double arrow

Лабораторна робота № 4

Проведення розрахунків у базі даних засобами СКБД Access

Мета: Навчитися проводити розрахунки даними з використанням виразів та функцій SQL та здійснювати маніпуляції даними.

Завдання:

1. Створити на відповідних формах обчислювані поля для реалізації функцій перелічених у діловій моделі організації.

2. Сформувати у запиті розрахункове поле за допомогою " Построителя выражений".

3. Створити поля на формах для виведення сукупних значень числових атрибутів, на всій області визначення атрибутів, використовуючи агрегативні функції SQL – SUM(), Count (), AVG (), MIN (), MAX ().

4. Результати розрахунків внести у відповідне поле бази даних за допомогою операції UPDATE.

5. Виконати додавання та вилучення рядків таблиці за допомогою операторів мови SQL у конструкторі запитів.

Теоретичні відомості та приклад створення

бази даних у СКБД MS Access

4.1. Створення розрахункового поля на формі

Для створення елемента управління " поле " у вікні конструктора натискаємо на панелі елементів кнопку і розміщуємо її на формі. Використовуючи кнопку викликаємо властивості поля, переходимо на вкладку Данные (рис.4.1) ., для властивості поля Данные за допомогою Построителя выражений, що викликається кнопкою будуємо вираз.

Рис.4.1. Завдання властивостей поля

Розглянемо процес створення форми з розрахунковим полем на прикладі форми "Дисципліна" для введення та редагування даних про дисципліни, що викладаються.

Створюємо форму "Дисципліна" в режимі майстра форм на основі полів таблиці "Дисципліна ". Для подальшого редагування форми відкриваємо її у режимі конструктора.

Для створення розрахункового поля, що буде містити інформацію про кількість годин, необхідних для вивчення дисципліни, розміщуємо кнопку " поле " на формі та задаємо властивості поля (у графі Данные створюємо за допомогою Построителя выражений відповідний вираз, у графі Доступ забороняємо зміну значень поля).

Рис. 4.2. Побудова виразу у вікні властивостей поля

На рис. 4.3. представлена форма "Дисципліна", відкрита у режимі перегляду.

Рис. 4.3. Форма для введення та редагування даних "Дисципліна"

4.2. Створення запитів з розрахунковими полями

Для створення розрахункового поля необхідно розмістити курсор рядку Поле вільного стовпця шаблону QBE, та за допомогою Построителя выражений побудувати відповідний вираз.

Створимо у режимі конструктора запит "Кількість годин на вивчення дисципліни".

Запит будується у режимі конструктора на основі таблиці "Дисципліна" і містить розрахункове поле "Кількість годин". Для формування виразу у розрахунковому полі, використовується вікно Построитель выражений, яке викликається за допомогою кнопки з панелі інструментів. Поле "Назва дисципліни" розміщено два рази для визначення порідку виводу динамічного набору записів та впорядкуван­ня його даних по семестрах, а в межах семестрів за дисциплінами.

Рис. 15. Запит "Кількість годин на вивчення дисципліни", відкритий у режимі конструктора

Питання для самоперевірки

1. Які засоби для проведення обчислень існують в середовищі СКБД Access?

2. Що таке розрахункове поле в базі даних? Його характеристики.

3. Яка загальна характеристика агрегативних функцій SQL?

4. Які варіанти використання "Построителя выражений" ви знаєте?


Лабораторна робота № 5

Використання макросів в СКБД Access, як засобів керування подіями

Мета: Навчитися керувати подіями за допомогою макросів.

Завдання:

1. Створити систему кнопкових меню, що функціонують за допомогою макросів. Головне меню складається з

1. меню форм введення даних;

2. меню запитів;

3. меню вихідних документів.

2. Сформувати макроси таким чином, щоб при відкритті наступного меню форма попереднього меню закривалась.

3. Для всіх запитів за умовою забезпечити введення необхідної умови з додаткової форми. Виконання запиту організувати за допомогою макросів.

4. У формі пошуку даних за запитом створити поле зі списком, за значенням якого сформувати пошук у базі. Пошук (навігацію) організувати за допомогою макросів.

Теоретичні відомості та приклад створення

бази даних у СКБД MS Access

5.1. Створення макросів у базі даних

Макрос - набір макрокоманд. Макрокоманда задає деяку дію, яку може виконати MS Access. Макроси у базі даних зберігаються або у вигляді окремих об'єктів, або у вигляді груп макросів. Для створення макросів використовується вікно конструктора макросів.

Рис. 5.1. Вікно конструктора макросів

Група макросів - це сукупність макросів, які зберігаються в одному об'єкті бази даних. Ім'я макросу вводиться у стовпці Имя макроса вікна конструктора макросу, який виводиться на екран кнопкою з панелі інструментів. Ім'я групи макросу відображається на вкладці Макросы вікна БД. Для одержання посилання на макрос групи використовується такий синтаксис: І м 'яГрупи. Ім 'яМакросу.

Умова - вираз логічного типу, який визначає область дії макрокоманди і задається у полі Условие вікна конструктора макросів. Макрокоманда виконується, якщо відповідний вираз, що використовується у полі Условие має значення ИСТИНА. В іншому випадку макрокоманда пропускається. У вікні конструктора макросів для виводу на екран поля Условие використовується кнопка з панелі інструментів.

Рис. 5.2. Вікно конструктора макросів


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: