double arrow

Стаття із газети


Долженко Г. Вітер має працювати: енергетика [Текст] / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17.

Електронні ресурси

З Інтернету

Берн Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений): [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.lib.ru/PHINO/BERN/.

З СD

Егоршин А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егор-шин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD.

Додаток Е

Зразок оформлення таблиць

Таблиця 2.2

Динаміка рівнів навчальних досягнень учнів початкових класів

Групи Рівні навчальних досягнень учнів (у %)
Високий Достатній Середній Початковий
Експериментальна
Контрольна

Зразок оформлення рисунків

Рис. 2.1. Зведені дані результатів експерименту

Додаток Ж

Таблиця 1


Сейчас читают про: