double arrow

Тема 6. Адміністративна юстиція та адміністративний процес


Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання:

1. Поняття і види адміністративної юстиції.

2. Адміністративний процес: зміст і загальні риси.

3. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4. Основні стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

5. Визначити:

- співвідношення адміністративного процесу з іншими видами процесуальної діяльності;

- співвідношення понять “адміністративний процес”, “адміністративна юстиція”;

- співвідношення понять “адміністративний процес” і “адміністративне провадження”;

- хто є суб’єктом адміністративного процесу;

- стадії адміністративного процесу.

6. Назвати справи про адміністративні правопорушення, які підвідомчі виконавчим комітетам селищних, сільських рад депутатів; судам (суддям).

7. Назвати посадових осіб, які можуть розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів по земельним ресурсам, органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Практичні завдання для самоконтролю

Завдання 1.

Охарактеризуйте поняття адміністративного процесу. На яких принципах ґрунтується адміністративний процес? Які основні підходи до визначення адміністративного процесу склалися на сьогоднішній день в адміністративній науці?




Завдання 2.

Продовжте визначення поняття адміністративної процесуальної стадії: «Під адміністративною процесуальною стадією слід розуміти …..».

Завдання 3.

Чи можливо систему адміністративного процесу у загальному вигляді, ієрархічно, відобразити таким чином: «адміністративний процес» — «адміністративне провадження» — «провадження з розгляду конкретної адміністративної справи»?

Завдання 4.

Вкажіть, хто вправі скласти протокол про адміністративне правопорушення. Чи існують випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається? Які обставини підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення?

Завдання 5.

Сформулюйте основні риси реєстраційних, дозвільних та контрольних проваджень.

Завдання 6.

Громадянин С. 21 грудня 2010 р. з 19 до 24 години у своїй квартирі слухав музику на підвищеній гучності, чим турбував сусідів по будинку й порушував їхній спокій. Сусіди звернулися до дільничного інспектора із проханням припинити цей шум та притягнути гр. С. до відповідальності.

Дільничний інспектор склав протокол про дії гр. С. та направив його в адміністративну комісію.

1) Які повноваження має адміністративна комісія згідно КУпАП?

2) Чи має право адміністративна комісія розглядати цю справу про адміністративне правопорушення?

3) Чи має право адміністративна комісія вимагати від організацій різного роду довідки, викликати на свої засідання свідків, незважаючи на те, що в матеріалах справи є показання, зібрані працівниками міліції?



Завдання 7.

Група студентів у парку пили пиво. До них підійшли працівники правоохоронних органів та склали протокол про накладення штрафу у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи правомірні зазначені дії працівників правоохоронних органів?

Завдання 8.

Громадянин Т., до якого могло бути застосовано адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, попросив суддю, що розглядав справу, відпустити його додому на похорони брата, що загинув в автомобільній катастрофі.

Як рішення має прийняти суддя?

Яка процедура оскарження та опротестування постанови у справі про адміністративне правопорушення?

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань:

1. Поняття, зміст та загальні принципи адміністративного процесу.

2. Різні аспекти розуміння адміністративного процесу.

3. Специфіка адміністративно-правових норм і адміністративно-правових відносин.

4. Адміністративна юрисдикція.

5. Відокремлення адміністративного процесу від інших видів юридичної відповідальності.

6. Структура адміністративного процесу.

7. Поняття, стадії та система адміністративних проваджень.

8. Характеристика проваджень по застосуванню заходів примусу і заохочення у державному управлінні.



9. Провадження в справах про адміністративне правопорушення.

10. Місце провадження в справах про адміністративні правопорушення в адміністративному процесі.

Рекомендована література до теми 7:

1. Адміністративне право України. Академічний курс:підручник : У 2 т.Т. 2:Особлива частина/відп. ред. В.Б. Авер"янов ; Національна академія наук України ; інститут держави і права ім. В. М. Корецького .-Київ:Юридична думка,2009 .-600 с.

2. Адміністративне право України:навчальний посібник для підготовки до іспиту/З.С. Гладун .-Київ:Знання,2010 .-301 с.

3. Адміністративне право України:навчальний посібник/С.Г. Стеценко .-Вид. 2-ге, перероб та доп.-Київ:Атіка,2009 .-640 с.

4. Адміністративне право України:посібник для підготовки до іспитів/В.М. Столбовий .-Вид. 2-ге .-Київ:Ліпкан О.С.,2010 .-978

5. Административное право : учебное пособие / Под ред. проф. Г. А. Туманова. — М. : Юристь, 1997. — 448 с.

6. Анпілогов О. Участь прокурора в адміністративному судовому процесі. Вдосконалення правових підстав захисту прокурором прав, свобод та законних інтересів громадянина в адміністративному процесі / О. Анпілогов // Вісник прокуратури. — 2007. — № 9. — С. 105—114.

7. Бандурка А. М., Тищенко Н. М. Административный процесс : учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. — Харьков : Изд-во НУВД, 2001. — 353 с.

8. Бачун О. Процесуальний статус суб’єктів адміністративного судочинства : постановка питання / О. Бачун // Право України. — 2009. — № 4. — С. 86—92.

9. Гошовський В. Правова природа процесуальних функцій в адміністративно-юрисдикційному процесі України / В. Гошовський // Вісник прокуратури. — 2009. — № 10. — С. 95—105.

10. Гошовський В. Правова природа процесуальних функцій в адміністративно-юрисдикційному процесі України / В. Гошовський // Вісник прокуратури. — 2009. — № 10. — С. 95—105.

11. Гуржій Т. Адміністративний процес у парадигмі вітчизняного права / Т. Гуржій // Вісник прокуратури. — 2007. — № 4. — С. 97—103.

1. Гуржій Т. Адміністративно-процесуальні функції : концептуальні засади детермінації / Т. Гуржій // Право України. — 2006. — № 11. — С. 15—17.

12. Демський, Едуард Францович. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський, 2008. — 496 с.

13. Завальний М. В. Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень / М. В. Завальний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — № 26. — Х., 2004. — С. 135—139.

14. Завальний М. В. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі // Форум права. — 2008. — № 1. — С. 140—146 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e—journals/FP/2008—1/08zmvvap.pdf.

15. Кодекс адміністративного судочинства України [Електронний ресурс] : [від 6 липня 2005 року № 2747-IV] : [за станом на 01.01.2011] / ВРУ. — Режим доступу до документа : [сторінка «Законодавство України» сайту ВРУ] : http://zakon1.rada.gov.ua.

16. Кодекс Украины об административных правонарушениях : научно-практический комментарий : издание пятое. — Х. : ООО «Одиссей», 2004. — 912 с.

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : [введений в дію Постановою ВР УРСР № 8074-10 від 7 грудня 1984 р.] / ВР УРСР. – Режим доступу до документа : [сторінка «Законодавство України» сайту ВРУ] : http://www.rada.gov.ua.

18. Кузьменко О. Атестаційні провадження у адміністративному процесі / О. Кузьменко // Право України. — 2005. — № 11. — С. 14—17.

19. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу : монографія / О. В. Кузьменко. — К. : Атіка, 2005. — 352 с.

2. Кузьменко О. Міркування про природу адміністративного процесу / О. Кузьменко // Право України. — 2007. — № 3.— С.12—16.

20. Кузьменко О. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного процесуального права / О. Кузьменко // Право України. — 2004. — № 12. — С. 24—28.

21. Курило В. Деякі питання адміністративного процесу / В. Курило // Юридична Україна. — 2004. — № 12.— С. 29—32.

22. Лагода О. Адміністративна процедура, її значення та місце в адміністративно-процесуальній діяльності / О. Лагода // Право України. — 2006. — № 4. — С. 16—19.

23. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : [від 11.07.2002 № 92-IV] : [поточна редакція від 17.11.2010] / ВРУ. — Режим доступу до документа : http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : [від 02.12.2010 № 2755-VI] : [остання редакція від 01.01.2011] / ВРУ. — Режим доступу до документа : http://zakon1.rada.gov.ua.







Сейчас читают про: