double arrow

Завдання на самостійну роботу

Завдання 1.Функція споживання має вигляд (гр. од.):

C = 200 + 0,6Y,

I = 500.

Визначте:

1) Початковий рівноважний обсяг національного виробництва.

2) Рівноважний обсяг, якщо інвестиції збільшуються на 100.

3) Мультиплікатор інвестицій.

Завдання 2.Яким повинен бути рівноважний обсяг виробництва благ, щоб при автономному споживанні в 60 гр. од. і граничної схильності до споживання 0,8 попит на автономні інвестиції становив 80 гр. од.? Наскільки відсотків зміниться рівноважний обсяг виробництва, якщо автономні інвестиції зростуть на 20 гр. од.?

Завдання 3.Економіка країни перебуває у рівноважному стані. З метою виконання програми державного будівництва уряд планує збільшити державні витрати на 10 гр. од.

На скільки треба одночасно збільшити податки, щоб не допустити порушення рівноважного стану національної економіки за умови, що гранична схильність до споживання дорівнює 0,75?

Контрольні питання

1. Дайте визначення інвестицій.

2. Пояснить, як впливають на інвестиційний попит очікувана норма чистого прибутку і відсоткова ставка комерційних банків?

3. Які невідсоткові фактори впливають на інвестиційний попит?

4. Якими методами можна визначити рівноважний обсяг національного виробництва в умовах неповної зайнятості?

5. Розкрийте механізм досягнення рівноваги між сукупними витратами та обсягом національного виробництва.

6. Розкрийте механізм досягнення рівноваги між осадженнями і запланованими інвестиціями.

7. Розкрийте сутність ефекту мультиплікатора. Які його види діють на товарному ринку?

8. В яких умовах не діє парадокс бережливості?

Рекомендована література

1. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика: Учебник / Под общей ред. Л.С. Тарасевича. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ, 1997. – С.227-239.

2. Макконелл К., Брю С. Экономикс. – М.: Республика, т. 1-2, 1992. –
С.219-239.

3. Макроекономіка: Підручник / За ред. А.Г. Савченка. - К.: Либідь, 1995. – С.66-73.

4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / За ред. С. Будаговської. – 2-ге вид. – К.: Основи, 2001. – С.288-302.

5. Селищев А.С. Макроэкономика: Учеб. – СПб.: Питер, 2000. – С.103-141.

Тема заняття: «Грошовий ринок»

Основні терміни теми, знання яких необхідне для вирішення задач:

Грошова маса

Грошові агрегати

Грошова база

Функції грошей

Попит на гроші

Швидкість обертання грошей

Пропозиція грошей

Обов’язковий резерв

Обов’язкова резервна норма

Надлишковий резерв

Грошовий мультиплікатор

Вирішення типових задач

Задача 1. Грошова маса країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): готівка складає 3,3; термінові рахунки населення - 0,9; поточні і розрахункові рахунки підприємств - 2,1; державні облігації - 0,67.

Чому дорівнює агрегат М2?

Розв'язання.

Відповідно до класифікації, використовуваної Центральним банком України, грошові агрегати представлені в такий спосіб:

М0 - готівка в обертанні (гроші поза банками);

М1 - М0 плюс депозити населення і підприємств в ощадбанках і комерційних банках до запитання, кошти населення і підприємств на розрахунках і поточних рахунках;

М2 - М1 плюс строкові вклади;

М3 - М2 плюс депозитні сертифікати банків.

Тоді агрегат М1 = 3,3 + 2,1 = 5,4 млрд. грн.

М2 = 5,4 + 0,9 = 6,3 млрд. грн.

Задача 2.Відомо, що загальний попит на гроші дорівнює 1000 гр. од. Попит на гроші як засіб заощадження характеризується функцією:

.

Номінальна ставка відсотку r=20%, ВНП=2400 гр. од. Визначити попит на гроші для угод і швидкість обертання грошей.

Розв'язання.

Попит на гроші визначається як сума попиту на гроші з боку угод (трансакціоного) та попиту з боку активів (спекулятивного).

Тоді

Звідси

Задача 3.Національний банк країни купив у комерційних банків державні облігації на суму 500 гр. од.

Як може змінитись пропозиція грошей, якщо комерційні банки повністю використають свої кредитні гроші за умов, що норма банківських резервів дорівнює 20%?

Розв'язання.

Коли національний банк купує у комерційних банків державні облігації, він збільшує їх кредитні резерви. В даному випадку збільшення кредитних грошей комерційних банків становить 500 гр. од.

Якщо комерційні банки повністю використають свої кредитні можливості, то пропозиція грошей збільшиться на


Сейчас читают про: