double arrow

Структура контрольної роботи


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ”

студентами заочної форми навчання спеціальності

6.050106 “Облік і аудит”

Затверджено на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол №4 від 26.11.2009р.

Львів – 2010

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Облік у бюджетних установах” студентами заочної форми навчання спеціальності 6.050106 “Облік і аудит” / Укл.: О.С. Височан, О.О. Височан, В.В. Гик. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 40 с.

Укладачі Височан О.С., канд. екон. наук, доц., Височан О.О., асист. Гик В.В., асист.
Відповідальний за випуск   Чубай В.М., канд. екон. наук, доц.
Рецензенти   Ярошевич Н.Б., канд. екон. наук, доц. Полякова Л.М., канд. екон. наук, доц.

ВСТУП

Контрольна робота є однією з форм підтвердження студентом своїх теоретичних знань, вмінь використовувати ситуаційні та практичні завдання, і виконується студентом у бібліотеці. Завдання контрольної роботи охоплюють усі теми навчальної робочої програми з дисципліни “Облік у бюджетних установах”.
Метою написання контрольної роботи є набуття студентами прийомів і вмінь самостійного поглиблення і закріплення практичних навичок обліково-аналітичної роботи на окремих ділянках бюджетного обліку. Студенти повинні правильно і раціонально розв’язувати облікові задачі, що постійно постають перед бухгалтерами установ і організацій, що фінансуються з Державного бюджету, з метою забезпечення додаткового об’єму знань для майбутньої професійної діяльності. Основними завданнями виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних знань і набуття вміння аналізувати процес відображення господарських операцій по окремих ділянках бухгалтерського обліку: доходи і видатки; фінансово-розрахункові операції; розрахунки із заробітної плати, страхування і стипендії; основні засоби та нематеріальні активи; запаси; виробничі витрати; власний капітал; фонди та результати виконання кошторису.

Структура контрольної роботи

Структура контрольної роботи з дисципліни “Облік у бюджетних установах” складається з титульної сторінки; змісту із вказаними назвами та номерами початкових сторінок усіх підрозділів; вступу, в якому обґрунтовується актуальність роботи, мета і завдання, які ставить автор; трьох питань та дванадцяти тестів у теоретичній частині; трьох задач в практичній частині; списку літератури.

Основна частина контрольної роботи складається із двох частин: теоретичної та практичної.

При виконанні теоретичноїчастини контрольної роботи студент повинен дати вичерпну відповідь на три теоретичних питання та дванадцять питань тестового характеру із загального переліку. Вказаний перелік сформований на основі навчальної програми дисципліни. Відповідаючи на поставлені питання, студент повинен проаналізувати законодавчі, нормативні та періодичні джерела інформації, підручники та посібники.Практична частина контрольної роботи передбачає розв’язання задач з тематики курсу “Облік у бюджетних установах”, формування журналу реєстрації господарських операцій. Вибір кореспондуючих рахунків при написанні бухгалтерських проведень повинен бути детально обґрунтований студентом.Сейчас читают про: