double arrow

Література до теми 10 «Злочини проти громадської безпеки»


275. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7.04.2011р. // ВВРУ. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

276. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 35.

277. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30.06.1995р. // ВВРУ. – К., 1997. – Т.9. – С.97-111.

278. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993р. // Основні чинні кодекси і закони України. – К.: Махаон, 2003. – С.704-710.

279. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 2.07.1976р. // www.rada.gov.ua

280. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 26.04.02р. // www.rada.gov.ua

281. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005р. // www.rada.gov.ua

282. Анкова С., Нагнойний Я. Бандитизм. Спірні питання кваліфікації // Право України – 1998. – № 3. – С. 75-76.

283. Антипенко В.Ф. Тероризм: Кримінологічна та кримінально-правова характеристика // НАУ України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К.: НБУВ, 1999. – С.59.

284. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы. – К.: Юнона-М, 2002. – 723 с.

285. Димитров Ю. Боротьба зі злочинністю: деякі проблеми і шляхи її вирішення // Право України. – 1998. – № 1. – С. 108-111.

286. Дорошенко А. Терор і тероризм // Політика і час. – 1997. – № 8. – С. 14-21.

287. Дремин В.Н. Терористична діяльність організованих злочинних груп // Весы Фемиды. – 1998. – № 2. – С. 11-14.

288. Дурдинець В. Боротьба із злочинністю має бути всеохоплюючою, ефективною // Право України. – 1998. – № 1. – С. 25-33.

289. Зеленецький В.С. Структура злочинної теорії боротьби з злочинністю // Право України. – 1998. – № 2. – С. 3-10.

290. Ємельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму // Право України. – 1999. – № 8. – С. 83-85.

291. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 289 с.

292. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование/ НИИ изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины. – М.: Нота бене, 2000. – 319 с.

293. Кирилко О. Некоторые методологические предпосылки исследования общественной опасности в науке уголовного права // Право і закон. – 1998. –Вип. 33. – С. 118-124.
294. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

295. Матышевский П. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М., 1964. – С.14-75.

296. Постика А. Проблеми криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності // Вісник України. –1998. – № 6. – С. 3-7.

297. Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження: Монографія. – Харків, 2003. – 145 с.

298. Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. – Харьков, 1981. – 172 с.

299. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор Е.Л. Стрельцов. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 720 с.

300. Фріс П.Л. І знову про відповідальність за організовану злочинну діяльність // Право України. – 1995. – № 1.

301. Фріс П.Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Плай, 1997.

302. Черв’якова О.Б. Деякі питання притягнення осіб до відповідальності за Законом України “Про боротьбу з корупцією”// Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. – С.199-124.

303. Шумський П., Пришко А. Корупція і організована злочинність // Право України. – 1998. – № 6. – С. 19-21.

304. Яценко С.С. Спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності за терористичний акт // Наук. вісник Нац. академії внутрішніх справ України. – 2003. – №1. – С.67-72.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: