double arrow

Правила оформлення курсової роботи

1

Курсова робота може друкуватися на машинці, виконуватись комп'ютерним засобом або рукописним на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 за мінімальної висоти шрифту 1,8 мм. Поля на листі такі: ліве не менш 20 мм, праве не менш 10 мм, верхнє та нижнє не менш ніж 20 мм. Шрифт комп’ютерного набору Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Кожна структурна частина курсової роботи розпочинається з нової сторінки. Назва цієї струк­турної частини пишеться великими літерами по центру над текс­том без крапки наприкінці. Назви розділів не повинні повторювати тему курсової роботи дослівно. Якщо є необхідність, розділи можуть мати підрозділи. Вони йдуть один за одним не з нових сторінок, їх назви оформлюються з відступу звичайним шриф­том, без крапки наприкінці. На початку цифри, що означають номер розділу та номер підрозділу. Наприклад, у РОЗДІЛІ 1 можуть бути підрозділи 1.1, 1.2, 1.3 тощо; у РОЗДІЛІ 2 2.1, 2.2., 2.3 тощо з підзаголовками. Наприклад,

РОЗДІЛ 1

ПРОВІДНІ ЖАНРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ В ЇХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

Наукова журналістикознавча полеміка щодо аналітичної чи публіцистичної природи літературної критики

Відомості про джерела,які включені до списку літератури, необхідно дава­ти згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наве­денням назв праць.

Бібліографічні приклади оформлення:

Законодавчі документи

Конституція України : офіційний текст [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

Про інформацію : закон України : офіційний текст [за станом на 11 травня 2004 року]. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 24 с.

Книги

Один автор

Шаповал Ю.Г. Телевізійна журналістика : навч. посібник / Ю.Г.Шаповал ; Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів: ЛНУ, 2002. – 232 с.

Два або три автори

Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : навч. посібник / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К.: Знання, 2006. – 664 с.

Бєляков О. Успішна комунікація в бізнесі та освіті : навч. посібник / О. Бєляков, Г. Гутброд. = Successful communication in business and education. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 207 с.

Лудченко А. Основы научных исследова­ний : учеб. пособие / А. Лудченко, Я. Лудченко, Т. Примак. – К.: Знання, 2000. – 112с.

Чотири, п’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення української преси / В. Д'Інка, К. Зеегерс, В. Іванов, С. Омельчук, С. Первозванський та ін. ; за ред.. В. Іванова та Н. Ланге. – вид. 2-ге, доповнене та виправлене. – К.: ЦВП, АУП, 2008. – 300 с.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: