double arrow

ЗАПИСИ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ


Күні Дата Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
 


______________________________________________________________________________________________   «_________»____________20__г/ж.   _________________________ (қолы/подпись)   VI. ТӘЖІРИБЕ ЖЕТЕКШІСІНІҢ ПІКІРІ Қазақ инженерлік-техникалық академиясының «Техникалық мамандықтар»кафедрасының курс студенті _______________________________________________________________ (аты, әкесінің аты, тегі) _________ 200__ж. аралығында__________________мамандығы _______________________________________________________________ (мекеменің толық аты) бойынша өндірістік (диплом алдындағы) тәжірибеден өтті. Тәжірибе барысында ___________________________міндетін атқарды.   Тәжірибеден өту барысында _____________________________________ (студенттің аты-жөні) ______________________________________________________________ (Студенттің теориялық дайындық деңгейін, оқу барысында алған теориялық білімін қолдана білуі, тәжірибе бағдарламасын орындау көлемі, бар болған жағдайда кемшліктер) _______________________________________________________________   Тәжірибе бағдарламасы ______________________________ орындалды. ( толық/жартылай) Тәжірибеден өтуші ______________________________________________ (аты, әкесінің аты, тегі) _____________________________________________ бағаға лайық.   Мекеме атынан тәжірибе жетекшісі
Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
       

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі
Руководитель практики от организации/предприятия __________________________

Кафедра тарапынан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от кафедры _____________________________________

Күні Дата Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
 


________________________________________________________________________________________________________________________________   V. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ ТУРАЛЫ СТУДЕНТТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАРЫ ВЫВОДЫ СТУДЕНТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ И ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісіРуководитель практики от организации/предприятия__________________________

Кафедра тарапынан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от кафедры ______________________________________

Күні Дата Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
 


               
 
         

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от организации/предприятия __________________________

Кафедра тарапынан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от кафедры ______________________________________

ІV. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ МЕРЗІМІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ЖИНАҚТАҒАН МАТЕРИАЛДАР ТІЗІМІСПИСОК МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ СТУДЕНТОМ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
 
   
 Сейчас читают про: