double arrow

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел


(Бюлетень ВАК України, № 5, 2009, форма 23)

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги: Один автор 1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. Кіл: Ін-т соц. Іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1). 2. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Два автори 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированноепроектирование: как предотвратить завтрашній кризи сегодня. Создание будущого организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. С англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф.-техн. Навч. Закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с.
П’ять і більше авторів 1. Психологияменеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. И др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. Центр, 2007. – 510 с. 2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. Для працівників соц. Служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. Ін-т соц. Дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. Тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. 2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
Багатотомний документ 1. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – Т. 1. — 2005. — 277 с. –(Серия "Нормативная база предприятия"). 2. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006. – 288 с. – (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).
Матеріали конференцій, з’їздів 1. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. Інформ. Бюл. – К.: Асоц. Укр. Банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ). 2. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. Міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). 3. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. Наук. Праць / наук. Ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.
Словники 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. Термінів і понять з орг. Навч. процесу у вищ. Навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. Ун-т, 2007. – 57 с. 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.
Атласи 1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. Та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 2. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К.: Парлам. Вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Медична статистика: зб. Нормат. Док. / упоряд. Та голов. Ред. В. М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. Статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. Вид. – К.: ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Каталоги 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с. 2. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. Кн., 2003]. – 11 с.
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 1. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20. 2. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.
Електронні ресурси 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Сейчас читают про: