double arrow

Конспект лекцій

1

ФІЛОСОФІЯ

ПРО АВТОРА

РЕФЕРАТИ

1. Електрифікація України

2. Способи добування електроенергії

3. Винайдення електродвигуна змінного струму

4. Комплексний метод розрахунку кіл змінного струму

5. Застосування резонансу в техніці

6. Підвищення коефіцієнта потужності споживачів на підприємстві

7. Трифазний струм

8. Винайдення трансформації змінного струму

9. Винаходи І. П. Доливо-Добровольського

10.Застосування електричного резонансу

11. Застосування автоколивань

12. Біографія Д. Максвела – основоположника електродинаміки

13. Винаходи С. Б. Морзе

14. Стільниковий зв’язок

15. Супутникове телебачення

16. Мікрохвильова піч

17. Винайдення радіо

18. Застосування інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань

19. Застосування рентгенівських променів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Чолпан П. П. Фізика: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 567 с.

2. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Кн.. 2. Електрика і магнетизм. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

3. Зачек І. Р., Кравчук І. М., Романчишин Б. М. Курс фізики. – Л.: Бескет Біт, 2002. – 375 с.

4. 10. Бушок Г. Ф., Левандовський В. В., Півень Г. Ф. Курс фізики. – К.: Либідь. – 2002. – 441 с.

5. Куліш В.В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кн. 2. Термодинаміка. Електромагнетизм. – К.: Вища школа. – 2006. – 232 с.

6. Кучерук І. К. Загальний курс фізики. Т. 2. Електрика і магнетизм. – К.: Вища школа, 2002. – 452 с.

Додаткова:

1. Гейзенбуг В. Физика и философия. Часть и целое. – М.: Наука, 1990. – 400 с.

2. Хромов Ю. А. Фізика. – К.: Наукова думка, 1977. – 508 с.

3. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 2. – М.: Наука, 1988. – 496 с.

4. Салчин Д. К. Сто великих учёных. – М.: ВЕЧЕ, 2000. – 592 с.

5. Лопатиський І. Є. Курс фізики. – Л.: Бескет Біт, 2002. – 376 с.

6. Кудрявцев П. С. Курс истории физики. – М.: Просвящение, 1982. – 447 с.

7. Трохимова Т.И. Курс физики. – М.:Высш. шк., 1990. – 478 с.


Гайворонська Ганна Яківна – викладач Черкаського державного бізнес-коледжу. Закінчила радіофізичний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1994 р.). Викладає предмет „Фізика” з 1995 року. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Автор навчальних видань „Фізика. Збірник задач” (2003 р.), „Фізика. Збірник задач для ЕОМ” (2005 р.), „Теорія електричних та магнітних кіл” (2008 р.)


Навчальне видання

ГАЙВОРОНСЬКА ГАННА ЯКІВНА

ФІЗИКА

КУРС ЛЕКЦІЙ

Редактор Н.А. Азьмук

Комп’ютерний набір Г.Я. Гайворонська

Корректор Кабанюк С.С.

Підписано до друку 05.05.10. Формат 60х801/8

Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 4,52. Тираж 60 прим. Зам. № 184

Видавництво ТОВ „Інтеграл-техноімпекс”

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2

За довідками з питань реалізації

звертатись за тел. (472) 64-05-15

з завданнями індивідуальної

та самостійної роботи,

питаннями модульного контролю

та екзаменаційних білетів

Розробила: СКРИННИК З.Е.

доктор філософських наук, професор,

зав. кафедри суспільних дисциплін

ЛІБС УБС НБУ


До уваги студентів:

Питання для самоконтролю, що додаються до кожної теми – це водночас питання модульної контрольної роботи і екзаменаційних білетів.

Перелік питань в кінці конспекту лекцій містить ті ж самі питання, але вони розбиті на дві підгрупи: питання 1)«прості» та 2)підвищеної складності.

Ці ж питання є завданнями

для індивідуальної роботи.

Після конспекту лекцій надано тексти з історії філософської думки в Україні

1

Сейчас читают про: