double arrow

Завдання на самостійну роботу


Завдання 1.У таблиці наведено нецінові чинники, які впливають на динаміку основних компонентів сукупного попиту.

Заповніть таблицю. У другій колонці покажіть відповідний компонент сукупного попиту, у третій – характер його зміни: знак «+» - зростання, знак «-» - падіння.

Чинник Компонент сукупного попиту Зміна
Збільшення населення країни    
Збільшення заощаджень населення    
Дефіцитний державний бюджет    
Імпорт перевищує експорт    
Скорочення пропозиції грошей    
Збільшення особистих податків    
Зменшення зовнішнього кредиту    

Завдання 2.Припустимо, що економіка країни функціонує на рівні потенційного обсягу виробництва. Згодом унаслідок економічного шоку відбулося зниження сукупного попиту.

Поясніть на моделі AD-AS до яких наслідків приведе зниження сукупного попиту при: а) жорстких цінах; б) гнучких цінах.

Контрольні питання

1. Які цінові фактори впливають на конфігурацію кривої сукупного попиту?

2. Які існують основні нецінові фактори сукупного попиту? Поясніть особливість їхнього впливу на сукупний попит.
3. Як можна охарактеризувати стан економіки на різних відрізках кривої сукупної пропозиції?

4. Які наслідки виникають в економіці, якщо рівновага в ній порушується через падіння попити?

5. Які наслідки виникають в економіці, якщо рівновага в ній порушується через зменшення сукупної пропозиції?

Рекомендована література

1. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика: Учебник / Под общей ред. Л.С. Тарасевича. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ, 1997. – С.49-75.

2. Макконелл К., Брю С. Экономикс. – М.: Республика, т. 1-2, 1992. –
С.175-190.

3. Макроекономіка: Підручник / За ред. А.Г. Савченка. - К.: Либідь, 1995. – С.51-66.

4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / За ред. С. Будаговської. – 2-ге вид. – К.: Основи, 2001. – С.261-284.

5. Селищев А.С. Макроэкономика: Учеб. – СПб.: Питер, 2000. – С.306-336.

6. Экономическая теория / Под. Ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3-е издание. – СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер", 1999. – С.285-290.


Тема заняття: «Теорія споживання Дж. Кейнса»

Основні терміни теми, знання яких необхідне для вирішення задач:

Споживання (C)

Заощадження (S)

Автономне споживання ( )

Чинники автономного споживання

Гранична схильність до споживання (MPC)

Гранична схильність до заощадження (MPS)

Середня схильність до споживання (APC)

Середня схильність до заощадження (APS)

Вирішення типових задач

Задача 1. Залежність між величиною розподіленого доходу й обсягом споживання домогосподарств задана наступною таблицею:

C
Y

Визначити:

1.Алгебраїчний вид функції споживання і заощадження;

2.При якому рівні доходу заощадження будуть дорівнюють нулеві?Сейчас читают про: