double arrow
VI. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, Ч. 1»

1.Предмет, метод та методологiя науки "Iсторiя держави та права зарубiжних країн".

2.Схiдна деспотiя (головнi риси та особливостi). 3головниx вiдомства управлiння.

3.Загальна характеристика Законiв царя Хаммypaпi, ix структура.

4.Суспiльний лад Давнього Вавилону за часiв Хаммурапi.

5.Правове становище вiльних людей за Законами царя Хаммурапi.

6.Договiр купiвлi-продажу за Законами царя Хаммурапi, порiвняти iз Законами XII таблиць Давнього Риму.

7.Пiдвалини розлучення за Законами царя Хаммурапi.

8.Злочин та покарання за Законами царя Хаммурапi.

9.Iдея талiону, як кримiнально-правова за Законами царя Хаммурапi.

10.Символiчний талiон за Законами царя Хаммурапi.

11.Основнi джерела для вивчення icтopiї Давньої Iндiї.

12.Подiл всiх ранiше рiвноправних у Iндiї на групи у II пол. II тис. до н.е. Характеристика дхарм для кожної варни.

13.Процес "перетворення" варн у касти в Давнiй Iндiї.

14.Державний лад Давньої Iндiї та становище iндiйських царiв в iмпepiї Маур'їв.

15.Сiмейне право за Законами Ману в Давнiй Iндiї.

16.Джерела розлучення за 3аконами Ману.

17.Перiод вiйськової демократії в Афiнах.

18.Реформи царя Тесея у Афiнах.

19.Реформи Солона в Афiнах.

20.Реформи Клiсфена в Афiнах.

21.Реформи Ефiальта в Афiнах.

22.Публiчнi органи влади в Афiнах.

23.Новий орган публiчного управлiння Афiн у 8 ст. до н.е. - ареопаг.

24.Перша спроба кодифiкації Афiнського права (Закони Драконта).

25.Суспiльний та державний лад Спарти.

26. Закони Лiкурга: загальна характеристика
27.Перiодизацiя icтopiї держави та права Риму.

28.Перiодизацiя icтopiї Римського права.

29.Правове становище особи Давнього Риму (три статуса).

30.Патрицiї та плебеї в Римi.

31.Перша сецесiя в Pимi та її наслiдки згiдно розповiдi Тита Лiвiя.

32.Римськi мiгiстратури.

33.Джерела Римськоrо права давнього перiоду.

34.Право приватної власностi за Законами XII таблиць.

35.Манципацiя - засiб придбання (вiдчуження) речей за Законами XII таблиць.

36.Нексум - договiр позики у Римi за Законами XII таблиць.

37.Делiкти за Законами XII таблиць.

38.Сiльськi сервiтути за Законами XII таблиць.

39.Процес в Давньому Римi за Законами XII таблиць.

40.Джерела Римського права в класичний перiод (Преторське право та право народів).

41.Закон Петелiя у Римi в порiвняння iз реформою Солона в Афiнах.

42.Законодавство римських iмператорiв класичноro перiоду - важливе джерело права (едикти, рескрипти, декрети, мандати).43.Дiяльнiсть юристiв Риму в посткласичний перiод - важливе джерело розвитку римського права. Закони Феодосiя II та Валентина III в 426 р. "Про цитування".

44.Джерела римського права посткласичного перiоду (Iнституцiї Юстинiана, Дигести, Кодекс).

45.Загальна характеристика та джерела права Вiзантiї.

46.Кодифiкацiя Юстинiана у Вiзантiї.

47.Кодекс та iнституції Юстинiана у Вiзантiї.

48.Дигести - основна частина кодифiкацiї Юстинiана у Вiзантiї.

49.Епанагога у Вiзантiї.

50.Роль Еклоги у Вiзантiйських судах.

51.Родоський морський закон.

52.Законотворча дiяльнiсть вiзантiйських iмператорiв Македонської династiї (iконопочитателiв) Василiя I та Льва ІУ (Прохiрон).

53.Реформи Карла Мартелла у Франкськiй державi.

54.Виникнення Салiчної правди та її загальна характеристика.

55. Злочин проти особи за Салiчною правдою (Кровна помста).

56.Судовий процес у Франкськiй державi.

57.Ордалiй.

58.Верденський договiр 843 р.

59.Утворення станово-представницької монархiї в Англiї.

60.Ассiзи Генриха II.

61.Прийняття Великої Xapтiї вольностей 1215 р. в Англiї та її основнi положення.

62.Правове становище рiзних верств населення Англiї за Великою Хартiєю вольностей 1215 р.

63.Вассально-сюзереннi вiдносини у Францiї (Iмедиатизацiя).

64.Сеньорiальна монархiя у Францiї. Реформи Людовика IX.

65.Три крупних стани у Франції 14-15 ст.

66.Генеральнi штати у Францiї.

67.Кутюми та їx кодифiкацiя на пiвночi Францiї.

68.Партикуляризацiя феодального права у Францiї.

69. Iнквизицiйний процес за Каролiною 1532 р.

70. Виникнення та основнi етапи розвитку феодальної держави в Нiмеччини.

71. Злочин та покарання за "Каролiною"

72. Загальна характеристика права середньовiчної Нiмеччини.

73.Виникнення феодальної держави у Болгарiї.

74.Закон судний людям.

75.Виникнення Сербської держави (задруга).

76.Законник Стефана Душана.

77.Джерела права феодального Китаю.

78.Особливостi розвитку феодального суспiльства та держави в Япoнiї.

79.Виникнення Арабського халiфату.

80.Особливостi становлення та розвитку мусульманського права. П'ять нормативних приписiв шарiату.

81.Джерела мусульманського права. Коран, Сунна, Iджма. Фетва, Кияс, Фiрмани.

82.Злочин та покарання за мусульманським правом.

83.Суспiльний лад Англiї напередоднi буржуазної революції XYII ст.

84.Передумови буржуазної революцiї в Англiї. "Петицiя про права" 1628 р.

85.Соцiальнi передумови Англiйської буржуазної революцiї.

86.Економiчнi передумови Анrлiйської буржуазної революцiї.

87.Особливостi Англiйської буржуазної революції.

88.Пуританство, як iдеологiя буржуазної революцiї в Англiї.

89.Утворення буржуазної держави у Англiї. "Довгий" парламент. 90.Протекторат Кромвеля. "Знаряддя управлiння" 1653 р. в Aнглії.

91.Topi i Biгi у Англiї. Прийняття Закону "Хабеас корпус акт" 1679 р. 92.Утворення полiтичних партiй в Англiї.

93.Бiлль про права 1689 р., Акт про престолонаслiдування 1701 р. в Англiї. 94.Сiмейне та спадкове право в Англiї 16-17 ст. (Майорат). 95."Фелонiя" з кримiнального права феодальної Англiї

'96.Буржуазна революцiя 1789-1794 рр. у Францiї та її основнi етапи.

97.Закон Ле-Шапельє (1791 р.) у Францiї.

98.Якобинська диктатура 1793 р. у Франції.

99.Якобинська Конституцiя 1793 р. у Францiї.

100.Державний заколот 1799 р. Наполеона Бонапарта. Консульство та iмперiя у Франції.

101.Розробка та прийняття французького кодексу 1804 р.

102.Фiзичнi особи в Кодексi Наполеона 1804 р. (правоздатнiсть та дiєздатнiсть).

103.Шлюбно-сiмейне та спадкове право в Кодексi Наполеона 1804 р.

104.Статтi Конфедерації 1781 р. - перша конституцiя США. 105.Конституцiя США 1787 р.

106.Першi 10 поправок, внесенi до Конституцiї США (Бiль про права).

107.Громадянська вiйна Пiвночi та Пiвдня США. Другий цикл поправок до Конституцiї (13, 14, 15 поправки).

108."Реконструкцiя пiвдня". Виникнення ку-клус-клана в США.

109.Конгрес США в кiнцi 19 - на початку 20 ст. (16, 17 поправки до Конституцiї)

110.0б'єднання Нiмеччини за "бiсмаркiвським шляхом".

111.Германський союз 1815 р.

112. Конституцiя Пpycciї 1850 р.

113.Розробка та прийняrгя Германського цивiльного Уложення 1900 р. 114.Акт про парламент 1911 р. в Англiї.

115.Сутнiсть та особливостi "революцiї Мейдзi" 1867-1868 рр. у Японiї. 116.Конституцiя Японiї 1889 р.

117.Встановлення режиму фашистської диктатури у Нiмеччинi. 118.Встановлення фашистської диктатури в Iтaлiї. .

119.Францiя за часiв II свiтової вiйни. Режим Вiши.

120.Право США пiсля I свiтовоi вiйни (3 цикл поправок до Конституцiї: 18,19,20,21).

121.Закон Тафта-Хартлi 1947 р. в США.

122.Закон Маккарена-Вуда (офiцiйна назва "Закон 1950 р. про внутрiшню безпеку") в США.

123."Новий курс" Президента США Рузвельта.

VIІ. CИCTEMA ПОТОЧНОГО ТА ПIДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль знань студентiв є обов'язковим видом контролю, що проводиться КФ НУ «ОЮА» протягом навчального семестру i покликаний:

- допомагати студентовi в органiзацiї його роботи;

- привчати студента до систематичного опрацювання матерiалу i пiдготовки до сприйняття наступних тем з програми дисциплiни;

- виявляти ступiнь вiдповiдальностi студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджують виконувати навчальну програму;

- стимулювати активнiсть та iнтерес студента до вивчення дисциплiни;

- виявляти обсяг, глибину i якiсть сприйняття студентом матерiалу, який вивчається;

- визначати недолiки i прогалини у знаннях та шляхи їx усунення;

- виявляти рiвень опанування навичками самостiйної роботи.

Загалом оцiнцi пiдлягають:

- результативнiсть роботи на практичних заняттях;

- рiвень знань, продемонстрований у вiдповiдях на питання з тем, винесених для розгляду на практичне заняття;

- виступи на практичних заняттях з доповiддю або презентацiєю;

- активнiсть при обговореннях та дискусiях на практичних заняттях (включаючи доповнення до виступiв, уточнення та виправлення озвучених - вiдповiдей iнших студентiв);

- результати проведення експрес-опитування;

- виконання iндивiдуальних завдань (пiдготовка рефератiв, есе; заповнення таблиць iз завданнями; пiдготовка навчальних чи наукових текстiв тощо);

- самостiйне опрацювання тем (роздiлiв, питань);

- виконання контрольних завдань.

Таблиця вiдповiдностi результатiв контролю за рiзними шкалами i критерії оцiнювання

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 А відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати Високий відмінно зараховано
набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдаруванням нахили (творчий)
82-89 В дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній (конструктивно-варіативний) добре
Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому
74-81 С добре Самостійно застосовувати на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок
64-73 D     задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих     Середній (репродуктивний) задовільно
60-63 Е   достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький (рецептивно-продуктивний) незадовільно не зараховано
1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

VIІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1. Аніщук Н. В. Історія держави та права зарубіжних країн. Ч.І. навчально-методичний посібник. – О.: 2005.

2. Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран. – М.: Проспект, 2004. – 496 с.

3. Глиняный В. П. История государства и права зарубежных стран. - Ч. І. – Х.: Одиссей, 200. – 828 с.

4. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. – М.: Норма, 2004. – 730 с.

5. Джугла О. М. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. – К.: 2010. – 468 с.

6. Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. – К.: 2010. – 360 с.

7. Крестовська Н. М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія-практикум. – Х.: Одіссей, 2010.- 488 с.

8. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: 2001. – 624 с.

9. Попсуенко Л. А. Значение Великой Хартии вольностей в становлении английского парламентаризма // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 61. / редкол.: С.В.Ківалов (голова ред.) та інш. – Одеса: Юридична література, 2011.

10. Тетарчук І.В. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 172 с.

11. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: 2013. – 400 с.

12. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Пособ. – К.: «Кондор-видавництво», 2013. – 480 с.

13. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Велби, 2002. – 592 с.

Допоміжна:

14. Абдурахманова И.В., Орлова Н.Е. История государства и права зарубежных стран. Пособие для подготовки к экзамену. – М.: Март, 2003. – 288 с.

15. Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. – М.: Юридическая литература, 2003. – 608 с.

16. Аннерс Эрик. История европейского права / РАН, Институт Европы; Шведская королевская академия наук / Р.Л. Валинский (пер. Со швед.). – М.: Наука, 1999. – 395 с.

17. Батыр К.И. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М.: Юристь. Т.1, 2003. – 392 с.

18. Батыр К.И. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М.: Юристь. Т.2, 2003. – 520 с.

19. Бостан Л. Н., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: 2004. – 672 с.

20. Брохмед Н. Эволюция Британской Конституции. М.: 1978.

21. Бойцов М. А. Золотая булла 1356 г. и королевская власть в Германии во второй половине ХIV в // Средние века. – М.: 1989. Вып. 52.

22. Вернадский Г. В. История права. – СПб: Лань, 1999. – 175 с.

23. Вестминстерские статуты. – М.: Юридич. Из-во, 1948.

24. Водопьянов В.П. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекцій. – М.: Приор, 2003. – 176 с.

25. Всеобщая история государства и права: Учеб. Для вузов: в 2-х т. / Под ред.. В. А. Томсинова. – М.: 2002. Т.1-2.

26. Вопросы государства и права во француз ской буржуазной революции ХVIII в. – М.: Юр. Из-во, 1940.

27. Всемирная история. – В 3-х т. – М.: 1957.

28. Галанза П. Н. Феодальное государство и право Германии. – М.: МГУ, 1963.

29. Господствующий клас феодальной Европы. – М.: 1989.

30. Григорий Турский История франков / Изд. Подгот. В.Д. Савукова. – М.: 1987.

31. Государство и право Парижской коммуны. – М.: 1971.

32. Государственный строй США. – М.: 1976.

33. Громаков Б. С. История государства и права США. – Ростов н\д: 1973.

34. Гуценко А. Судебная система США и ее классовая сущность. – М.: 1961.

35. Городская жизнь в Средневековой Европе. – М.: 1987.

36. Гутова Е.В. Возникновение английского парламента. (Из истории английского общества и государства ХІІІв.) – М.: 1960.

37. Грановский лекции по истории средневековья. – М.: 1986.

38. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. – М.: 1978.

39. Дмитрієва О.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Шпаргалка для студента. – Х.: 2010.

40. Европа в Середине века: Экономика, политика, культура сб.статтей к 80-летию акад.С.Д. Сказкина. – М.: 1972.

41. Желубовская Э. Крушение Второй империи и возникновение третьей республіки во Франции. – М.: 1956.

42. Желудков А,В., Буданова А.Г., Водопьянов В.П. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекцій. – М.: Приор, 2003. – 176 с.

43. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. – М.: 1963.

44. Жидков О.А. История буржуазного права (до пери ода общего кризисна капитализма). – М.: 1971.

45. Історія держави і права зарубіжних країн. За ред. В.Д.Гончаренка. Хрестоматія. – К.: Ін Юре, 2002. – 528 с.

46. Ильинский И.П. Система органов власти и управление ФРГ. – М.: 1977.

47. История Италии. В 3-х т. – М.: 1970.

48. История Франции. В 3-х т. – М.: 1972.

49. История Болгарии. – М.: 1954.

50. История буржуазного государства и права (1640-1917). – М.: 1964.

51. История буржуазного конституционализма ХІХ в. – М.: 1964.

52. История Югославии. – М.: 1963.

53. Калинович В.И. Сполучені Штати Америки (1776-1917): - Львів: 1965.

54. Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки. – К.: 1993.

55. Катрич В.М. Державо і право Стародавнього Риму. – К.: 1974.

56. Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. – М.: 1963.

57. Конституция США. История и современность. – М.: 1988.

58. Карсев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия ХVI,XVII,XVIII веков. – СПБ.: 2008.

59. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. – М.: 1963.

60. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. – М.: Норма, 2003. – 464 с.

61. Крашенникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. – М.: Инфра-М, 2004. – 712 с.

62. Круглов М.А. Государственный строй современной Франции. Четвертая республика. – М.: 1958.

63. Классы и сословия средневекового общества / под. ред. З.В. Удальцовой. – М.: 1988.

64. Крылов Б. Государственный строй Великобритании. – М.: 1957.

65. Корсунський А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. – М.: 1963.

66. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (V-XV вв.) – М.: 1976.

67. Крутских А.В. Всемирная история государства и права. Энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2001. – 398 с.

68. Колесницкий Н.Ф. Священная Римская империя: притязания и действительность. – М.: 1977.

69. Лавров В.М. Английская буржуазная революция. – М.: 1958.

70. Лысенко О.Л., Трикоз Е.Н. Крашенникова Н.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М.: Норма, 2003. – 816 с.

71. Мишин А.А. Государственный строй США. – М.: 1953.

72. Мортон А.Л. История Англии. – М.: 1956.

73. Неусыхин А.И. Общественный строй древних германцев. – М.: 1959.

74. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. В 2-х т. – М.: Тон-Остожье. 2001. – 528 с.

75. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго Восточной Европы в XV – XVI вв. – М.: 1984.

76. Прокопьев В.П. История германской государственности Х – XVIII вв. – Калиниград.: 1984.

77. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран. – М.: Феникс, 2003. – 384 с.

78. Рамазанов А.Х., Халифаева А.К. История государства и права зарубежных стран. Краткий курс лекцій. – М.: Юристь, 2004. – 157 с.

79. Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV века. – М.: 1979.

80. Рубаник В.Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн. – Х.: Одиссей, 2003. – 386 с.

81. Савельев В.А. Германськое гражданское уложение. – М.: 1989.

82. Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М.: Проспект, 2002. – 768 с.

83. Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия. – Л.: 1977.

84. Саксонское зерцало / отв. ред. В.М. Корецкий – М.: 1985.

85. Салическая правда / пер. Н.П. Грацманского. – М.: 1950.

86. Севастьянов А.В. История государства и права зарубежных стран в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2004. – 144 с.

87. Становление капитализма в Европе. – М.: 1987.

88. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн – К.: 2003. – 416 с.

89. Тищик Б. Й. Історія держави і права стародавнього світу. Т.1-2. – Львів: 1999.

90. Тищик Ю.Й. Історія держави і права Стародавнього Риму. Львів: 1999.

91. Томсинов В.А. Всеобщая история государства и права. В 2 т. Т.1. – М.: Зерцало, 2002. – 640 с.

92. Томсинов В.А. Всеобщая история государства и права. В 2 т. Т.2. – М.: Зерцало, 2002. – 640 с.

93. Томсинов В.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М.: Зерцало, 2004. – 560 с.

94. Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века). Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям. – М.: 2005. – 128 с.

95. Уолкер Р. Английская судебная система. – М.: 1980.

96. Ульянс Ю.П. Политический механизм ФРГ. – М.: 1978.

97. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учебное пособие / под. ред. З.М.Черниловского. – М.: 1996.

98. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / под. ред. В.М. Корецкого. – М.: 1961.

99. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. – М.: 1976.

100. Хачатурян Н.А. Сословная монархи яво Франции ХІІІ – ХV вв. – М.: 1989.

101. Чибиряев С.А. История государства и права зарубежных стран. – М.: Былина, 2002. – 472 с.

102. Шатилова С.А. История государства и права зарубежных стран. – М.: Инфра-М, 2003. – 272 с.

103. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Ін-Юре, 1997. – 426 с.

104. Ягур Н.Н. История государства и права зарубежных стран. Хрестоматия. – М.: Тесей, 2004. – 432 с.


Сейчас читают про: