double arrow

Проблемне завдання

2

1. Чим можна пояснити різноманітність форм та розмірів фірми? Чому все суспільство не перетвориться на одну велику фірму?

2. Яка, на ваш погляд, найбільш ефективна організаційно-правова форма підприємства?

3. Поясніть чому в Індії канали та греблі будуються з більшим використанням трудових ресурсів, а в Голландії - з більшим використанням машин? Який метод будівництва більш ефективний? Чи можливо застосовувати до них однакові критерії технічної та економічної ефективності?


Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

(2 год).

Питання:

1. Дослідіть виробничу функцію з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі змінного фактору виробництва.

2. Проаналізуйте виробничу функцію з двома змінними факторами. Ефект масштабу.

3. Дослідіть рівновагу виробника.

Завдання:

- робота з тестами.

- виконання практичних завдань.

- дискусія по питанням поглибленого рівня.

- презентація пошуково-аналітичних завдань.

Література:

1. Гронтковська Г.Е., Косик А.Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 439 с. – Розділ 8.

2. Долан З. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. – СПб.: 1994. – 448 с. –Глава 6.

3. Задоя А.О.Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч.посіб. – 3-тє вид., випр. - К.: Знання, 2003. – 211 с. – Тема 5.

4. Лісовіцкий В.М. Мікроекономіка. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – Розділ 3.

5. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. Київ.: «ІНКОС», Центр навч.літ-ри. – 2007. – Розділи 8,10.

6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2Т.: Пер. с 11-го англ. изд. – М.: Республика, 1992. – Т.2. – Глава 24.

7. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів економ.спец.закл.освіти: У 2 ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг.ред. С.Будаговської. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – – Тема 6.

8. Шкодіна І.В., Колесніченко І.М. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій. – ХБІ УАБС. 2004. – Тема 7.

конспект лекції.

Мета заняття:розглянути механізм встановлення оптимуму виробником.

ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ

1. Еластичність масштабу та її зв’язок з еластичністю виробництва

2. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

ПРАКТИКУМ

2

Сейчас читают про: