double arrow

ЖЖЖЖЖЖЖ


Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:B) 65 кПа.

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:B) 65 кПа

Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы:D)

Жазық айнада алынған кескін:C) Жорамал, тура, үлкейтілмеген

Жазық конденсатор тұрақты ток көзіне қосылған және сұйық диэлектрикке батырылған (диэлектрлік тұрақтысы e). Конденсатордағы электр өрісінің диэлектрикке батыруға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) кернеуліктерін салыстырыңыз:В) Е0 = eЕ

Жазық конденсатор тұрақты тоқ көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі ε) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз.C) Е0 = ε Е

Жазық толқынының теңдеуін көрсетіңіз.B)

Жазықтықтары бір - біріне параллель, екі катушка суретте көрсетілгендей, ұзын жіпке ілінген. Екінші катушка қысқаша тұйықталған. Бірінші катушка ток көзіне қосылғанда катушкаларда не байқалады:А) Катушкалар бір - біріне қарама-қарсы жаққа ауытқиды
Жарыќ дифракциясы ќалай т±жырымдалады?В) Бµгеттерде, сањылауларда жарыќтыњ т‰зу сызыќты таралудан ауытқуы

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600 бұрышпен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз. В) 300

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?C) Бөгеттерде, саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуының бұзылуы.

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?С) Бөгеттер мен саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуынан ауытқуы

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?D) 900

Жарық көзі бола алмайды:E) Бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын электр заряды.

Жарық күші 100 кд тең, 5 м қашықтықтағы 20 см2 бетке перпендикуляр түскен сәуленің жарық ағынын анықта.C) 0,008 лм.

Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.В)

Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз: D) 1,5×108 м/с

Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш 300 – қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.В) 1,5∙108 м/сЖарық фотондар түрінде тарайды деген гипотезаны кім ұсынды?C) Эйнштейн

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз: А) 2,0

Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалым:D) Ньютон.

Жарықтың қандай сәулесі спектроскоп призмасында көп ауытқиды?А) Күлгін

Жарықтың тек қана кванттық қасиеттерімен түсіндірілетін құбылысты

Жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы байқалады:C) Жарық оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға шектік бұрышпен түскенде.

Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы қалай аталады?В)Дифракция

Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі:

Жерден h биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясының дұрыс өрнегін көрсетіңіз (R0 – Жер радиусы).Е)

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы W шамасының мағынасы қандай?В) Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай:В) Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы

Жиілігі ν фотонның энергиясы неге тең?С)Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар:Е) 1 с

Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ..... тербеліс пайда болады:D) Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер.

Жинағыш линзаның фокус аралығы 20 см болса, оның оптикалық күшінің абсолюттік мәні неге тең:E) 5 дптр

Жоғары вертикаль лақтырылған дененiң жылдамдығы 9,8 м/с, лақтырылған нүктеге қайту үшiн қандай уақыт қажет?C) 2с

Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын ұлғайтуға және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады:E) Термодинамиканың І бастамасы.

Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады?D)

Жүрілген жолы S, айнымалы күштің жасайтын жұмысы неге тең (Fs-күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы):А)

Жұқа линзаның өрнегін көрсетіңіз.C)

Жұқа линзаның формуласын көрсетіңіз.C)

Жұтылу коэффициенті … тәуелді.A) Жарық толқынының ұзындығынан, заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық куйіне

жылдамдығы қалай өзгереді?E) 2 есе артады

Жылдамдықтары бірдей электрон ( λ1) мен протонның (λ2 ), де Бройль толқын ұзындықтарын салыстырыңыз (me=9,1×10-31 кг, mp=1,67×10-27кг).B)

Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс:С) адиабаталық

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?D) 60%

Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?А) 40%

Жылу машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай?Е) 492К

Жылу машинасының ПӘК-і дегеніміз не?C) Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.

Жылу өткізгіштік процесін өрнектейтін негізгі теңдеуді көрсетіңіз.B)

Жылу өткізгіштік процесін тудырушы себеп:В) Температура градиенті

заңы:A)Сейчас читают про: