double arrow

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Конституція України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - 141 с.

2. Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - 32 с.

.   Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - 34 с.

.   Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - 36 с.

.   Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №8. - 28 с.

.   Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №21. - 218 с.

.   Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №32. - 267 с.

.   Закону України “Про авторське право і суміжні правам” [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №13. - 64 с.

.   ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення [Текст] - К.: Держстандарт України, 1997. - 6 с.

.   ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення [Текст] - К.: Держстандарт України, 1997. - 13 с.
.   Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право [Текст]: [навч. посіб. ] - 2-е вид., стереотип. - К.: КНТ, 2006. - 520 с.

.   Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність [Текст]: [навч. підручник] / В.Д. Базилевич. - К.: Знання, 2006. - 431 с.

.   Бичкова С.С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання [Текст]: [навчальний посібник] / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової - К.: КНТ, 2006. - 498 c.

.   Вачевський М.В. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності [Текст]: [навч. підручник] / М.В Вачевський, В. Г Кремень, В.М. Мадзігон, В.Г. Скотний, Г.Є Левченко. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 448 с.

.   Галунька В.В. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності [Текст]: Збірник праць / В. В. Галунька - Херсон-Тернопіль, 2011. - 234 c.

.   Господарський кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. - 144 с.

.   Дахно І.І. Право інтелектуальної власності [Текст]: [навч. посібник]. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

.   Добриніна Г.П. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження [Текст]: [конспект лекцій] / Г.П. Добриніна, В.Д Пархоменко - К .: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 96 с.

.   Дроб'язко В.С. Право інтелектуальної власності [Текст]: [навч. посібник] / В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

.   Жаров В.О.: Право інтелектуальної власності в системі права України / В.О. Жаров [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://studrada.com.ua/node/5048.   Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1984. - № 51. - 1122 с.

.   Коссак В.М. Право інтелектуальної власності [Текст]: [навч. підручник] / В. М. Коссак, І.Є. Якубівський. - К.: Істина, 2007. - 208 с.

.   Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право [Текст]: [навч. підручник] / Ю.М Кузнєцов. - К.: Кондор, 2005. - 428 с.

.   Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні [Текст]: [посіб. для користувача] / Т. К. Несчетна, А. І. Рябець. - К.: Альфа-ПІК, 2009. - 120 с.

.   Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності. Академічний курс [Текст]: [Підруч. для студ. вищих навч. закладів] / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. - 696 с.

.   Святоцький О.Д. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти [Текст] / О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. - 1176 с.

.   Пентюк Б.М. Основи патентознавства та інтелектуальної власності [Текст]: [навч. посіб. для студ. вузів] / Б.М. Пентюк, І.І. Назаренко, М.М. Вірник. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 195 с.

.   Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності. Академічний курс [Текст]: [підруч. для студ. вузів] / ред. О.А. Підопригора, О.Д. Святоцький. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. - 672 с.

.   Понікаров В.Д. Авторські права та інтелектуальна власність [Текст]: [підруч. для студ. вузів] / В.Д. Понікаров, О.О. Єрмоленко, І.А. Медведєв. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 304 с..   Кубах А.І. Право інтелектуальної власності [Текст]: [навч. посібник] / А.І. Кубах. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 149 с.

31. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність [Текст]: [навч. посібник] / В.О. Потєхіна. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 414 с.

32. Потєхіна В.О. Патентна охорона винаходів та її значення для інноваційного розвитку <http://www.viravallee.com/articles/6.pdf> / В.О. Потєхіна [Електронний документ]. - Режим доступу:http://www.viravallee.com/articles/6.pdf

33. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [Текст]: / П.М. Цибульов. - К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності і права”, 2005 . - 108 с.ДОДАТОК А

Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності

 ДОДАТОК БДОДАТОК В

 ДОДАТОК ГСейчас читают про: