double arrow

Ж:31,6 немесе 158/5


САНДАР

$$$ 4

0,01 М HNO3 ерітіндісінің рОН мәнін есептеңіз.

Ж:12

$$$ 5

0,01 М КОН ерітіндісінің рН мәнін есептеңіз.

Ж:12

$$$ 87

0,01М ZnSO4 тұзы ерiтiндiсiндегi мырыштың электрод потенциалын есептеңiз

E0(Zn2+/Zn)=-0,76B.

Ж:-0,82

$$$ 9

0,25М NaOH ерiтiндiсiнiң титрiн анықтаңыз.

Ж:0,01

$$$ 168

0,5 моль күкiрт қышқылының массасы (г) қандай? М(H2SO4)=98 г/моль.

Ж:49

$$$ 93

1 сағ бойы AlCl3 балқымасынан 10,0 А. ток жiбергенде бөлiнетiн алюминийдiң массасы:

Ж:4,5

$$$ 38

1 л ерітіндіде 5,85 г NaCI (М(NaCI)=58,5 г/моль) бар. Осы ерітіндінің молярлық концентрациясы неге тең?

Ж:0,1

$$$ 99

1,12 м3 аммиактың зат мөлшері және массасы қандай (қ.ж.)?

Ж:0,05моль, 0,85г

$$$ 1

100 мл ерiтiндiде 4,9 г H2SO4 (M(Н2SO4)=98 г/моль) бар болса, осы ерiтiндiнiң нормалдығы қандай?

Ж:1моль/л

$$$ 18

100 мл ерiтiндiде 49 г H2SO4 бар болса, осы ерiтiндiнiң нормалдығы қандай?

Ж:10

$$$ 23

100 мл ерiтiндiде 3,4 г AgNO3 болса, осы ерiтiндiнiң нормалдығы қандай? M(AgNO3)=170г/моль.

Ж:0,2

$$$ 47

100 г Н2О-да 10 г глицеринді (С3Н8О3) ерiткенде глицерин ерiтiндiсiнiң қату температурасы қанша градусқа төмендейдi? (М(С3Н8O3)=92 г/моль). К(Н2О)=1,860С.
Ж:2,02

$$$ 91

100 г Н2О-да 9 г глюкозаны (С6Н12О6) ерiткенде судың қайнау температурасы қанша градусқа өседi? Судың эбулиоскопиялық тұрақтысы 0,520 тең.

Ж:96,79 немесе 2,66

$$$ 119

1,5 сағат бойы күкірт қышқылының сулы ерітіндісінен күші 6 А ток өткізілді. Ыдыраған судың массасын есептеу керек.

Ж:94,5 немесе 6,04

$$$ 263

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2C2O4 = 2MnSO4 +K2SO4 + 10CO2 + 8H2O тотығу-тотықсыздану ряакциясындағы тотықтырғыштың эквивалентін:

Ж:31,6 немесе 158/5

$$$ 249

2 + СО СН3ОН реакция үшін тепе-теңдік константасын өрнектеңіз:

Ж:к=[СН3ОН]/[Н2]2[СО]

$$$ 195

2CO(г)+O2(г) Û 2CO2(г)+Q жүйесiндегi тепе-теңдiктi солға, яғни бастапқы заттар жағына ығыстыру үшiн:

Ж:температураны өсіреді

$$$ 186

2NO+O2®2NO2+Q реакция тепе-теңдiгi солға қарай қай жағдайда ығысады?

Ж:температураны көтергенде

$$$ 181

2А+В®А2В реакция жылдамдығы қалай өзгередi, егер А-заты концентрациясын 2 есе арттырып, ал B заты концентрациясын 2 есе азайтса?

Ж:2есе өседі

$$$ 153

2NO(г)+O2(г)=2NO2(г) гомогенді реакцияның жылдамдығына сәйкес келетін өрнектердің қайсысы дұрыс?

Ж:V=K*[NO]2*[O2]

$$$ 173

2 моль фторсутектің құрамындағы молекулалардың санын және массасын көрсетіңіз.

Ж:12.04*1023 ,m=40

$$$ 239

2 моль сутекті жандырғанда мөлшері ... моль су түзіледі.Сейчас читают про: