double arrow

A. Лейбинц, Декарт, Спиноза


B. Шопенгауер, Кьеркегор, Ницще

C. Лейбинц, Фейербах, Маркс

D. Лейбинц, Гегель, Фейербах

E. Лейбинц, Гегель, Маркс

7. ХХ ғ. философиясында кең тараған "рационализм" ұғымының мағынасы:

A. Ақылдылық, саналылық

B. Ақылсыздық, санасыздық

C. Сциентизм, антисциентизм

D. Еріктік, құштарлық

E. Құрсаулық, ессіздік

8. Феноменологияның негізін салушы Э.Гуссерль өзінің ілімін қалай түсіндіреді:

A. "Қатаң ғылыми философия" ретінде

B. Өнер ретінде

C. Миф ретінде

D. Дін ретінде

E. Ешнәрсе туралы әңгімелер ретінде

9. Әрбір ғылыми білімді жоққа шығарудың мүмкіндігін мойындайтын қандай принципті К.Поппер алға қойды:

A. Фальцификация принципін

B. Құдайға сеніу принципін

C. Жалпыға бірдей байланыс принципін

D. Этика принципін

E. Эстетика принципін

10. Леви-Строс:

A. Структурализм өкілі

B. Аналитикалық философияның өкілі

C. Неотизмнің өкілі

D. Прагматизмнің өкілі

E. Феноменологиялық философияның өкілі

11. ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырады:

A. Экзистенциализм

B. Неопозитивизм

C. Синергетизм

D. Герменевтика

E. Неогегеляншілдік

12. Экзистенциализм философиясының бел ортасына .... қояды:

A. Адам болмысын

B. Табиғат болмысын

C. Заттар болмысын

D. Рухани болмысын

E. Қоғамдық болмысын

13. ХІХ ғ. қай Батыс Еуропа философы ғылыми танымды рәміздік ойлау формасы арқылы көрсетті:

A. Э.Кассирер

B. С.Кьеркегор

C. С.Милль

D. Ф.Ницще

E. Г.Спенсер

14. Герменевтика ағымының негізін қалаған, Платон бар еңбектерін алғаш рет неміс тіліне аударған философ:

A. Ф.Шлейермахер

B. Г.Гадамер

C. М.Хайдеггер

D. Э.Гуссерль

E. В.Дильтей

15. Пьер Теяр де Шарден "Адам құбылысы" атты еңбегіндегі ғарыштын өмір сүруі немен байланысты:

A. Тангенциалдық (физикалық) және радикалдық (психикалық)

B. Ноосфера және биосфера

C. Өмір және өлім

D. Прогресс және регресс

E. Натуралистік және жасандық

16. "Фундаментальді онтология" ілімін дамытқан неміс экзистенциализмінің негізін салушы:

A. Хайдеггер

B. Деррида

C. Гуссерль

D. Конт

E. Сартр

17. Постпозитивизм өкілі Томас Куннің ғылым философиясындағы ғылыми мәселелерді шешу жолы:

A. Парадигма

B. Фальенфикация

C. Гипотеза

D. Верификация

E. Фаллибилизм

18. Экзимстенциализм үшін қандай мәселе басты болды:

A. Тұлғаның бірегей болуы, бостандығы, жауапкершілігі

B. Тарихи танымның мәселелері

C. Гпоссология мәселелері

D. Ғылыми танымның методологиясы және логикасы

E. Ғылыми танымның мәселелері

19. Аналитикалық философия талдаған мәселе:

A. Ой

B. Интуиция

C. Сенім

D. Сезім

E. Тіл

20. Неопозитивизмнің философияның алдына қойған ең маңызды талабы:

A. Философиялық білімге ғылыми-методологиялық кепіл беру

B. Ғылымның тілін форма жағынан талдау қажеттілігі

C. Философиялық білімнің саласын тежеу ғылыми танымның методологиясын және логикасын талдау мен ғана айналысу керек деп талап қоймау

D. Позитивизм принциптерін қоғамдық өмірді зерттеу саласына тарту

E. Верификация және фальсификация принциптерін қолданбау

21. Үшінші позитивизм немесе неопозитивизм қандай философияны негіз етуді ұсынды:

A. Аналитикалық философия

B. Логикалық философия

C. Философилық антропология

D. Материалистік философия

E. Идеалистік философия

22. ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері жаңа контексінде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды:


Сейчас читают про: