double arrow

Список літератури. 1. Ананьев Б. Г. Строение характера // Психология индивидуальных


1. Ананьев Б. Г. Строение характера // Психология индивидуальных

различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романо­ва. - М.: Изд. Моск. унив., 1982. - С. 172-178.

2. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологичес-

кого анализа. — М.: Смысл, 2001. — С. 375-382.

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. —

М.: ЧеРо, 1996. - С. 267-291.

4. Тнатенко П. І. Український національний характер. — К.: «ДОК-К»,

1997.-116 с.

5. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии

и типологии характеров / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. — Сама­ра: Издательский Дом «БАХРАХ». - 1997. С. 3-22, 55-114, 422-493, 604-610.


Здібності

7.1. Поняття про здібності та їхню природу.

7.2. Види здібностей:

7.2.1. Загальні здібності;

7.2.2. Спеціальні здібності.

7.3. Особливості особистості обдарованої людини.

7.4. Організація навчання та виховання обдарованої молоді:

7.4.1. Принципи та стратегії навчання;

7.4.2. Концептуальні моделі навчання обдарованих;

7.4.3. Сучасні технології навчання обдарованих;

7.4.4. Педагог для обдарованих.

7.1. Поняття про здібності та їхню природу

Проблема здібностей виникла декілька століть тому. Незважа­ючи на зміну соціально-історичних умов, вона й досі залишається актуальною і з теоретичного, і з практичного погляду. Це зумовле­но тим, що потенціал обдарованості є найміцнішим ресурсом ду­ховного поступу й матеріального розвитку країни. Як і будь-який ресурс, його слід вчасно виявити і розумно використати.

У XX ст. у багатьох державах було сформовано політику щодо пошуку та виховання обдарованих дітей та молоді, а також створе­но умови, які б усіляко сприяли їхньому розвиткові. Одна з пер­ших програм почала діяти в Японії ще на початку XX ст. З середи­ни XX ст. такі програми були розроблені в США і Європі. З 1988 р. діє «Євроталант» — комітет європейських країн з освіти інтелек­туально розвинених, обдарованих і талановитих дітей та підлітків. У 1991 р. в Україні було прийнято комплексну програму пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей «Творча обдарованість», однак внаслідок кризової ситуації у країні не було до кінця реалізовано. У 2001 р. вийшов Указ президента «Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 p.». Він передбачав науково-методичне забезпечення роботи; систему пошуку обдаро-ваной молоді; їхнє навчання, виховання та розвиток; забезпечення соціально-правових гарантій. Усі ці заходи вживають для підтрим­ки і розвитку здібностей людини.


Розділ II


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: