double arrow

Література. 1.Бабаев В.К. Презумпции в советском праве.-Горький, 1974


1.Бабаев В.К. Презумпции в советском праве.-Горький, 1974

2.Горюнова Е.Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых норм.-Белгород, 2002

3.Жажина О.В. Презумпции и фикции в праве.//Становление и развитие научных школ права в государственных университетах России.-1999.-с.18-22

4.Кикоть Г. Проблеми класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права//Право України.-2003.-№7

5.Ульянова О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України.-2005.-№6

6.Щекин Д.Н. Юридические презумпции в налоговом праве: учебное пособие.-М., МЗ Пресс, 2002

Тема № 31. Правові стимули і обмеження

Можливий план

Вступ

1.Поняття та ознаки правових стимулів.

2.Класифікація правових стимулів та їх характеристика.

3.Поняття та види правових обмежень.

Висновки.

Методичні вказівки

1.Висвітлення першого питання необхідно розпочати з визначення поняття «правовий стимул» та його розподіл на види за ознаками :

а. згідно з їх зв’язком нормою права;

б. за галузевою приналежністю;

в. за обсягом;

г. за часом дії;

д. за суб'єктами;

е. за фактичним змістом;

ж. за видами суспільних відносин.

2.Розглядаючи друге питання потрібно дати загальну характеристику класифікації правових стимулів:

а) пільги, які характеризуються :

-своєю метою мають узгодження інтересів різних вертс населення,особистості,товариств;

- є складовою частиною спеціального правового статусу суб’єкта;

- за своєю природою є винятком із загальних правил, відхилення від них.

б) заохочення, класифікують в залежності від:

- галузей права, в яких вони закріплені;

- характеру цінності – на матеріальні та духовні;

- сфери використання – на економічні, політичні,соціальні та духовні;

- суб’єктів, що їх застосовують – на державні і недержавні;

- змісту – на матеріальні(видача грошової премії), духовні і організаційні.

3.Дати визначення поняттю «правове обмеження». Класифікація правових обмежень здійснюється на тих же підставах, що і правових стимулів. Порівняння між правовими стимулами та правовими обмеженнями.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: