грн. Урожайність соняшника збільшиться на 8,22 ц/га. Виробнича собівартість 1ц. соняшника зменшиться на 16,8 грн. Рівень рентабельності збільшиться на 87 %.

 

Сейчас читают про: