double arrow

Додаткова література. 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: курс лекцій.-К.,1993


1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: курс лекцій.-К.,1993.

2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань, 1988.

3. Андрущенко В.Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть//Вища освіта України.-2001.-№1.-С.11-17.

4. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К.: Вища школа, 1978.

5. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений.- М.,1987.

6. Гончаренко И.В. Гений в искусстве и науке.- М.,1991.

7. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання: пер. з фр. – К., Основи,1994.

8. Додонов Б.И. В мире эмоций.- К.,1987.

9. Ісаєва А.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16-17ст.-К.: Либідь, 1992.

10. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство пер. с фр.- М.,1990.

11. Кон И.С. Открытие «Я».-М., 1978.

12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989.

13. Кривопишина О.А. Психологічний аналіз впливу етноекологічних чиннників на формування здібностей до літературної творчості: дис. канд. псих. наук. – К., 2000.

14. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

15. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

16. Потемкина О.Ф., Потемкина Е. В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Реч, 2006.

17. Помиткін Е.О Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К. 2005.

18. Психология одаренности детей и подростков /под ред. Н.С.Лейтеса. – М.:Академия. 1996.

19. Рейнвальд Н.И. Личность как предмет психологического анализа.- Харьков, 1974.

20. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности.- М., 1984.


Зміст

С.

Лекція 1 Основні підходи до феномену творчості у

психологічних дослідженнях……………………………………….11

Лекція 2 Психологічна характеристика творчої особистості та її

структури……………………………………………………………..24

Лекція 3 Вікова динаіка та проблема розвитку творчості………..40

Лекція 4 Психологічна структура творчості……………….……...55

Питання для самостійного опрацювання………………………..…66

Індивідуальна робота студентів……………………………………..69

Запитання до заліку………………………………………………….72

Список літератури до вивчення курсу……………………………...74

Навчальне видання

Психологія творчості

Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Відповідальний за випуск Світайло Н.Д.

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання Андрієнко Н.І.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид. арк. 2,33 Тираж 100 пр.

Зам.№

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Р.-Корсакова, 2, Суми, 40007

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил», п.2.6.14 Заступник першого проректора — начальник організаційно-методичного управління В.Б.Юскаєв

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: