double arrow

Література. 1.Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования.-М.: «Статут», 1999.-712с


1.Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования.-М.: «Статут», 1999.-712с.

2.Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.-М.: Издательство НОРМА, 2001.-752с.

3.Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні / Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.- О.: Консул, 1999.- 25с.

4.Конституція України із змінами.- К.: Велес, 2009.-36с.

5.Лисенков С.Л. Теорія держави і права. Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005.

6.Теорія держави і права. Курс лекцій: Навч.посібник для студ. ВНЗ / М.Й. Сидоренко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна», 2006.-197с.

7.Теорія держави і права: Навч.посібник / Упоряд.: Л.М. Шестопалова.-К.: Прецедент, 2004.- 224с.

8.Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л., Петришин О.В., Олейников С.М., Павловська Л.М., Яковюк І.В., Вороніна М.А. Загальна теорія держави і права: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти.- Х.: Право, 2002.-428с.

Тема № 33. Правове регулювання: теоретичні аспекти

Можливий план

Вступ

1. Поняття правового регулювання і правового впливу.

2. Методи, способи і типи правового регулювання.

3. Механізм та стадії правового регулювання.

4. Місце та роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання.

Висновки

Методичні вказівки

1. Викладання першого питання необхідно розпочати з визначення поняття правового регулювання, зумовлене з деякими об’єктивними та суб’єктивними чинниками, предмет правового регулювання. Дати визначення поняття правового впливу.

2. У другому питанні потрібно широко та доступно розкрити методи правового регулювання :

-дозвіл;

- зобов'язування;

- заборона;

- заохочування;

та типи правового регулювання:

- загальний дозвіл;

- загальна заборона.

3. Розгляд третього питання потрібно розпочати саме з механізма правового регулювання суспільних відносин. А також охарактеризувати стадії правового регулювання, а саме:

- правова регламентація суспільних відносин;

- виникнення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків;

- реалізація (фактичне використання) суб'єктивних прав і юридичних обов'язків;

- також можна віднести і ще одну стадію застосування норм права.

4. В четвертому питанні потрібно довести студентам у чому провідна роль держави щодо здійснення правового регулювання, що для цього є спеціальні компетентні органи, суб'єкти управління, які мають повноваження щодо застосування норм права, акти за допомогою яких проводиться правове регулювання:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: