double arrow

Denne kontrakt er ikke omfattet af overenskomst, og arbejdsgiver er ikke med-lem af en arbejdsgiverforening.


Medarbejdernavn: ___________________________________________________________

 

Dato: ______________________________________________________________________

 

Ansættelseskontrakt

 

for medarbejdere med fast løn

(der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.

eller Funktionærloven, og som ikke er dækket af overenskomst)


Denne ansættelseskontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere, der ikke er ansat efter Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. eller Funktionærloven, og som ikke er omfattet af overenskomst.

__________________________________________________________

 

Denne ansættelseskontrakt kan benyttes ved ansættelse af medarbejdere, der ikke modtager fuld kost og/eller logi som en del af lønnen, og som ikke er funktionærer.

 

Det er et lovkrav, at der altid udarbejdes og udleveres et ansættelsesbevis til medarbejderen ved arbejdsforhold, der forventes at vare mere end 1 måned, og som indebærer en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.

Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige forhold og vilkår om ansættelsesforholdet. Oplysningerne skal mindst omfatte de oplysninger, der er anført i nærværende ansættelseskontrakt, jf. lovbekendtgørelse 240 af 17. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

 

Denne kontrakt opfylder lovens minimumsvilkår. Herudover har arbejdsgiveren pligt til at give oplysninger om alle øvrige væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Dette kan blandt andet ske ved udfyldelse af § 10 Øvrige vilkår.
Ansvarsbegrænsning

Vejledningen kan ikke erstatte konkret ansættelsesretlig rådgivning. Videncentret påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af anvendelsen af formularerne, som følge af de individuelle vilkår, som parterne indføjer i kontrakten. Videncentret påtager sig heller ikke ansvar for brugerens ændring i standardformularens tekst. Kontrakten er udarbejdet på grundlag af lovgivning gældende maj 2012.

Kontrakten er udgivet af:

 

Videncentret for Landbrug, Økonomi, Virksomhedsledelse

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Aarhus N

Kontaktperson: Bodil Jensen, bij@vfl.dk, tlf. 8740 5219

 

 

Kontrakten kan bestilles hos DLBR virksomhederne eller se kontrakten.

 

 


Revideret maj 2012


Vejledning til ansættelseskontrakt for medarbejdere med fast løn

__________________________________________________________


Denne kontrakt er ikke omfattet af overenskomst, og arbejdsgiver er ikke med-lem af en arbejdsgiverforening.

Ad § 1 ARBEJDSSTED OG TRANSPORT

             Her angives samtlige arbejdssteder, som medarbejderen kan komme til at arbejde på. Hvis medarbejderen skal anvende bil, scooter e. lign. for at komme mellem arbejdsstederne, bør det angives hvilket transportmiddel, der anvendes, samt om arbejdsgiver betaler transportomkostningerne og til hvilken takst. Endelig bør det angives, om transporttid tæller som arbejdstid - dette kan afhænge af, om der er tæt sammenhæng med den fastsatte arbejdsplan/-tid.

 

         Hvis arbejdsgiver stiller krav om gyldigt kørekort, er det medarbejderens pligt ALTID at være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Såfremt dette ikke kan opfyldes, er der tale om væsentlig misligholdelse af ansættelsesaftalen, hvorfor arbejdsgiver kan ophæve ansættelsesforholdet og bortvise medarbejderen. Hvis arbejdsgiver ønsker at opsige medarbejderen med forkortet opsigelsesvarsel på grund af mistet kørekort, bør dette nævnes.

 

Ad § 2 ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDE

             Her angives de vigtigste ansvars- og arbejdsområder. Der kan ved afkrydsning henvises til bilaget ”Arbejdsområder”. Ligeledes bør der angives navn og titel på nærmeste foresatte – hvis der er flere arbejdssteder, skal der angives en foresat for hvert arbejdssted.

 

Ad § 3 ANSÆTTELSESFORHOLDETS VARIGHED OG OPHØR                 Sættes der kryds i pkt. 1, kan aftalen af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned.

 

Sættes der kryds i pkt. 2, kan aftalen opsiges af begge parter med ____ måneders varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned. Opsigelsesvarslet bør ikke være længere end 3 måneder, medmindre der er tungtvejende grund til at aftale et længere opsigelsesvarsel. Aftales der et opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder, bør det begrundes nærmere, og arbejdsgivers opsigelsesvarsel bør forlænges tilsvarende.

 

Sættes der kryds i pkt. 3, udløber aftalen uden varsel. Uanset aftalen er tidsbegrænset, kan aftalen opsiges af parterne inden aftalens udløb med _____ måneders varsel.

 

Hvis der ønskes en prøvetid i ansættelsesforholdet, skal der foretages afkrydsning. Opsigelse med det forkortede varsel i prøveperioden skal kunne ske således, at medarbejderen efter udløbet af opsigelsesvarslet kan fratræde inden prøveperiodens udløb.

 

Det kan mellem parterne aftales, at medarbejderen ved ansættelsesforholdet har anciennitet som har betydning for ansættelsesforholdet. Den aftalte anciennitet bør fremgå af ansættelseskontrakten.

 

Enhver opsigelse bør ske skriftligt.

 

Ad § 4 ARBEJDSTID

             Her skal anføres den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inkl. arbejde i weekender og på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, der falder på hverdage, hvor der normalt skulle arbejdes, som f.eks. skærtorsdag og 2. pinsedag.

 

         Det bemærkes, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inkl. overarbejde ikke må overstige 48 timer i løbet af en referenceperiode på fire måneder. Medarbejderen skal som udgangspunkt have en samlet hvileperiode på mindst 11 timer indenfor hver 24 timers periode og indenfor hver 7 døgn have et ugentligt fridøgn. Ved landbrugsarbejde kan den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer i indtil 30 dage pr. kalenderår, og det ugentlige fridøgn kan udskydes/omlægges, dog må der ikke gå mere en 12 døgn mellem 2 fridøgn.

 

         For unge under 18 år må arbejdstiden inkl. overarbejde ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Hvis daglig arbejdstid overstiger 4½ time, skal den unge have en pause på mindst 30 min. Inden for hver syvdagsperiode skal unge under 18 år have to sammenhængende fridøgn. Derudover henledes opmærksomheden på arbejdsmiljølovens regler om arbejdstider. Specielt bemærkes, at unge under 18 år skal have en hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet. Hvileperioden skal i almindelighed ligge mellem kl. 20.00 og kl. 06.00.

 

         Det er arbejdsgivers ansvar, at arbejdstiden overholdes.

 

         Det skal angives, om de aftalte pauser er omfattet af den aftalte arbejdstid og dermed betalt af arbejdsgiver, eller om dette ikke er tilfældet.

 

Ad § 5 AFLØNNING

             I forbindelse med fastsættelse af lønnen, skal der også tages stilling til, om der er tale om eksempelvis månedsløn eller 14-dages løn. Husk, at der også skal være overensstemmelse med intervaller for udbetaling af lønnen.

             Såfremt der måtte være en rimelig og særlig begrundelse for lønniveauet, bør dette angives i ansættelseskontrakten, således at der er skriftlig dokumentation for dette og for at undgå unødige uoverensstemmelser på et senere tidspunkt.

 

Hvis der i ansættelsesforholdet vil blive udført overarbejde af medarbejderen, skal der - for at undgå tvivl - anføres en separat timesats for overarbejde. Dog behøver der ikke være ekstrabetaling for overarbejde. Det bemærkes, at overarbejde er ekstra timer udover det, der er anført i § 4.

 

Der er en gensidig forpligtigelse til at få afregnet overarbejde måned for måned, hvorfor det anbefales at fastsætte en frist for, hvornår indberetning af et eventuelt overarbejde senest skal ske. For at undgå usædvanligt store mængder af overarbejde kan parterne aftale et maksimum for den oparbejdede mængde af overarbejde.

 

I landbruget er det kutyme, at der i forbindelse med høst, såning og arbejde med husdyr kan forekomme et behov for overarbejde, der er vanskeligt at forudsige. Andet overarbejde bør varsles med mindst en dag.

 

Såfremt der er aftalt løntillæg eller bonus, skal dette angives i ansættelseskontrakten.

 

Udbetalingstidspunktet for medarbejderens løn skal angives i ansættelseskontrakten.

 

Det kan med fordel aftales, hvornår næste lønforhandling skal finde sted.

 

Ad § 6 FERIE

             Ansættelseskontrakten forudsætter løn på søgnehelligdage. For medarbejdere som også får fuld løn under sygdom, skal der ydes løn under ferie med ferietillæg, jf. ferieloven § 23. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan det aftales, at der i stedet ydes feriegodtgørelse, jf. ferieloven § 23, stk. 5.

 

Hvis der foretages indbetaling af feriepenge til FerieKonto, skal der foretages afkortning i løn pr. afholdt feriedag.

 

Hvis der betales løn under ferie, jf. ferieloven, skal der ved fratræden indbetales feriegodtgørelse til Feriekonto.

 

Uanset afregningsform optjenes ferien i optjeningsåret (det pågældende kalenderår), og ferien afholdes i det efterfølgende år (ferieåret er således fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende kalenderår).

 

Medarbejdere, der har en 5 dages arbejdsuge, optjener ret til 25 feriedage pr. optjeningsår, og medarbejdere med en 6 dages arbejdsuge optjener 30 feriedage pr. optjeningsår. Hvis arbejdsugen i gennemsnit er mellem 5 og 6 dage, optjenes der et forholdsmæssigt antal feriedage. Der ydes henholdsvis 2,08 eller 2,5 feriedag pr. måned. Der kan ikke afvikles ferie på søn- og helligdage eller dage, der kutymemæssigt er fridage.

 

Ret til feriefridage aftales individuelt og er IKKE en lovsikret ret, hvorfor det er op til parterne at fastsætte de nærmere vilkår for eventuelle feriefridage.

 

Hovedferien kan alene holdes i en opsigelsesperiode, hvis ferievarslingsreglerne kan opfyldes. Hvis både arbejdsgiver og medarbejderen ønsker det, kan de dog i forbindelse med opsigelsen aftale, at ferien alligevel holdes som planlagt.

 

Efter ferieloven kan der aftales forkortet ferievarsel. Arbejdsgiveren har således mulighed for at lade medarbejderen afholde restferie og feriefridage i opsigelsesperioden. Der er således mulighed for at aftale fravigelse fra reglen om, at lønmodtageren ikke kan holde hovedferie i opsigelsesperioden. Aftalen kan opsiges af begge parter og bør være skriftlig.

 

Ferieloven giver mulighed for, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at ferie ud over 20 dage (5-dages arbejdsuge) overføres til det følgende ferieår. For 6-dages arbejdsuge gælder, at feriedage ud over 24 kan overføres til det efterfølgende ferieår – dvs. at 6 dage (1 uge) kan overføres. Eventuel overførsel aftales inden den 30 september efter ferieårets udløb

 

Arbejdsgiver skal bruge oplysningerne om feriestatus for at kunne betale den korrekte løn i forbindelse med afholdelse af ferie.

 

Såfremt virksomheden holder lukket under ferie, skal dette varsles overfor medarbejderen, idet medarbejderen i så fald er forpligtet til at bruge feriedage herpå eller alternativt blive trukket i løn for de pågældende dage. Det kan med fordel ske under afsnittets sidste punkt.

 

Arbejdsgiver kan give medarbejderen en eller flere af følgende sædvanlige fri- og helligdage: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, ½ fridag grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag og ½ fridag nytårsaftensdag. Såfremt en eller flere af disse sædvanlige fri- og feriedage aftales som arbejdsgiverbetalte fridage, skal det anføres i afsnittets sidste punkt.

 

         Det er i ansættelseskontrakten forudsat, at der i ansættelsesperioden enten ydes feriegodtgørelse med 12,5 % eller løn under ferie med ferietillæg på 1 %. Disse procentsatser kan eventuelt aftales at være højere, men aldrig mindre. En sådan ændring bør fremgå tydeligt af ansættelseskontrakten.

 

             

Ad § 7 SYGEFRAVÆR OG BARNS SYGDOM

             Det aftales, om der skal udbetales fuld løn under sygdom eller ikke. Hvis det aftales, at der skal udbetales fuld løn under sygdom, og der er tale om månedsvis ansættelse,     skal der udbetales fuld løn under ferien, se Ad § 6. Det bemærkes, at dagpenge, der            refunderes fra det offentlige, i den periode, der udbetales fuld løn til medarbejderen,   tilfalder arbejdsgiveren.

 

         Arbejdsgiver er først forpligtet til at betale sygedagpenge eller løn til den ansatte under sygdom efter 8 ugers uafbrudt ansættelse, og hvis den samlede beskæftigelse i perioden har været mindst 74 timer, jf. dagpengelovens regler.

 

         Arbejdsgiver kan ved navns nævnelse angive en eller flere mulige personer, som medarbejderen kan indgive sygemelding til. Såfremt man angiver et telefonnummer i ansættelseskontrakten, bør det skriftligt meddeles medarbejderen, såfremt telefonnumret ændres, ellers er det arbejdsgivers risiko, at medarbejderen ikke kan indgive korrekt sygemelding.

 

         Arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderen afleverer/fremsender underskreven Tro- og loveerklæring i forbindelse med sygdom. Dog tidligst fra 2. fraværsdag.

 

         Mulighedserklæring

         Arbejdsgiver kan bede om en lægeerklæring; en såkaldt mulighedserklæring jf. sygedagpengelovens § 36 a. Arbejdsgiver og medarbejder skal sammen udfylde den første del af erklæringen; lægen skal udfylde anden del.

 

         Medarbejderen har pligt til at medvirke i udarbejdelsen af mulighedserklæringen på arbejdspladsen – eller i telefon, hvis sygdommen forhindrer andet. Arbejdsgiveren skal indkalde til samtalen med et rimeligt varsel, der godt kan være med dags varsel.

         Arbejdsgiveren kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår mulighedserklæringen skal være arbejdsgiveren i hænde. Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, og på tidspunkter, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig.

 

         Fritattest

         En arbejdsgiver kan efter sygedagpengeloven § 36 forlange en friattest, som ikke er en mulighedserklæring. En friattest kan eksempelvis benyttes, hvis den sygemeldte ikke ønsker at deltage i sygefraværssamtale med arbejdsgiver, ved sygemelding i opsigelsesperioden, sygemelding i ferie eller i afskedigelsessituationen.

 

         Såfremt medarbejderen alene er delvist sygemeldt, har arbejdsgiver mulighed for at lade medarbejderen udføre andre opgaver end sædvanligt. Arbejdsgiver bør dog have taget højde for dette i beskrivelsen af arbejdsopgaverne.

 

         Det kan aftales, at der er ret til fravær under et barns sygdom. Denne fraværsret er ikke en lovsikret ret. Aftale om fravær uden løntræk betyder, at arbejdsgiver betaler sædvanlig løn, selvom medarbejderen holder barnets sygedag.

 

Ad § 8 BARSELORLOV

             Det aftales mellem parterne, hvorvidt fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption skal ske med hel/delvis løn eller helt uden løn.

             Ifølge barselsudligningsloven er det for 2012 maksimalt en timeløn på 159,75 kr. inkl. feriepenge, som kan danne grundlag for udregning af barselsrefusion. Såfremt det aftales, at en højere timeløn skal være gældende for beregning af løn i barselsperioden, modtager arbejdsgiver ikke refusion for den andel af timelønnen, som ligger over 159,75 kr./time.

 

         Arbejdsgiveren har ret til refusion, hvis den ansatte får løn under barsel, der beløbsmæssigt overstiger dagpengesatsen. Refusionen er lig med forskellen mellem barseldagpenge og løn på op til 159,75 kr. i timen. Dagpengesatsen for barsel udgør i 2012 højst  106,49 kr. i timen.

 

         Arbejdsgiver modtager ikke refusion for ATP-bidrag, pensionsbidrag, søgnehelligdagsbetaling eller arbejdsmarkedsbidrag.

 

Ad § 9 TJENESTEBOLIG

             Tjenestebolig. Hvis der i aftalen indgår værelse, lejlighed eller anden form for bolig anføres det her, og der udformes en særskilt kontrakt desangående. Skatteværdien af boligen bør angives, samt om værdien består af husleje, el, vand, varme mv.

 

Ad § 10 ØVRIGE VILKÅR

             Under øvrige forhold skal angives andre væsentlige forhold vedrørende ansættelsen – eksempelvis brug af mobiltelefon i arbejdstiden.

 

         Der kan med fordel udarbejdes et bilag til ansættelseskontrakten, hvori ansættelseskontraktens øvrige forhold specificeres nærmere, så som: efteruddannelse/ skoleophold betalt af arbejdsgiver, udlevering/udskiftning af eventuelt arbejdstøj, pensionsaftale, sundhedsforsikring mv.

 

         Hvis der samtidig med indgåelsen af denne aftale indgås en pensionsaftale, skal dette fremgå af et særskilt dokument.

         Opsigelse

Den part, der opsiger et ansættelsesforhold, har krav på at få modpartens underskrift på, at opsigelsen er modtaget. Såfremt modparten ønsker at komme med indsigelser til opsigelsen, anbefales det af bevismæssige årsager, at dette sker skriftligt og indsigelsen bør kvitteres af modtager.

 

Hvis denne kontrakt er udgivet i en engelsk og en dansk udgave, er det den danske version, der er gældende i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version.

 


Ansættelseskontrakt

___________________________________________________________________________


Parterne

 


Arbejdsgiver/ Virksomhedsnavn:

__________________________________

Adresse:

__________________________________

 

CVR-nr.:___________________________      

 

Telefon: ___________________________


Ansætter hermed som medarbejder:

__________________________________

Adresse:

__________________________________

 

CPR-nr.: ___________________________

 

Telefon: ___________________________


 

 

Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår:(alle paragraffer skal udfyldes)

Denne aftale er ikke omfattet af overenskomst, og arbejdsgiver er ikke medlem af en arbejdsgiverforening.

 

 

§ 1 Arbejdssted og transport

 

Arbejdssted /-steder: __________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Aftaler vedrørende transport til og fra arbejdssteder: _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Krav om gyldigt kørekort/certifikat: (Sæt kryds)    JA                              NEJ

 

Følgende kørekort/certifikat kræves:

 Bil         Traktor  Truckcertifikat           Andet: _______________________

 Kopi af kørekort og evt. certifikat er vedhæftet kontrakten.

Såfremt medarbejderen mister kørekort/certifikat anses det for væsentlig misligholdelse, som kan medføre bortvisning

 

§ 2 Ansvars- og arbejdsområde

 

Titel/stilling: _________________________________________________________________

 

Ansvars- og arbejdsområdet omfatter: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

(Sæt eventuelt kryds)

 I øvrigt henvises til bilaget ”Arbejdsområder” eller anden særskilt stillingsbeskrivelse.

 

Nærmeste foresatte/leder: ______________________________________________________

 

§ 3 Ansættelsesforholdets varighed og ophør

 

Ansættelsesforholdet begynder den: ______________________________________________

1. udløber når det af en af parterne opsiges med mindst 1 måneds varsel til fratrædelse ved      en måneds udgang.

 

eller
2.
udløber når det af en af parterne opsiges med mindst ______ måneders varsel til fratræ- delse ved en måneds udgang.

 

eller
3.  
Aftalen er tidsbegrænset og udløber uden varsel den _______

 

Uanset aftalen er tidsbegrænset, kan aftalen opsiges af en af parterne inden ansættelsesforholdets udløb med _____ måneders varsel til udløb ved en måneds udgang.

 

Prøvetid: (sæt 1 kryds)

De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er en prøveperiode, hvor begge parter kan opsige aftalen med ______ dages varsel til ethvert tidspunkt i måneden.

 

Der er ikke indgået aftale om prøvetid.

Enhver opsigelse bør ske skriftligt.

 

Medarbejderen har ved ansættelsens påbegyndelse følgende anciennitet: _______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

§ 4 Arbejdstid

 


Arbejdstid

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er aftalt til antal timer: _________________________

 

Den daglige arbejdstid placeres i tidsrummet: _______________________________________

 

(Sæt eventuelt kryds)

 Der henvises til bilaget ”Arbejdsplan”.

 

Arbejdsplanen for perioden __________________________ lægges hver_____________ Planen lægges i samarbejde mellem medarbejder og arbejdsgiver.

 

Pauser

Pauser i løbet af arbejdsdagen: __________________________________________________

Følgende pauser indgår i arbejdstiden: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Weekender og søgne-/helligdage

I den ugentlige arbejdstid er indeholdt arbejde i weekender og på søgnehelligdage med følgende omfang: (Sæt kryds eller giv nærmere specifikation)

 

 Der henvises til bilaget ”Arbejdsplan”.

 

Eller

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

inkluderet heri er:

- lørdage og søndage med følgende omfang: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

- søgnehelligdage med følgende omfang: __________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

(er der ikke aftalt noget vedr. weekender og søgnehelligdage, har medarbejderen fri)

 

§ 5 Aflønning

Lønnen

Den kontante løn inkl. søgnehelligdagsbetaling er individuelt fastsat for den aftalte arbejdstid, jf. § 4, for hver

 

periode á _______ aftalt til kr.: __________________________________________________

 

Evt. særlig begrundelse for lønniveauet: ___________________________________________

Overarbejde

Overarbejde kan forekomme og honoreres med en timeløn eller afspadseres efter nærmere aftale.

 

Timeløn ved overarbejde er ________ kr. eller afspadsering i forholdet__________________

 

___________________________________________________________________________  

 

Ved overarbejde skal medarbejderen senest den ________ i hver måned aflevere en oversigt over overarbejdstimer til arbejdsgiveren. Parterne har en gensidig forpligtigelse til at overholde dette. Beløbet skal udbetales ved næste måneds lønudbetaling, eller der kan ske afspadsering efter nærmere aftale.

Det er aftalt, at medarbejderen maksimalt kan oparbejde ______ timers overarbejde til afspadsering eller udbetaling, medmindre der foreligger særskilt skriftlig aftale herom.

Tillæg/Bonus

Der er aftalt følgende tillæg/bonus ud over den faste månedsløn: _______________________

 

Andre aftaler (præcise beskrivelser af ordningen og kriterierne for løntildelingen):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Udbetaling

Lønnen udbetales bagud, for hver: (sæt ét kryds)

 

14 dage

 

måned

 

således at medarbejderen kan disponere over lønnen: (sæt ét kryds)

 

inden periodens udgang

 

den sidste bankdag i perioden

 

Lønforhandling:

Næste lønforhandling er aftalt til den ___________________________________________

§ 6 Ferie

 

Medarbejderen har ret til ferie i overensstemmelse med ferielovens regler.

 

Der ydes:(sæt ét kryds)

feriegodtgørelse efter gældende lov med 12,5 % af den skattepligtige løn i optjenings-året. Indbetaling sker til FerieKonto.

 

Eller

 

For medarbejdere, som er ansat månedsvis (eller for længere tid), og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, jf. § 7, medmindre medarbejderen ønsker feriegodtgørelse.

 

Der ydes løn under ferie samt et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent i det fore- gående år. Ret til løn under ferie gælder først i det efterfølgende ferieår og da kun i den          periode, der er optjent ret til ferie med løn.

Udbetalingsform/-tidspunkt:

Feriepenge på 12,5 %, der indsættes på FerieKonto.

 

Ferie med løn samt 1 % i ferietillæg fra den 1/5-20___ i det antal dage der er optjent ret til ferie med løn i optjeningsåret.

 

Særligt vedrørende feriefridage:

(Der kan sættes flere kryds)

Feriefridage er ikke en lovsikret ret og aftales derfor individuelt.

Der ydes årligt _____ feriefridage, som afvikles med løn i ansættelsesforholdet.

Feriefridage optjenes i forhold til ansættelsesperiodens længde og

 kan afholdes i ferieåret efter optjeningsåret eller

 kan afholdes løbende i optjeningsåret.

 

     Feriefridage afholdes med et af arbejdsgiver givet varsel på _____ uger.

     (Feriefridage er ikke omfattet af ferielovens varslingsregler).

 

  Feriefridage kan efter skriftlig aftale overføres til afholdelse i næste ferieår.

 

  Der ydes IKKE feriefridage med løn i ansættelsesforholdet.

    Feriefridage kan ikke komme til udbetaling og bortfalder uden betaling ved ansættelsesforholdets ophør.

 

 

Varsling af ferie/feriefridage i opsigelsesperioden:(sæt 1 kryds)

Der er aftalt et forkortet ferievarsel i opsigelsesperioden for så vidt angår afholdelse af ferie, som ikke er hovedferie samt eventuelle feriefridage. Ferievarslet er aftalt til ____ dages varsel. Ferievarsel og restferien/feriefridagene skal kunne indeholdes i opsigelsesperioden. Er medarbejderen fritstillet, anses ferie, som ikke er hovedferie og eventuelle feriefridage for afholdt, hvis ferievarslet og ferieperioden kan rummes indenfor fritstillingsperioden, forudsat medarbejderen har haft en arbejdsfri periode, svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslet. Er varsel for feriefridage, jf. ovenfor under særligt vedrørende feriefridage, kortere end varsel i opsigelsesperioden, gælder altid det korteste varsel.

 

Der er ikke indgået aftale om forkortet ferievarsel i opsigelsesperioden.

 

(Ferievarsel bør gives skriftligt, og medarbejderen skal kvittere for modtagelsen heraf.)

Feriestatus:

Medarbejderen har ved start på ansættelsen afholdt ______feriedage i indeværende ferieår.

 

Øvrige aftaler vedr. ferie samt aftale om afholdelse af ferie:_______________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__§ 6 Sy

§ 7 Sygefravær og barns sygdom

 

Fravær på grund af sygdom skal anmeldes til arbejdsgiveren senest ved arbejdstidens begyndelse på fraværsdagen.

 

Under sygdom yder arbejdsgiver:

(sæt 1 kryds)

 

Dagpengesatsen i 30 dage efter 8 ugers ansættelse i henhold til sygedagpengeloven.

 

Normal løn i 30 dage efter 8 ugers ansættelse, derefter i henhold til sygedagpenge-

     loven.

 

Normal løn efter 8 ugers ansættelse.

 

 

Anmeldelse af sygdom skal ske ved personlig telefonisk henvendelse med mindre andet er aftalt. SMS betragtes ikke som personlig henvendelse. Meddelelse om sygdom skal ske til:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

 

Tro- og loveerklæring:

Medarbejderen er forpligtet til at aflevere underskreven Tro- og loveerklæring efter ____ dages sygdom.

Mulighedserklæring

Medarbejderen har pligt til at medvirke ved udarbejdelsen af en mulighedserklæring, og arbejdsgiveren kan forlange en sådan udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Såfremt medarbejderen nægter at medvirke hertil, kan dette få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold.

 

Friattest

Arbejdsgiver har ret til at forlange, at medarbejderen får sin læge til på en friattest at skrive under på, at fraværet skyldes sygdom. Såfremt medarbejderen nægter at medvirke hertil, kan dette få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold. 

 

Arbejdsgiver afholder udgifterne til indhentelse af mulighedserklæring og friattest, dog ikke ved erstatningsferie

 

Barns sygedag
Ved sygdom hos hjemmeboende barn under 12 år gælder følgende for den ene af forældrene: (sæt minimum 1 kryds)

Medarbejderen har ret til fravær mod løntræk ved barnets

 

     1. sygedag og/eller      2. sygedag

 

Medarbejderen har ret til fravær uden løntræk ved barnets

 

     1. sygedag og/eller      2. sygedag

 

Ret til fravær ved barns sygdom opnås først efter ______ mdrs. ansættelse.

 

Medarbejderen har IKKE ret til fravær ved barnets sygdom.

 

 

§ 8 Barselsorlov

 

Medarbejderen har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i overensstemmelse med gældende regler i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

 

Under graviditet henvises til dagpenge i overensstemmelse med gældende regler.

 

Under barsel betales der:

 

Løn svarende til _______ kr./time i op til 29 uger, jf. barselsudligningsloven. Ugerne fordeles med 4 uger før forventet fødsel til mor, 2 uger som pligtorlov til mor, 2 uger som fædreorlov til far samt 21 uger som fællesorlov, der kan fordeles mellem mor og far.

Normal løn i op til ______ uger mod at arbejdsgiver får fuld dagpengerefusion.

 

Ikke løn under fraværet. Der henvises til dagpenge i overensstemmelse med gældende regler.

 

Er der indgået aftale om bolig i forbindelse med ansættelsen, har medarbejder ret til at bebo denne under barselsfraværet mod betaling af husleje på kr.__________

 


Evt. Tjenestebolig

§ 9 Evt. tjenestebolig

 

Ansættelsen omfatter bolig:

 

Værelse eller andel af bolig

 

Selvstændig bolig

 

Hvis der indgår bolig som en del af ansættelsesforholdet, skal der udfyldes en særskilt aftale herom. Den indgåede aftale bliver efterfølgende en del af nærværende kontrakt.

 

Den angivne bolig har en skatteværdi af _______ kr./mdr. Dette beløb indeholder: _______

 

_________________________________________________________________________

 

§ 10 Øvrige vilkår

 

Øvrige vilkår: ________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

Der er indgået pensionsaftale:                                   Ja         Nej

 

Der er indgået aftale om sundhedsforsikring:           Ja         Nej

 

Underskrifter

 

Parterne erklærer ved deres underskrift, at nærværende ansættelseskontrakt er udfyldt og underskrevet i 2 eksemplarer samt udleveret med ét eksemplar til hver part.

 


 

__________________________________

Sted

 

_______________

Dato

 

__________________________________

Arbejdsgivers underskrift

 

__________________________________

Sted

 

_______________

Dato

 

__________________________________Medarbejderens underskrift

 

 


 

___________________________________________________________________________

Forældremyndighedens underskrift, såfremt medarbejderen er under 18 år

 

 

Hvis denne kontrakt er udgivet i en engelsk og en dansk udgave, er det den danske version, der er gældende i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version.

 

 Opsigelse

___________________________________________________________________________

Medarbejder

Undertegnede medarbejder: ____________________________________________________

 

opsiger herved min ansættelse hos: ______________________________________________

 

til ophør den: ________________________________________________________________

 

Hvis der som led i ansættelsen er tilknyttet tjenestebolig, jf. kontrakt herom, opsiges den del af aftalen samtidig således at fraflytning sker ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Sted og dato: ________________________________________________________________

Underskrift (medarbejder): ______________________________________________________

 

Ovenstående opsigelse er modtaget og accepteret:

Sted og dato: ________________________________________________________________

Underskrift (arbejdsgiver): ______________________________________________________

Arbejdsgiver

 

Undertegnede arbejdsgiver: ____________________________________________________

 

opsiger herved ansættelsesforholdet med: _________________________________________

 

til ophør den: ________________________________________________________________

 

på baggrund af ______________________________________________________________

 

Eller på baggrund af aftale om prøveperiode  sæt kryds.

 

Hvis der som led i ansættelsen er tilknyttet tjenestebolig, jf. kontrakt herom, opsiges den del af aftalen samtidig til ophør og fraflytning den: ________________________________________

 

Sted og dato: ________________________________________________________________

Underskrift (arbejdsgiver): ______________________________________________________

 

Ovenstående opsigelse er modtaget:

Sted og dato: ________________________________________________________________

Underskrift (medarbejder): ______________________________________________________

Сейчас читают про: