double arrow

Дослідження та висновки. Дослідження архівного документа – об’єкта даної експертизи – дає підстави вважати, що йому притаманні нижчеперелічені ознаки


Дослідження архівного документа – об’єкта даної експертизи – дає підстави вважати, що йому притаманні нижчеперелічені ознаки.

Номінал: збірник.

Укладач: Максимович Ганна («Анна»).

Самоназва: Album poétique [фр.: Поетичний альбом, альбом поезій].

Склад: поезії А. де Ламартіна, В.І. Туманського, Л.І. Борови-ковського, Т.Г. Шевченка та автора (авторів ?), ім’я якого не встановл. (атрибуцію див. нижче).

Мови: фр., рос., укр.

Спосіб занесення текстової інформації: рукоп.

Документ є рукописом-оригіналом, який містить списки поезій вказ.авторів, 3-ма почерками.

Місце створення не вказ.; ймовірно м. Лубни (тепер – центр Лубен. р-ну Полтав. обл., Україна).

Час створення: 1822 – 1840-і .

Формат, лінійні розміри блока: 4°, 192 х 147 мм.

Обсяг: 166 арк. Арк. 12–13, 30–31, 91–166 пусті.

Матеріал письма: папір, вигот. Мосальскою папірнею М. Бог-данової (філіграні «[Pro Patria] / 1821 / 1822», див. джерело 8).

Блок комплект. Фізичний стан збереження блока задовіл. Часткове згасання рукоп. тексту на арк. 2, 2 зв.

Оправа первіс., початку 1820-х рр., комплект.: 196 х 150 мм, картон, обклеєний темно-зеленим папіром, по центру верх. кришки шкіряна наклейка овальної форми з тисненням золотом, курсивом: «Album A.
de M.» (фр.: «Альбом Га[нни] М[аксимович]»), шкіряний корінець з тисненням золотом: «Album poétique» (фр.: Поетичний альбом); фіз. стан збереження задовіл.
Форзац первіс., комплект.: зеленувато-сірий папір; фіз. стан збереження задовіл.

Атрибуція текстів, які належать до основного складу документа, у послідовності їх розміщення.

Тексти фр. мовою, 1-м почерком: L’immortalité («Le soleil de nos jours pâlit dès son aurore…», L’automne («Salut! bois couronnés d’vrn reste de verdure!..»), Le temple («Qu’il est doux, quand du soir l’étoile solitaire…»), Souvenir («En vain le jour succède au jour…»), під кожним текстом: «Alphonse de Lamartine». Авторство підтверджується при порівнянні з джерелом 7; незначні текстуальні розбіжності, переважно орфогр. характеру.

Тексти рос. мовою, 1-м почерком: Гимн Богу («Есть Бог всевидящий! есть Бог каратель злой…»), Музы («И думы важные, и огнь моей души…»), Май («Повеял май! шумят и блещут воды…»), усі без підп. Автор – В.І. Туманський; встановлено за джерелом 2, суттєвих текстуальних розбіжностей немає. Вказані поезії надрук. вперше в часописі «Сын Отечества» (1822, № 51, с. 230; 1823, № 4, с. 190; № 23, с. 127), без підп. авт.; ці публ. стали джерелом для укладача «Album poétique», про що свідчить запис під першим текстом: «Списано с к[ниж]ки С[ына] О[течест]ва 1823-го года Генваря 17-го дня Анною Максимович»; під 3-м текстом: «1823 года Іюля 13».

Тексти укр. мовою (збережено орфографію рукопису, крім ъ):

2-м почерком: День Ангела («Моя Ганнуся, моя зиронька…»), Ластивка («Мерщій ластивко леты…»), Думка («Витер віе полем чыстым…»); усі без підпису, автор (автори?) невідомий.Далі 1-м почерком: Молодиця (Преданіе) («Ватагами ходылы хмары…»), Маруся (Балладда<sic!>) («З вечора пид Новый год…»), Подражаніе Горацію («Счастлывый в свити той, хто так уміе жить…»), відповідно підп. криптонімами «N-й», «В», «Б-й»; під останнім також запис: «1828. Харків». Автор – Л.І. Боровиковський; встановлено за джерелом 3, суттєвих текстуальних розбіжностей немає. Вказані поезії надрук. вперше, під саме цими криптонімами (тільки не «В», а «В***»), в часописі «Вестник Европы» (1828, № 9, трав., с. 53–55; 1829, № 6, берез., с. 117–127; 1830, № 3, лют., с. 184–185), що був джерелом для укладача. Запис «1828. Харьков» – авторський, наведений у першій публ. Під 3-м текстом запис укладачки: «Анна Максимович рукою власною. 1830-го года Марта 16».

Далі 1 та 3-м почерками записані тексти творів Т.Г. Шевченка: Катерына («Кохайтеся, чорнобрыви!..»), «Думы мои, думы мои…», До Основ’яненка («Бьють порогы, мисяць сходыть…») , Тополя («По диброви витер вые…»); останній текст без 4-х фінальних рядків, що є рефреном 4-х перших. Інші розбіжності з джерелом 6 незначні; встановлено, що рукопис відтворює тексти у варіантах першодруку – «Кобзаря» (СПб., 1840); таким чином, це видання – джерело (можливо, не безпосереднє) даних списків.

Малюнки, які не належать до основного складу документа: 1820 – 1830-х рр., на ниж. форзац. арк., пером: 3 жіночі профілі, без підп.;
під 3-м запис 1-м(?) почерком (Ганни Максимович): «M-lle Gi»
(фр.: «М<адемуазе>ль Жі»); професійний рівень виконання графічних малюнків.Екслібрис-ярлик другої половини XIX ст. на верх. форзац. арк., прямокут., 53 х 80 мм, літогр., чорною фарбою текст у подвійній рамці: «Бібліотека / М.Н. Лонгинова», орнамент. оздоблення. Атрибуція: кн. знак Михайла Миколайовича Лонгинова (1823 – 1875), рос. письменника, літ. критика, бібліографа, мемуариста (за джерелами 9, 10).

Додаткова інформація. Укладачка – Ганна Максимович належить до укр. роду Максимовичів; ймовірно, це – «Анна Максимович, дочь премьер-майора. За (1832) Николаем Семеновичем Павловским, капитаном, Лубенским городничим…» (джерело 1, с. 340). З таким іменем найближча за часом також «Анна Семеновна», дружина О.С. Мак-симовича, 1796 р.н., місце проживання невідоме (джерело 1, с. 313–314).

Автори текстів, окрім Т.Г. Шевченка:

Боровиковський, Левко Іванович (1806 – 1889), укр. поет, перекладач, представник «харківської школи романтиків» в укр. літ-рі, етнограф, фольклорист, літературознавець; Туманський, Василь Іванович (1800 – 1860), рос. поет-романтик, наближений до О.С. Пушкіна та поетів його кола, вихованець Харківської гімназії; Альфонс Марі Луї де Прат де Ламартін (1790 – 1869), фр. поет-романтик, історик, публіцист, політ. діяч. Член Фр. академії. Автор збірок «Поетичні роздуми» («Méditations poétiques», 1820) та «Нові поетичні роздуми» («Nouvelles méditations poétiques», 1823), до складу яких увійшли поезії, репрезентовані у даному рукописі (за джерелами 2–5, 7).

Комплекс отриманих даних, що є визначальними для експертної оцінки: належність документа – об’єкта даної експертизи – до вітчизняних архівних пам’яток першої половини ХІХ ст., наявність у складі документа ранніх списків творів класиків української літератури Тараса Шевченка та Левка Боровиковського, за публікаціями 1828 – 1830, 1840 рр.; задовільний фізичний стан збереження документа, наявність 3-х професійно виконаних графічних малюнків, сучасних основним складовим документа, типовість документа для свого часу, гіпотетичний характер отриманих даних про укладача та місце створення документа, належність документа до особового зібрання відомого діяча російської культури.

Документ – об’єкт даної експертизи – має наукову, історико-культурну цінність як українська архівна пам’ятка 1822 – 1840-х рр., рукописний збірник, у складі якого – ранні списки творів класиків української літератури Тараса Шевченка та Левка Боровиковського. Належить до Національного архівного фонду України, не може бути вивезений з території України, однак не підлягає обов’язковому включенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

Оцінна (прогнозна) вартість станом на 12.03.2010, розрахована за Методикою грошової оцінки документів Національного архівного фонду України (джерело 11):

11 700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень.

Дод. 1. Розрахунок вартості документа за Методикою грошової оцінки документів Національного архівного фонду (1 арк.)*.Сейчас читают про: