double arrow

Критерії оцінювання курсових робіт зі спеціальності «Журналістика»

4

У курсовій роботі студент повинен:

- продемонструвати поєднання теоретичних знань з обраної теми з практичним застосуванням їх у сфері медіа; вміння проблемно застосовувати отримані знання;

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її практичним завданням медіа-галузі;

- уміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали сучасних засобів масової комунікації (ЗМК);

- дати характеристику історії досліджуваної проблеми;

- показати уміння та навички в проведенні моніторингу, контент-аналізу, соціологічного опитування;

- уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки діяльності сучасних ЗМК, лаконічності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації.

Рекомендована оцінка за 100 бальною шкалою та рівень Рекомендована оцінка за шкалою ECTS Рекомендована оцінка за національною шкалою Вимоги до оцінювання
90-100 А 5 (відмінно) Вимоги до змісту: робота виконана ґрунтовно, у повному обсязі відповідно до поставленої мети та завдань; студент виявив добру обізнаність з необхідною журналістикознавчою літературою, уміння вести наукову дискусію, робити самостійні узагальнення і чітко формулювати їх у висновках до розділу та загалом до роботи; логіка викладу відповідає поставленій меті і завданням. Студент користується необхідними методами дослідження у здійсненні практичного аналізу матеріалів ЗМК. Вимоги до оформлення: робота виконана з чітким дотриманням усіх необхідних умов, має необхідні структурні компоненти, відповідає науковому стилю викладу з дотриманням чинних норм літературної мови, позбавлена технічних огріхів. У процесі виконання курсової роботи студент чітко дотримувався затвердженого графіка.
80-89 В 4 (добре) Вимоги до змісту: робота виконана відповідно до поставленої мети і завдань, логіка викладу загалом витримана. Студент виявив обізнаність з журналістикознавчою літературою; продемонстрував уміння робити самостійні узагальнення і формулювати їх у висновках до розділу та загалом до роботи; користуватися науковими методами дослідження при здійсненні наукового аналізу матеріалів ЗМК та пояснювати доцільність їх використання. Вимоги до оформлення: робота в основному відповідає встановленим вимогам, має всі необхідні структурні компоненти. Допускаються незначні мовленнєві неточності, та незначні технічні огріхи. У процесі виконання курсової роботи студент припускався незначного відхилення від затвердженого графіку.
70-79 С 4 (добре) Вимоги до змісту: робота виконана з незначними відхиленнями від визначених мети і завдань, логіка викладу загалом витримана. Студент в основному виявив обізнаність з журналістикознавчою літературою, вміння користуватися основними методами дослідження при здійсненні аналізу матеріалів ЗМК. Однак у роботі відчуваються труднощі у здійсненні аналізу медіа матеріалу, простежуються недостатня переконливість і неточність у використанні поняттєвого апарату, які в цілому не впливають на правильність висновків. Вимоги до оформлення: робота в основному відповідає встановленим вимогам, має обов’язкові структурні компоненти вступу, трапляється незначна кількість мовних і мовленнєвих помилок, порушується стильова єдність викладу, наявні певні технічні огріхи. У процесі виконання курсової роботи студент не завжди дотримувався затвердженого графіку.
60-69 Д 3 (задовільно) Вимоги до змісту: робота виконана з відхиленням від визначених мети і завдань (деякі з них залишилися невиконані), проте вона не містить помилок, які потребують її корінної переробки. Студент виявив певну обізнаність з основною журналістикознавчою літературою, але при намаганні здійснити аналіз матеріалів ЗМК, більшість теоретичних положень підтверджується одиничними прикладами. Студент обмежено володіє термінологічним апаратом. У формулюванні висновків він робить елементарні узагальнення. Вимоги до оформлення: робота відповідає переважній більшості вимог, має більшість обов’язкових структурних компонентів, трапляються відхилення від логічності викладу думки, мовні і мовленнєві помилки та технічні огріхи. У процесі виконання курсової роботи студент працював нерівномірно, епізодично.
50-59 Е 3 (задовільно) Вимоги до змісту: робота виконана зі значними відхиленнями від визначених мети і завдань (значна їх кількість залишилася невиконаною). Студент виявив певну обізнаність з журналістикознавчою літературою, але при намаганні здійснити аналіз матеріалів ЗМК більшість теоретичних положень не підкріплюються прикладами, простежується низький рівень усвідомлення теорії, трапляються помилки під час пояснення базових понять. Висновки формуються примітивно, в них не відображені поставлені завдання. Вимоги до оформлення: робота має значні порушення вимог, проте в ній наявна більшість обов’язкових структурних компонентів. Матеріал викладається нелогічно та непослідовно, студент виявляє обмежений словниковий запас, культура наукового мовлення характеризується бідністю. Текст дослідження містить багато помилок і технічних огріхів. У процесі виконання курсової роботи студент в основному не дотримувався затвердженого графіку.
30-49 FX 2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту або повторного подання Вимоги до змісту: робота виконана не в повному обсязі та зі значними відхиленнями від визначеної мети і завдань, мають місце суттєві помилки і неточності, які потребують корінної переробки курсової роботи. У дослідженні не розкрито основних положень, виявлено невміння розкривати основний зміст завдань, відсутнє розуміння основних понять проблеми, наявне невміння володіти термінологічним апаратом, обмежене володіння нормами сучасної української літературної мови. Студентом не витримані ні якісні, ні кількісні вимоги до кваліфікаційної роботи. Така робота потребує значного доопрацювання і повторного захисту. Студент не з’являвся на консультації за затвердженим графіком
0-29 F 2 (незадовільно) з не допуском до захисту або повторного подання Вимоги до змісту: студент демонструє відсутність елементарних знань з обраної проблеми дослідження та незадовільний рівень писемного мовлення. Обов’язкове повторне написання курсової роботи на іншу тему.


ДОДАТОК 1

Орієнтовні теми курсових робіт

2 курс – теорія журналістики

1. Жанрове різноманіття донецької преси (на матеріалі газети „Вечерний Донецк”, або „Донеччина”, „Донецкий кряж”, „Донецкие новости”, „Жизнь”, „Донбасс”, „Панорама”).

2. Вплив концепції видання на його формат (на матеріалі газети „Панорама” або „Вечерний Донецк”, „Донеччина”, „Донецкий кряж”, „Донецкие новости”, „Жизнь”, „Донбасс”).

3. Види та жанри подання інформації (на матеріалі газети „Вечерний Донецк” або „Панорама”, „Донеччина”, „Донецкий кряж”, „Донецкие новости”, „Жизнь”, „Донбасс”).

4. Видові та жанрові трансформації в газеті „Донеччина” (або„Вечерний Донецк”, „Донецкий кряж”, „Донецкие новости”, „Жизнь”, „Донбасс”, „Панорама”).

5. Роль додаткових видань до газети у формуванні іміджу видання (на матеріалі газети „Донбасс” або „Салон Дона и Баса”).

6. Суспільно-публіцистичний журнал як тип видання (на матеріалі журналу „СІЧ” або „Сучасність”, або іншого видання).

7. Літературно-критичний журнал як тип видання (на матеріалі журналу „Донбас” або „Дикое поле”).

8. Регіональна газета як тип видання (на матеріалі газети „Вечерний Донецк”, або „Донеччина”, „Донецкий кряж”, „Донецкие новости”, „Жизнь”, „Донбасс”, „Панорама”).

9. Вечірня газета як тип видання (на матеріалі газети „Вечерний Донецк”, або „Вечерняя Макеевка”, „Вечерняя Горловка”).

10. Оперативність і пріоритетність інформації як новинні стандарти (на матеріалі регіональних видань ).

11. Достовірність і точність як новинні стандарти (на матеріалі…).

12. Взаємодія тексту та зображення в сучасній газеті (на матеріалі…).

13. Соціальна відповідальність журналістики (на матеріалі соціально спрямованих проектів газети „Донецкие новости”).

14. Вплив Інтернету на формат сучасної газети (на матеріалі газети „Вечерний Донецк”, або „Донеччина”, „Донецкий кряж”, „Донецкие новости”, „Жизнь”, „Донбасс”, „Панорама”).

15. Розважальна складова у форматі сучасної газети (на матеріалі газети „Салон Дона и Баса”, „Вечерний Донецк”, „Донецкие новости”, „Город”, „Телегид”, „Комсомольская правда в Украине”).

16. Формат рекламно-розважального видання на прикладі газети „Афиша” (або газети „Око”, на прикладі журналу „Злата”).

17. Економічна проблематика на шпальтах регіональних видань Донеччини.

18. Культурна проблематика на шпальтах регіональних видань Донеччини.

19. Спортивна проблематика на шпальтах регіональних видань Донеччини.

20. Альманах як тип періодичного видання (на матеріалі….).

21. Тижневик як тип періодичного видання (на матеріалі….).

22. Інформаційні жанри у сучасній періодичній пресі (на матеріалі….).

23. Аналітичні жанри у сучасній періодичній пресі (на матеріалі….).

24. Контент першої шпальти газети (на матеріалі….).

25. Тема Євро інтеграції України у висвітленні провідних інформаційних порталів українського сегменту Інтернет (або на іншому матеріалі).

26. Музична тематика в структурі регіонального видання (на матеріалі…)

27. Інтерв’ю (репортаж, колонка, огляд) як провідний жанр регіонального видання (на матеріалі…)

28. Заголовковий комплекс як особливість регіонального видання …

29. Ілюстрація (фото, карикатура, інфографіка) в структурі регіонального видання (на матеріалі…)

30. Специфіка дизайну регіонального видання (на матеріалі…)

31. Мовностилістичні особливості регіональних видань (на матеріалі…)

2 курс – історія української журналістики

1. Сатирична публіцистика Г.Квітки (образи автора й оповідача).

2. «Історія Русів» як публіцистичний твір.

3. Історія і майбутнє України у публіцистичних творах Миколи Костомарова.

4. П.Куліш на захисті українського слова (на матеріалі публікацій журналу «Основа»).

5. Галицьке москвофільство в оцінці М.Драгоманова, М.Чернишевського, І.Франка.

6. Українська література на сторінках журнала «Киевская старина» (за часів редагування В.Науменка).

7. Етнографічні публікації журналу «Киевская старина» (80-90-ті рр. ХХ ст.).

8. Листи з хутора П.Куліша (проблематика, концепція, спосіб аргументації).

9. Специфіка методи і стилей у літературно-критичних виступах М.Драгоманова.

10. Дискусія між М.Драгомановим і Б.Грінченком (авторська позиція, аргументація, суспільно-історчиний прогноз).

11. Публіцистична та редакторська діяльність М.Павлика.

12. Публікації І.Франка у ЛНВ.

13. Полемічні виступи І.Франка у галицькій пресі.

14. Софія Русова – критик і публіцист.

15. «Україна irredenta» Ю.Бачинського у рецензії М.Драгоманова та І.Франка.

16. Історіографія у публіцистиці М.Грушевського (періоду 1917-1919 рр.).

17. Переборення «енківщини» (М.Хвильовий про проблеми розвитку української культури).

18. «Громадська думка» – «Рада» (історія, програма, публікації).

19. Журналістська діяльність Сергія Подолинського.

20. Публіцистика М.Міхновського (дискурс національної ідеї).

21. О.Маковой – журналіст, редактор та історик преси.

22. Творчість І.Франка у газеті «Діло».

23. «Щоденник» Є.Чикаленка як джерело вивчення історії укр. журналістики.

24. Автор і дійсність у «Щоденнику» Є.Єфремова.

25. Молодіжна преса радянскього періоду (характеристика типів видань 70-80 рр. ХХ ст.).

26. Історія одного галузевого видання ХХ ст. (на вибір).

27. Історія одного літературно-художнього вдання (на вибір студента).

28. Історія одного суспільно-політичного видання (на вибір студента).

29. Роль «Літературної України» в поширенні народного руху за незалежність України (період т.зв. «перебудови»).

30. Розвиток національної ідеї в самовидаві (праця І.Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація»).

31. Газета «Приазовский рабочий»: історія видання та перспективи.

32. Газета «Макеевский рабочий»: історіяи видання та перспективи.

33. Газета «Донбасс»: творчий доробок Р.Рєзнікової (1959-2008 рр.)

34. Газета «Вечерний Донецк»: творчий доробок Н.Дунаєвської (1973-1990 рр.).

35. Газета «Донецкий кряж»: творчий доробок К.Кучевої (2007-2008 рр.).

36. Газета «Радянська Донеччина»: масові акції та кампанії (1945-1980 рр.).

37. Нарис у газеті «Социалистический Донбасс» (1932-1990 рр.).

38. Україномовна преса Донеччини: історія становлення.

39. Ігор Александров: трагедія чесного журналіста.

40. Газета області у боротьбі за відбудову зруйнованого війною Донбасу (1943-1950 рр.).

41. Шахтарська тема на сторінках обласних газет Донеччини (1970-2013 рр.).

42. Спортивні видання Донеччини (1990-2013 рр.).

43. Прокоф’євська тема в обласних, міських, районних та міськрайонних газетах Донбасу (1988-2013 рр.).

44. Висвітлення теми народної творчості на сторінках обласної преси на прикладі фестивалів «Мега юрти» та інших. 1988-2013 рр.

Теми курсових робіт із спеціалізації

3 та 4 курс

1. Інформаційна війна 2014-2015 років: основні ознаки та чинники.

2. Журналістика та пропаганда: розрізнювальні ознаки (на матеріалі пропагандистської діяльності російських телеканалів)

3. Новинні фейки як порушення стандартів журналістики.

4. Образ війни на сторінках української преси 2014-2015 років (на матеріалі…).

5. Образ війни на українських телеканалах 2014-2015 років (на матеріалі…).

6. Образ воїна на сторінках української преси 2014-2015 років (на матеріалі…).

7. Образ воїна на українських телеканалах 2014-2015 років (на матеріалі…).

8. Використання мови ворожнечі у висвітленні подій на Донбасі 2014-2015 років (на матеріалі…).

9. Трансформація новинних стандартів при висвітленні військового конфлікту на Донбасі 2014-2015 років (на матеріалі…)

10. Специфіка новин на радіо (або на телебаченні – на обраному матеріалі).

11. Специфіка сучасного формату ток-шоу на українському телебаченні.

12. Специфіка аналітичних жанрів у журналі „Кореспондент” (або „Фокус” тощо).

13. Соціальна функція журналістики та її реалізація в українських соціальних медіа-проектах.

14. Публіцистика та її суттєві ознаки на шпальтах журналу „Сучасність” (або часопису „Критика”, або журналів „Вітчизна”, „Україна”, „Політика і культура” тощо).

15. Публіцистичні проекти газети „День”: суттєві ознаки, проблематика, жанрове різноманіття.

16. Специфіка авторської манери та засобів х дожньої виразності в сучасній українській публіцистиці (на матеріалі публіцистичної творчості Ліни Костенко, або Оксани Забужко, або Дмитра Павличко, або Миколи Рябчука тощо).

17. Ґендерна публіцистика в сучасній українській та (або) російській журналістиці.

18. Дитяча спеціалізована журналістика в Україні: основні тенденції та проблеми.

19. Молодіжна спеціалізована журналістика в Україні: основні тенденції та проблеми.

20. Національна ідея та етнологічна проблематика в сучасній українській публіцистиці.

21. Провокативність як суттєва ознака сучасної публіцистики (на матеріалі публіцистичних проектів Олеся Бузини, Густава Водички, Оксани Забужко тощо).

22. Створення образу країни в засобах масової інформації (на прикладі образу України чи іншої країни) .

23. Створення образу міста в засобах масової інформації на прикладі образу Донецька .

24. Комунікативна логіка та застосування її законів у журналістській творчості (в пресі або на телебаченні – на обраному матеріалі).

25. Аргументація в журналістському тексті: основні правила та порушення цих закономірностей (в пресі або на телебаченні – на обраному матеріалі).

26. Принципи та закони проведення аналогії в журналістському тексті та порушення цих закономірностей (в пресі або на телебаченні – на обраному матеріалі).

27. Приклади порушення законів логіки в регіональній пресі (або на телебаченні – на обраному матеріалі).

28. Структура та правила побудови доказів. Застосування їх у сучасному телевізійному ток-шоу (на обраному матеріалі).

29. Проблема дотримання професійних та етичних стандартів у пресі (або на телебаченні – на обраному матеріалі).

30. Етичні аспекти висвітлення політичних проблем у регіональній пресі (на матеріалі газети „Салон Дона и Баса”, „Донецкие новости”, „Город”, „Жизнь”, „Донецкий кряж”, „Акцент” тощо).

31. Етичні аспекти висвітлення передвиборчої кампанії у регіональній пресі (на матеріалі газети „Салон Дона и Баса”, „Донецкие новости”, „Город”, „Жизнь”, „Донецкий кряж”, „Акцент” тощо).

32. Етичні аспекти висвітлення політичних подій на телебаченні (на матеріалі загальнонаціональних чи регіональних телеканалів).

33. Етичні аспекти висвітлення передвиборчої кампанії (на матеріалі загальнонаціональних чи регіональних телеканалів).

34. Проблема формування професійних стандартів у сучасній Інтернет-журналістиці.

35. Професійні стандарти та проблеми їх порушення у регіональній пресі Донеччини (або на матеріалі загальнонаціональних чи регіональних телеканалів).

36. Етичні вимоги до висвітлення питань життя, здоров'я, ім'я та гідності. Поширені порушення цих вимог у пресі (або на телебаченні – на обраному матеріалі).

37. Етичні аспекти висвітлення ґендерних проблем в ЗМІ.

38. Етичні аспекти використання мовностилістичного забарвлення журналістської лексики. Поширені порушення цих вимог у регіональній пресі.

39. Етичні аспекти висвітлення релігійних та національних питань в журналістиці (на матеріалі газети „Салон Дона и Баса”, „Донецкие новости”, „Город”, „Жизнь”, „Донецкий кряж”, „Акцент” тощо).

40. Політичний дискурс у всеукраїнському та регіональному он-лайн виданнях (на обраному матеріалі).

41. Засоби формування образу ведучого телевізійних новин (на матеріалі новинних програм обраних українських телеканалів).

42. Роль сучасного телебачення у формуванні підліткових світоглядних цінностей (на матеріалі обраних українських телеканалів).

43. Роль преси у формуванні громадської думки в Україні (на матеріалі обраних газет).

44. Типологізація газетних заголовків в сучасній українській журналістиці (на матеріалі обраних періодичних видань).

ДОДАТОК 2

    В.о. завідувача кафедри журналістики к. філол..н., доценту Тараненко О.В. студента 4 курсу, д/в, спец. ”Журналістика” Іваненка Максима   заява     Прошу затвердити тему курсової роботи „Етнопсихологічна проблематика в сучасній українській публіцистиці”. Науковий керівник: к. істор. наук, доцент Кокорська О.І.   Дата Особистий підпис  

ДОДАТОК 3

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ   КУРСОВА РОБОТА з ___________________________________________________________ (назва дисципліни) на тему:_____________________________________________________ ____________________________________________________________   Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки 0303 «Журналістика та інформація» спеціальності 6.030301 «Журналістика» __________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ ____________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   Національна шкала ________________   Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____   Члени комісії ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали   Вінниця – 2015 рік  
ДОДАТОК 4   АНОТАЦІЯ Іваненко М.П. Етнопсихологічна проблематика в сучасній українській публіцистиці. – Донецький національний університет, 2015. – Рукопис. - 45 сторінок, 40 джерел, 5 додатків. У роботі зроблено системний аналіз зразків сучасної української публіцистики (нариси, памфлети та есе Б.Олійника, Л.Костенко, Д.Павличка, О.Забужко, Г.Водички та ін.) в аспекті висвітлення в них етнопсихологічної проблематики. Узагальнено сучасні етнопсихологічні теорії щодо етногенезу та провідних ментальних рис українського народу; досліджено втілення цих теорій та наукових ідей у текстах різноманітних публіцистичних жанрів українських авторів. Результати роботи апробовано на студентській науковій конференції в Київському національному університеті ім.. Т. Шевченка, а також у власних журналістських публікаціях (журнали „Схід”, „Дикое поле”). Ключові слова: українська публіцистика, ментальність, світоглядні засади, етнопсихологічна проблематика, есе, нарис, памфлет.   АННОТАЦИЯ Иваненко М.П. Этнопсихологическая проблематика в современной украинской публицистике. – Донецкий национальный университет, 2014. – Рукопись. – 45 страниц, 40 источников, 5 приложений. В работе проведен системный анализ образцов современной украинской публицистики (очерки, памфлеты и эссе Б.Олейника, Л.Костенко, Д.Павлычко, О.Забужко, Г.Водички и др.) в аспекте освещения в них этнопсихологической проблематики. Обобщены современные этнопсихологические теории этногенеза и ведущих ментальных черт украинского народа, исследовано воплощение этих теорий и научный идей в текстах разнообразных публицистических жанров украинских авторов. Результаты работы апробированы на студенческой научной конференции в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, а также в собственных журналистских публикациях (журналы „Схід”, „Дикое поле”). Ключевые слова:украинская публицистика, ментальность, мировоззренческие основы, эссе, очерк, памфлет.   ДОДАТОК 5     ЗМІСТ   АНОТАЦІЯ............................................................................................................................2 ВСТУП.....................................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. Літературна критика на межі інформативної та аналітичної журналістики...................................................................................................8 1.1. Аналітичні підходи до літературного тексту. Методологія критики .......8 1.2. Специфіка інформації в літературно-критичних жанрах................12 1.3. Основні жанри рецензентської справи .....................................17 РОЗДІЛ 2. Публіцистичність як ознака літературно-критичного тексту..............22 2.1. Публіцистичність стилю та засобів художньої виразності………………....22 2.2. Публіцистичні огляди та полеміка в спеціалізованих літературно- художніх виданнях …………………………………………………………30 ВИСНОВКИ...........................................................................................................................40    

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
4

Сейчас читают про: