double arrow

Б. Дайте характеристику стиля барокко в европейской живописи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Перад вамі выказванні вядомых беларускіх дзеячаў. Назавіце імёны гістарычных асоб. Адказ запішыце ў дужках.

А) «Вялікае княства Літоўскае – вялізнейшая і багацейшая краіна з рыбнымі сажалкамі і азёрамі, вялікімі і славутымі рэкамі… У гэтай краіне шмат лясоў, якія даюць добрую здабычу ў паляванні, зборы мёду, будаўнічы матэрыял і попел…». (…………………..)

Б) «Не чужой якой мовай, але сваёю ўласнай правы пісаныя маем…». (…………………..)

В) «…люди и где зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають». (…………………..)

Г) «Я…даручаю майму сябру Томасу Джэферсану цалкам выкарыстаць гэту маёмасць на выкуп неграў… на дараванне ім свабоды ад майго імя…». (…………………..)

Д) «Для каго селянін халопам, для мяне ж вяльможным, яснавяльможным. Бо калі сялян мець не буду, тады і сам яснавяльможным панам не буду». (…………………..)

Е) «Польска квітнет лаціною, Літва квітнет русчызною; без той в Полще не пребудзеш, без сей в Літве блазном будзеш». (…………………..)

Ж) «… Мы Айчыну нашу, якую сваёй крывёю і жыццямі захавалі, абаранялі тут столькі, колькі маглі. Але тое, што мы не здолелі давершыць гэтай абароны, дык няхай будзе гэта прыпісана перашкодам, лёсу і часу». (…………………..)

З) «Бог жалеза стварыў не для таго, каб з яго рабіць мячы і дзіды, я для таго, каб выкоўваць косы, сякеры ды лемяхі». (…………………..)

І) «Розум – цудоўна дар боскі, дзякуючы якому мы адрозніваемся ад жывёлін». (…………………..)

К) «Так, у панцырах, шлемах фанабэрлівыя тэўтоны

Падалі стрэламі бітыя з тугіх калчанаў татарскіх.

Далей, нібы волаты, крочылі ў бой беларусы,

З імі – літоўцы з коп’ямі, настойлівыя і без страху…»

(…………………..)

Л) «Чалавек – тварэц бога, а бог – стварэнне чалавека. Такім чынам – людзі – тварцы і стваральнікі бога і бог з’яўляецца не сапраўднай сутнасцю, а (тварэннем) розуму і да таго ж хімерычным; таму бог і хiмера – адно і тое ж».

(…………………..)

Перед вами отрывки из исторических документов XVIII в. Все документы отражают суть определенных проблем, которые стали причинами кризиса Речи Посполитой. Изучите документы, назовите причину кризиса, о которой идет речь в отрывке. Назовите другие причины кризиса Речи Посполитой, дайте подробный анализ каждой причины.

А) В Пинску и в Бресте несносныя чинятся озлобления от студентов, у езуите учавшихся, и от униятов духовных и мирским греко-российской веры, которые разбивают в крестных ходах людей и священников, при повседневных клеветах ломают хоругви и кресты отнимают… (Записки русских послов в Речи Посполитой К. В. Долгорукова и С. Г. Долгорукова от 27 ноября 1724 г. польскому королю).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Мы бедные люди из села Новый Двор… жалуемся кровавыми слезами на… е.м. Стохорского настоятеля Новодворского монастыря, который точно саранча отобрал у нас хлеб, оставив нас без всего. А сейчас е.м. настоятель начал новые поборы с нас, бедных людей, взимать, которые прежде никогда не было… Требует панщины в неделю пять дней и чинит другие несправедливости и бесчинства. (Из жалобы крестьян села Новый Двор Пинского повета).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Кароль Радзівіл растрачваў вялізныя сумы на сваё разгульнае жыццё і ўтрыманне шматлікай зграі дармаедаў, што складала яго пастаянную світу. З гэтай прычыны Шыдлоўскі, кашталян з Жарнова, заўважыў:

- Калі так пойдзе далей, то Пане Каханку страціць можа ўвесь маётнак.

- А ты, пане Каханку, не страціш нічога, бо нічога не маеш! – разгневаўся Радзівіл.

Шыдлоўскі, прапусціўшы гэтую рэпліку міма вушэй, працягваў сваё:

- Князю, жывеш па-каралеўску, а кароль, між тым, на ўсім эканоміць.

- Я жыву па-радзівілаўску, а кароль, ягамосць, так, як можа. (Гістарычны анекдот пра марнатраўства магната караля Станіслава Радзівіла, вядомага па мянушцы Пане Каханку).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) …Наша Рэч Паспалітая ўзрушана і аслаблена пастаяннымі бескаралеўямі і лёгка ўзнімаючімі з прыватнага пачыну беспарадкамі. Не забяспечана прыняцце рашэнняў соймамі, таму няма ні ўнутранай, ні знешняй бяспекі. Няма сілы, якая б забяспечыла выкананне законаў. (З наказу Гродзенскага павятовага сойміка ад 22 сакавіка 1773 г. паслам на Варшаўскі сойм).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) … пан Хжаноўскі… цераз досыць вялікі і высокі насып у Берасцейскім замку, як апантаны, галавою ўніз у мухавец скочыў. Тут шляхта таксамі схапілася за шаблі, на пана падкаморыя і паноў Садоўскіх так наваліліся, што хоць стары Садоўскі і кульгавы быў, але наперадзе сыноў скочыў на мост і далей з панам падкаморыем… так беглі, што не кожны іх дагнаў бы… (З апісання бойкі паміж прыхільнікамі Сапегаў і іх праціўнікамі на павятовым сойміку 1697 г. у Берасцейскім замку).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) Бачу мільёны стварэнняў, адны з якіх ходзяць напаўголыя, другія прыкрываюцца шкурамі або сярмягамі; усе яны высахлыя, збяднелыя, аброслыя валасамі, закураныя… Ежа іх – хлеб з непрасеянай мукі, а на працягу года – адна мякіна… Жыллё іх – яма або зямлянка, якая крыху ўзвышаецца над зямлей. У гэтым смуродным і дымным логаве госпадар, стомлены ад дзённай працы, адпачывае на гнілой саломе. (Польскі публіцыст і вучоны Станіслаў Сташыц ад становішчы сялян Рэчы Паспалітай у XVIII ст.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рассмотрите картину. Назовите автора, название картины и год написания. Определите главных персонажей картины, обозначенных номерами. Какую роль сыграли эти исторические личности в судьбе Речи Посполитой?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сейчас читают про: