double arrow

ПСИХОЛОГІЯ

2

Лабораторний практикум

Редактор В. О. Дружиніна

Оригінал-макет підготовлено М. Д. Прищаком.

Підписано до друку

Формат 29,7 ´ 42 ¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Наклад 100 прим. Зам. №

Вінницький національний технічний університет,

методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в ком’ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-85-32.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.


[1] Семенова А. В. Основи психології і педагогіки: навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К. : Знання, 2006. – 319 с.

[2] Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 736 с.

[3] Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

[4] Томан І. Як удосконалювати самого себе : пер. з чес. / І. Томан. – К. : Політвидав України, 1984. – 240 с.
[5] Семенова А. В. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К. : Знання, 2006. – 319 с.

[6] Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

[7] Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

[8] При укладанні розділу “Методики для додаткових психологічних досліджень” були використані такі видання: Волошина В. В. Загальна психологія: Практикум : навч. посібник / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька та ін. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.; Цимбалюк І. М. Психологія управління : навч. посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2008. – 624 с.; Семенова А. В. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / А. В. Семенова, Р.С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К. : Знання, 2006. – 319 с.; Здоровенко В. В. Психологія ділового спілкування : навч. посібник / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : Каменяр, 2002. – 147 с.; Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.; Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : уч. пособие / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 529 с. Методики подаються в авторській інтерпретації.

[9] Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

[10] Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : уч. пособие / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

[11] Волошина В. В. Загальна психологія: Практикум : навч. посібник / Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.[12] Волошина В. В. Загальна психологія: практикум : навч. посібник / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька та ін. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

[13] Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

[14] Волошина В. В. Загальна психологія: практикум : навч. посібник / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька та ін. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

[15] Цимбалюк І. М. Психологія управління : навч. посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2008. – 624 с.

[16] Цимбалюк І. М. Психологія управління : навч. посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2008. – 624 с.

[17] Цимбалюк І. М. Психологія управління : навч. посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2008. – 624 с.

[18] Здоровенко В. В. Психологія ділового спілкування : навч. посібник / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : Каменяр, 2002. – 147 с.

[19] Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посібник / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : Каменяр, 2002. – 147 с.

[20] Цимбалюк І. М. Психологія управління : навч. посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2008. – 624 с.

[21] Волошина В. В. Загальна психологія: Практикум : навч. посібник / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

[22] Семенова А. В. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К. : Знання, 2006. – 319 с.2
Сейчас читают про: