double arrow

Логічна культура як чинник

Формування культури спілкування

Культура мислення – це сукупність навичок оперування поняттями та судженнями, вміння робити умовиводи, доводити та спростовувати, переконувати, ставити запитання та вірно на них відповідати.

Культура спілкування – явище багатоаспектне. Логічний аспект культури спілкування визначається рівнем логічної культури суб’єктів комунікації.

Вдосконалення культури мислення особистості формує і вдосконалює культуру спілкування та сприяє:

– здатності виражати думки чітко, послідовно, обґрунтовано;

– ефективно знаходити шляхи розуміння і взаєморозуміння в процесі спілкування;

– будувати логічно правильні, а отже й конструктивні діалоги;

– пошуку істини шліхом творчих і плідних дискусій;

– оволодінню риторичними прийомами і т. ін.

Контрольні запитання:

1. Що таке комунікація? Яка її структура?

2. Дайте визначення діалогу та охарактеризуйте його види.

3. Дайте визначення імперативу.

4. Що таке запитання?

5. Яку структуру має запитання?

6. Які Ви знаєте види запитань?

7. Які запитання називаються логічно некоректними і чому?

8. Які Ви знаєте випадки логічної некоректності запитань? Наведіть приклад.

9. Що таке відповідь? Які є види відповідей?

10. У чому суть суперечки? Які Ви знаєте види суперечки? Дайте їх визначення.

11. Наведіть приклади хитрощів, що можуть застосовуватись у суперечках.

12. Обґрунтуйте роль логічної культури у формуванні культури спілкування.

Рекомендована література:

1. Гладунський В.Н. Логіка. – Львів: Афіша, 2004 – Ч. ІІ, розд. 2.

2. Дзюбенко О.Г., Присяжний Т.В. Культура дискусій. – К., 1990.

3. Єришев А.А., Лукашевич Н.Б. Логіка. – К., 1996. – Лекц. 9.

4. Каган М.С. Мир общения: Проблемы межсубъектных отношений. – М., 1988.

5. Мицич П. Как проводить деловые беседы / Сокр.; Пер. с серб.-хорв. – М., 1983.

6. Палеха Ю.И. Организация современной деловой коммуникации: Учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 1995.


ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: