double arrow

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF


F2 молекуласының байланыс реті және магниттік қасиетін анықта:1 – диамагнитті;

Fe(HSO3)3 тұзының аталуы:темiр (III)три гидросульфиты

Fe3O4 (қатты) + 4CO(г) Û 3Fe(қатты) + 4CO2 (г) тепе-теңдiкте тұрған реакция қысымын өсiргендегі тепе-теңдiктің ығысуы:солға

FeCl3 тұзының гидролиздену сатысының саны:3

HHHHHHHHHHHHHHHHHH

H2O – H2S – H2Se – H2Te қатарындағы байланыс ұзындығының өзгерісі:артады

H2S + Cl2 + H2O ® H2SO4 + HCl реакциясындағы тотықсыздандырғыштың моль саны:1

H2S + H2SO3 ® S + H2O тотығу – тотықсыздану реакциясы кезінде түзiлген күкiрттiң моль саны:3

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

K2Cr2O7 + SnCl2 + H2SO4 ® Sn (SO4)2 + CrCl3 + K2SO4 (MK2Cr2O7=294 г/моль; MSnCl2=190 г/моль). Берiлген реакциядағы тотықсыздандырғыш эквивалентi:190/2

KМnO4 + Zn + H2O = KOH + MnO2 + Zn (OH)2 реакциясындағы тотықтырғыштың моль саны:2

KМnO4 –ң бейтарап ортада тотықсыздану кезіндегі эквиваленттік молярлық массасы:158/3

KМnO4+H2S+H2SO4®MnSO4+K2SO4+S¯+H2O.Осы реакциядағы тотықтырғыштың моль саны:2

KМnO4+NaNO2+H2SO4®MnSO4+NaNO3+K2SO4+H2Oтотығу-тотықсыздану реакциясына қатысатын электрондар саны:10
KМnO4+NaNO2+КОН®К2MnO4+NaNO3+H2OТ-Тзд р-дағы тотықтырғыштың моль саны:2

MMMMMMMMMMMMMMMM

Mg (NO3)2 тұзы ерiтiндiсi электролизiнде анодта бөлiнетiн зат:O2

Mg0+HNO3®Mg(NO3)2+NH4NO3+H2Oреакциясындағы тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициент:4

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N2+3Н2®2NН3- реакциясы үшін әсер етуші массалар заңының математикалық теңдеуi:υ =k1CN2C3H2

N2-молекуласындағы p-байланысының саны:екi p-байланыс

Na2O2+CO2®Na2CO3+O2 реакциясының қай типi:диспропорциалану

NaBr+NaBrO3+H2SO4®Br2+Na2SO4+H2OТ-Тзд р-дағы тотықтырғыштың моль саны:2

NaNO3 и K2SO4 тұздары ерiтiндiлерiнiң қоспаларын электролиздегенде электродта бөлiнетiн заттар:H2 и O2

NH3(г)+HCl(г)=NH4Cl(к) реакциясында DG0298NH3=-16,48 кDж/моль,DG0298HCl(г)=-95,3 кDж/моль, DG0298NH4Cl=-203,22 кDж/моль болғанда қалыпты жағдайда реакцияның өздігінен жүру мүмкіндігі:-91,44; жүредi

NiO + H2® Ni + H2O реакция тура бағытта жүргенде, изобара-изотермиялық потенциалдың өзгеруiнің мәні:DG0 f,, 298,кDж/моль -212 0 0 -229:A)-17

+ бөлшегіндегі (МОӘ әдiсi) байланыс еселiгi:3

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

P - элементінің химиялық белгісі:Ar ;Сейчас читают про: