double arrow

Перший секретар Донецького обкому КП(б)У


(вересень 1933–травень 1937)

Саркісов (Данієлян) Саркіс Артемович (1897–1937) з вересня 1933 до травня 1937 року був першим секретарем Донецького обласного комітету КП(б)У.

Народився у м. Шуша Нагірного Карабаху Азербайджану в родині робітників. У 1916 році закінчив Шушенську вчительську семінарію і декілька місяців у 1916 році вчився у вірменській духовній академії. З 1917 року був членом Комуністичної партії. Під час громадянської війни вів підпільну партизанську роботу в Баку. З 1920 року – на партійній роботі. У 1929 році був направлений на роботу до Обласної споживспілки м. Воронеж. З 1930 року працював у Москві заступником голови Хлібоцентру. У вересні 1932 року його направляють на роботу в Донбас. Спочатку був секретарем обкому партії з постачання, а потім – першим секретарем обкому партії. Одночасно керував комбінатом "Донбасвугілля".

За період своєї роботи на цій посаді багато уваги приділяв розвитку промисловості та сільського господарства, побутовим умовам життя трудящих. У цей час Донбас стає батьківщиною стахановського руху.

Життя Саркісова С. А. обірвалося трагічно, коли він був репресований у 1937 році. Нагороджений орденом Леніна. 1957 року посмертно реабілітований.

***

Держархів Донецької області, ф. П-326, оп. 1, спр. 37, арк. 25.

Там само, ф. П-326, оп. 1, спр. 41, арк.264.

Там само, ф. П-326, оп. 1, спр. 863, арк. 40, 54.

Там само, ф. Р-2109, оп. 1, спр.315,арк. 53–69.

***

Саркисов С. Довести до конца дело создания мощной сельскохозяйственной базы индустриального Донбасса: Докл. на IV пленуме Донец. обкома КП(б)У 29–31 окт. 1934 г. С. Саркисова / С. Саркисов. – Сталино: Б. и., 1934. – 83 с.

Саркисов С. Задачи угольного Донбасса в связи со стахановским движением / С. Саркисов // Первый Вседонецкий слет стахановцев-мастеров угля, 7–10 янв. 1936. – К., 1936. – С. 37–81.

***

Бурносов В. Ф. Некоторые страницы 1937. Как это было: / В. Ф. Бурносов // Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк, 1992. – Кн. 2. – С. 104, 105, 109.

Бут О. М. Економічна контрреволюція в Україні в 20–30 роки XX століття: Від нових джерел до нового осмислення / О. М. Бут, П. В. Добров. – 2-е вид., випр. та доповн. – Донецьк: Вид-во "УкрНТЕК", 2002. – С. 190–194, 196, 199, 227, 233, 241, 248.

Бут А. Н. "Економическая контрреволюция в Украине в 20–30 годы XX века": от новых источников к новому осмыслению / А. Н. Бут, П. В. Добров. – Донецк: КИТИС, 2000. – С. 182, 200–202, 204–206, 208–210.

Из приговора Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР о расстреле бывшего секретаря Донецкого обкома КП(б)У Саркисова (Даниельяна) С. А. // Михненко А. Новейшая история Донецкого бассейна (80-е годы XІX века – 40-е годы XX века) / А. Михненко. – Донецк, 1998. – С. 209.

Клиндухов А. Солдат партии / А. Клиндухов, Н. Маценко // Соц. Донбасс. – 1963. – 18 апр.

Ксенофонтова Н. На чолі комуністів Донбасу: До 90-річчя з дня народження С. А. Саркісова / Н. Ксенофонтова // Рад. Донеччина. – 1988. – 26 лют.

Лихолобова З. Г. Вибрані праці / З. Г. Лихолобова. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – С. 351, 354, 356, 358, 362, 363, 369, 370, 374, 375, 379, 385.

Лихолобова З. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні (переважно на матеріалах Донбасу) / З. Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – С. 45, 46, 50, 58, 59, 63, 65, 66, 74, 94.

Нікольський В. М. Трагічні 1936–1938 роки / В. М. Нікольський // Правда через роки. – Донецьк: Донец. обл. редкол. "Реабілітовані історією", 1995. – [Вип. 1]. – С. 30–32, 35.

Саркисов (Даниельян) Саркис Артемович // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 12. – С. 110.

Саркісов Саркіс Артемович // Рад. енцикл. історії України. – К., 1972. – Т. 4. – С. 53.

Саркисов Саркис Артемович // УСЭ. – К., 1983. – Т. 9. – С. 470.

Парсенюк Б. Ф. Доля секретаря обкому / Б. Ф. Парсенюк // Реабілітовані історією. Донецька область. – Донецьк: Регіон, 2004. – Кн. 1. – С. 427–438.

Парсенюк Б. Сталінські губернатори: С. А. Саркісов / Б. Парсенюк // Донеччина. – 2002. – 10 жовт.

Парсенюк Б. Ф. Судьба секретаря обкома / Б. Ф. Парсенюк // Правда через годы… / Сост.: А. Н. Бут и др. – Донецк, 2002. – Вып. 6. – С. 36–64.

Парсенюк Б. Червоні губернатори / Б. Парсенюк // Схід. часопис. – 1995. – 28 листоп.

Ткач А. Призванный революцией: К 90-летию со дня рождения С. А. Саркисова / А. Ткач // Рабочая газ. – 1988. – 13 февр.

Ясенов Е. Наша область начиналась на бумаге / Е. Ясенов // Золотой Скиф. – 2002. – № 1. – С. 67.


Сейчас читают про: