double arrow

Ж:CuOHCI


$$$ 45

Қайсы электролит диссоциацияланғанда гидроанион түзiледi?

Ж:Na2HPO4

$$$ 48

Қайсы түз гидролизденбейдi?

Ж:Na2SO4

$$$ 49

Қайсы түз ерiтiндiсiнiң гидролизiнде реакция ортасы нейтралды болады, яғни рН=7?

Ж:NH4CN

$$$ 54

Қайсы электролит сатылап диссоциацияланады?

Ж:H2SO4

$$$ 55

Қайсы негіз иондық-молекулалық теңдеуде молекулы түрінде жазылады

Ж:NH4OH немесе Al(OH)3

$$$ 56

Қайсы қышқыл иондық-молекулалық теңдеуде молекулы түрінде жазылады?

Ж:H2S

$$$ 57

Қайсы реакция ерімейтін қосылыс түзе жүреді?

Ж:FeCl3+NaOH®…

$$$ 58

Қай реакцияның қысқаша иондық теңдеуі Н++ОН-2О қола алады?

Ж:HNO3+NaOH

$$$ 59

Қай реакция газ заттың түзілуімен жүреді?

Ж:CaCO3+HCI

$$$ 60

Қайсы зат ерiтiндiсiнде күмiс ионы (Ag+) көп мөлшерде, егер ол заттардың ерiгiштiк көбейтiндiсi (ЕК) белгiлi болса?

Ж:AgCl 1,7×10-10;

$$$ 61

Қай зат тек тотықтырғыш қасиет көрсетедi?

Ж:MnO2

$$$ 62

Қайсы зат тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсетедi?

Ж:H2S

$$$ 86

Қай электродтың стандартты потенциалы нөлге тең деп алынады?

Ж:H2

$$$ 100
Қай тұз ерітіндісі электролизденгенде анодта О2 бөлініп шығады.

Ж:+29,7 CuSO4

$$$ 106

Қандай тұздың сулы ерiтiндiсiн электролиздегенде катодта тек металл бөлiнедi?

Ж:Hg(NO3)2

$$$ 111

Қай металл күкiрт қышқылында ерімейді?

Ж:Au;

$$$ 115

Қай элементтiң металдық қасиетi күштi?

Ж:Na; j0=-2,71 B;

$$$ 117

Қайсы металдың бетiнде қорғағыш оксидтiк пленка түзiледi?

Ж:Al

$$$ 121

Қай қатарда тек амфотерлі гидроксидтер жазылған?

Ж:Be(OH)2,Zn(OH)2,Al(OH)3

$$$ 123

Қышқыл тұздың түзілуіне қай теңдеу сәйкес келеді?

Ж:NaOH+H2SO3®¼

$$$ 128

Қай қатарда оксидтердің негізгі сипаты артады:

Ж:CaO,SrO,BaO

$$$ 130

Қай қатарда тек амфотерлі гидроксидтер жазылған?

Ж:Ba(OH)2,Zn(OH)2,Al(OH)3

$$$ 135

Құрамына азот, сутек және аммиак кіретін газ қоспасының ауа бойынша тығыздығы қандай, егер осы газдардың көлемдік үлесі 30, 10 және 60%-ке сәйкес тең болса?

Ж:42

$$$ 139

Қышқылды оксидті көрсетіңіз.

Ж:CO2

$$$ 145

Қайсы реакция нәтижесінде тұз түзілмейді?

Ж:қышқылдық оксид+су®…

$$$ 147

Қалыпты жағдайдағы сутек 0,5 молінің көлемі (л):

Ж:11,2л

$$$ 149

Қалыпты жағдайда 11,2 л көмір(IV) оксидінің зат мөлшері (моль) қандай?

Ж:0,5

$$$ 162

Қайсысында қ.ж. молекула саны көп болады.

Ж:10 г NH3;

$$$ 164

Қалыпты жағдайдағы газдың молярлық көлемiн көрсетiңiз.

Ж:22,4л

$$$ 166

Қай заттың эквивалентi ең азы.

Ж: O2;

$$$ 167

Қайсы заттың эквивалентi ең көбi.

Ж:H2SO4;$$$ 176

Қайтымды реакцияның қайсысында, қысымды жоғарылатқанда тепе-теңдiк тура реакция бағытына ығысады:

Ж:N2+3H2Û2NH3;

$$$ 229

Қай ионның радиусы ең азы?

Ж:Li+;

$$$ 268

Қай заң термохимияның негізгі заңы болып келеді?

Ж:Гесс

МММММММ

$$$ 29

Массасы 120 г ерiтiндiде 24 г калий гидроксидi бар болса, осы ерiтiндiнiң массалық үлесi қандай (w, %)?

Ж:20

$$$ 34

Массасы 125 г ерiтiндiде 25 г натрий гидроксидi (NaOH) бар. Осы заттың ерiтiндiдегi массалық үлесi неге тең (w, %)?

Ж:20

$$$ 39

Массасы 5,0 г затты 200 г суда ерiту нәтижесiнде электр тогын өткiзбейтiн және кристалдану температурасы -1,450С-тең ерiтiндi алынады. Ерiген заттың молекулалық массасын (г/моль) анықта. Судың криоскопиялық тұрақтысы 1,860 тең.

Ж:32

$$$ 83

Мырышты-күмiстi гальваникалық элементтiң стандартты Э.Қ.К. (В) есептеңiз.

Е0(Zn2+/Zn)=-0,76B. E0(Ag+/Ag)=+0,80B.

Ж:+1,56

$$$ 97

Мыс сульфатына батырылған темiр пластинкада 1,5 г мыс бөлiндi. Темiр пластинканың қанша грамы ерiдi? АFe=55,84 г/моль, АCu=63,54 г/моль.

Ж:1,32

$$$ 104

Магний мен мыс пластинкалары, өздерiнiң сәйкес тұздарының ерiтiндiлерiне батырылып, егер [Mg2+]=[Cu2+]=0,01моль/л E0(Mg2+/Mg)=-2,34 B; E0(Cu2+/Cu)=+0,34 B болса, онда осы гальваникалық элементтiң ЭҚК қандай болады?

Ж:2,68В

$$$ 114

Мыс сульфатының (СuSO4) 3,01×1023 молекула санының массасын есептеңіздер.

Ж:80

$$$ 120

Металдардың атомдары кристалды күйде ... байланысқан.Ж:металл иондық катионымен еркін электрондар арасындағы байланыс

$$$ 196

... молекула арсында сутектік байланыс түзіледі.

Ж:фторсутек;

$$$ 209

Магний ( ) атомындағы нейтрон саны:

Ж:12

$$$ 236

Молекуладағы атомдардың электрондарды өзіне тартып алу қабілеттілігінің сандық сипаттамасы деп ... аталады.Сейчас читают про: