Складання планового балансу методом відсотка від реалізації, тис. грн

Плановий баланс, тис.грн.

Графік надходження коштів від реалізації продукції

План надходження і виплат грошових коштів

Показники 3-й квартал _____ р., грн
липень серпень вересень
КОШТИ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ      
Надходження коштів:      
1. Надходження готівки від реалізації продукції з ПДВ      
2. Погашення дебіторської заборгованості      
3. Інші грошові надходження      
Усього у наявності коштів у періоду      
Грошові платежі:      
1. Податки й відрахування:      
- ПДВ      
- на прибуток      
- відрахування на соціальні заходи      
- відрахування у позабюджетні фонди      
- інші      
2. Витрати на основну діяльність, у т.ч.:      
- сировина та матеріали      
- витрати на електроенергію, воду      
- паливо      
- оплата праці      
- інші витрати      
3. Погашення простроченої кредиторської заборгованості      
4. Інвестиційні витрати      
5. Виплата матеріальних заохочень      
6. Виплата дивідендів      
7. Соціальні виплати      
8. Інші фінансові витрати      
Усього грошових платежів      
Зовнішнє фінансування:      
кредити      
повернення кредитів і сплата відсотків за них      
КОШТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ      

Таблиця 5

Найменування показників 3-й квартал, тис.грн
липень серпень вересень
Обсяг реалізації продукції 2 200 2б00  
Реалізація в кредит      
Інкасація в 1-й місяць -    
Інкасація в 2-й місяць -    
Погашання дебіторської заборгованості -    
Надходження готівки від реалізації продукції 1 760 2 080 2 784
Непогашена дебіторська заборгованість на кінець 3-го кварталу - -  

Складанню плану надходження і виплат грошових коштів передують наступні дії:

1. складання графіку надходження готівки від реалізації (табл. 5);

2. складання графіку виплат за поточними, періодичними та разовими витратами.

Плановий баланс представляє собою традиційний баланс в агрегованій формі (табл.6).

Таблиця 6

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума
1. Необоротні активи   1. Власний капітал  
2. Поточні активи (оборотні активи)   2. Довгострокові зобов’язання -
Товарно-матеріальні запаси   3. Поточні зобов’язання  
Дебіторська заборгованість   Короткострокові кредити банків  
Грошові кошти   Кредиторська заборгованість  
    Поточні зобов'язання по розрахунках  
Разом поточних активів 790 Разом поточних зобов’язань  
РАЗОМ АКТИВІВ   РАЗОМ ПАСИВІВ  

При складанні планового балансу користуватися методом відсотків від реалізації, що є різновидом методу екстраполяції. Суть даного методу полягає в тому, що кожний з елементів планового документу розраховується у відсотках від запланованого обсягу реалізації.

Таблиця 7

БАЛАНС Фактичні дані Відсоток від реалізації Планові дані
Плановий обсяг реалізації      
АКТИВ      
1. Необоротні активи   -  
2. Поточні активи (оборотні активи)   50% 1800*0,5=900
РАЗОМ АКТИВІВ      
ПАСИВ      
1. Власний капітал   60% 1800*0,6=1080
2. Довгострокові зобов'язання -   -
3. Поточні зобов’язання   35% 1800хО,35 = 630
РАЗОМ ПАСИВІВ   -  
      Необхідне додаткове фінансування = 1750-1710=40

Рис. 6 Рух грошових коштів на харчовому підприємстві


Оборотні активи можна розрахувати, виходячи з коефіцієнтів обертання. Наприклад, товарно-матеріальні запаси Кобзап:

,

де Кобзап - коефіцієнт обертання товарно-матеріальних запасів;

С - собівартість продукції;

Зп - запаси на початок періоду;

Зк - запаси на кінець періоду.

Плановий розмір товарно-матеріальних запасів:

.

Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості Кобдз:

Звідки дебіторська заборгованість складе

Запитання для самоперевірки

1. Як зміниться прибуток через зміну виручки, змінних витрат, постійних витрат?

2. Суть нормативного методу планування обігових коштів.

3. Які планові показники входять до плану доходів та витрат підприємства?

4. Які основні планові показники поточного плану?

5. Які вихідні дані потрібні для складання плану надходжень та виплат грошових коштів?

6. В якій послідовності складають план надходжень та виплат грошових коштів?

7. Назвіть засоби балансування грошового потоку.

8. Чим відрізняється план доходів та витрат від плану надходжень та виплат грошових коштів?

9. Які існують взаємозв’язки між показниками планового балансу підприємства?

Література: [1-2, 5-7, 10]

Список літератури:

1. Богатирьов А.М., Єрохіна Т.В. Планування та управління підприємством консервної промисловості. - Одеса: „Аспект”, 2002. – 260 с.

2. Богатирьов А.М, Бутенко А.І., Кузнецова І.О. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку: Монографія. -Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеська національна академія харчових технологій, 2003. – 274 с.

3. Богатирьов А.М., Кузнецова І.О., Чабарова З.І. Основи підприємництва в харчовій промисловості: Навч. посіб. – Одеса: РВА „Аспект”, 2004. – 390 с.

4. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. -480 с.

5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА, 1999. -392с.

6. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. -К.: Скарби, 2002. -336с.

7. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.: КНЕУ, 2002 -252 с.

8. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку „Запаси”, „Дохід”, „Витрати”.

9. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч.посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656с.

10. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Основы коммерческого бюджетирования: Пер. с англ. – СПб.: ООО „Издательство полигон”, 1999. – 496 с.

11. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів)/ За ред проф., д-ра екон. наук В. Сопка та С. Бойка –К.: “Фенікс”,2001.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: