double arrow

Завдання на самостійну роботу

Завдання 1.Побудуйте криву споживання і криву заощадження, використавши наведені нижче дані

Y MPC MPS C S
0,7      
0,7      
0,7      
0,7      
0,7      
0,7      

Завдання 2.Розрахуйте граничну схильність до заощаджень за умов, що безподатковий дохід населення країни на кінець року збільшився на 30 млрд. гр. од., а заощадження – на 7,2 млрд. гр. од.

Контрольні питання

1. Назвіть основні компоненти споживання.

2. Що таке автономне споживання?

3. Назвіть основні фактори, які впливають на споживання та заощадження.

4. Розкрийте зміст основного психологічного закону Дж. Кейнса.

5. Дайте визначення граничної і середньої схиленості до споживання (заощадження) та напишіть формулу для їх обчислення.

6. Як змінюється гранична та середня схиленість до споживання з ростом розташовуваного дохода?

Рекомендована література

1. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика: Учебник / Под общей ред. Л.С. Тарасевича. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ, 1997. – С.75-93.

2. Макконелл К., Брю С. Экономикс. – М.: Республика, т. 1-2, 1992. –
С.198-214.

3. Макроекономіка: Підручник / За ред. А.Г. Савченка. - К.: Либідь, 1995. – С.66-73.

4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / За ред. С. Будаговської. – 2-ге вид. – К.: Основи, 2001. – С.288-302.

5. Селищев А.С. Макроэкономика: Учеб. – СПб.: Питер, 2000. – С.200-226.

6. Экономическая теория / Под. Ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3-е издание. – СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер", 1999. – С.291-309.

Тема заняття: «Макроекономічна рівновага в моделі Дж. Кейнса»

Основні терміни теми, знання яких необхідне для вирішення задач:

Інвестиції

Чинники інвестиційного попиту

Автономні інвестиції

Заплановані інвестиції

Незаплановані інвестиції

Вилучення

Ін’єкції

Рівноважний обсяг виробництва

Метод «витрати – обсяг виробництва»

Метод «вилучення - ін'єкцій»

Ефект мультиплікатора

Парадокс бережливості

Вирішення типових задач

Задача 1.Інвестиційний попит у країні описується функцією I=1000–500r. Функція споживання має вигляд: С = 100 + 0,7У. Реальна ставка відсотка дорівнює 10%.

Знайти:

1. Обсяг інвестицій.

2. Рівноважний обсяг НД.

3. Теми приросту рівноважного обсягу НД при зниженні процентної ставки до 4%.

Розв'язання.

Пошук та пояснення макроекономічної рівноваги в моделі Дж. Кейнса здійснюється за наступних припущень:

1) Розглядається “закрита економіка”;

2) Не береться до уваги діяльність держави;

3) Всі заощадження та інвестиції розглядаються як приватні;

4) Використовуються чисті інвестиції з фіксованим значенням.

За цих умов домогосподарства отримують доход, який дорівнює вартості всієї виробленої в економіці продукції. Сукупний попит (сукупні видатки) визначаються як C + I.

1. Обсяг інвестицій знайдемо, підставивши значення процентної ставки у функцію інвестицій

I = 1000 – 5000 ∙ 0,1

I = 500гр.од.

2. Рівноважний обсяг НД можна знайти двома способами:

Методом «витрати-обсяг виробництва».

Метод «витрати-обсяг виробництва» полягає в зіставленні сукупних витрат (АЕ= С+I) і обсягу національного виробництва (Y).

Y =С+I; С=100+0,7Y; I=500

Y = 100 + 0,7Y + 500

Y – 0,7Y = 100 + 500

0,3Y = 600

Y = 2000 гр. од.

Методом «вилучень – ін'єкцій».

Метод “вилучень-ін’єкцій” розглядається при всіх вищезазначених припущеннях.

Під вилученнями розуміються заощадження, тобто відволікання потенційних витрат з потоку доходів – витрат. Інвестиції розглядаються як ін'єкції витрат у потік доходи – витрати і являють собою потенційну компенсацію вилучених на заощадження засобів. Рівновага досягається при рівності заощаджень інвестиціям.

S = I

Функцію заощадження виведемо з функції споживання:

I = 500 гр.од.

Тоді

- 100+0,3Y = 500

0,3Y = 600

Y =2000 гр. од.

3. Знайдемо обсяг інвестицій при процентній ставці, що змінилася (4%)

I = 1000 – 5000 ∙ 0,04 = 800 гр. од.

Знайдемо рівноважний обсяг НД:

Методом «витрати - обсяг виробництва»

Y = С + I

Y = 100+ 0,7Y +800

0,3Y = 900

Y = 3000 гр. од.

Методом «вилучень –ін'єкцій»

S = I

- 100 + 0,3Y = 800

0,3Y = 900

Y = 3000 гр. од.

Темп приросту рівноважного обсягу НД знайдемо по формулі:

Y1 – рівноважний НД при r=4%

Y0 – рівноважний НД при r = 10%

Зниження процентної ставки з 10% до 4% викликало приріст рівноважного обсягу НД у розмірі 50%.

Задача 2.Економіка країни характеризується такими даними (млрд. гр. од.):

Y = C + I + G

C = 100 + 0,8Y

I = 50

G = 50

Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.


Сейчас читают про: