double arrow

ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ


Головною засадою організації безпечної експлуатації електроустановок є забезпечення обслуговування їх висококваліфікованим персоналом. Існує п'ять груп з електробезпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки.

І група. Група присвоюється особам, які не мають спеціальної електротех­нічної підготовки, але мають елементарну уяву про небезпеку ураження елект­ричним струмом і про заходи електробезпеки при роботі на обслуговуваній дільниці, електроустановці. Для І групи стаж роботи в електро­установках не нормується.

IIгрупа. Особи цієї групи повинні мати елементарне технічне знайомство з електроустановками, чітко уявляти небезпеку ураження електрострумом, наближення до струмоведучих частин, знати основні заходи безпеки при роботі на електроустановках, вміти надавати першу допомогу.

III група. Особи, що належать до цієї групи, повинні: знати будову елект­ричних установок та вміти їх обслуговувати; мати уяву про небезпеку під час обслуговування електричних установок; знати загальні правила техніки безпе­ки, правила допуску до роботи в електричних установках напругою до 1000 В, спеціальні правила техніки безпеки з тих видів робіт, котрі входять в коло обо­в'язків даної особи; вміти здійснювати нагляд за тими, хто працює з електро­установками та надавати першу допомогу.

IV група. Особи цієї групи повинні: мати знання з електротехніки в обсязі спеціалізованого профтехучилища; мати повну уяву про небезпеку під час ро­боти на електроустановках; знати повністю ПТЕ та ПТБ; знати установку насті­льки, щоб вільно орієнтуватись в тому, які саме елементи повинні бути вимкне­ними для безпечного виконання робіт; перевіряти виконання необхідних захо­дів з техніки безпеки; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійс­нювати нагляд за ними в електричних установках напругою до 1000 В; знати схеми та обладнання своєї дільниці; вміти навчати персонал інших груп прави­лам техніки безпеки; вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Vгрупа. Особи цієї групи повинні: знати всі схеми та обладнання своєї ді­льниці; знати ПТЕ та ПТБ в загальній та в спеціальній частинах; знати, чим ви­кликана та чи інша вимога правил; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд в електричних устновках будь-якої напруги; навча­ти персонал інших груп правилам техніки безпеки; вміти надавати першу до­помогу.

Література

1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: учебн. пособие для вузов. - М.: Энергия, 1979.

2. НПАОП 5.1.11-1.48-00 «Правила безпеки для працівників залізнич­ного транспорту на електрифікованих лініях».

3. НПАОП 0.00-1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроуста­новок споживачів».

4. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ / Минэнерго СССР - 6-ое изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

5. «Правила охорони електричних мереж», затв. КМ України 04.03.97 № 209.


Лекція 6 (2 год.)


Сейчас читают про: