double arrow

На підприємстві


 
 


Ф

У

Н

К

Ц

І

Ї

Документальне оформлення інвентаризації

Керівник Наказ про проведення

інвентаризації

Інвентаризаційна Інвентаризаційний опис

комісія Протокол робочої комісії

Матеріально Звіт,

відповідальна особа Пояснення з приводу

розбіжностей

Оборотна(сальдова)відо­мість

Порівняльна відомість

Бухгалтерія Розрахунок природних втрат

Розрахунок суми

відшкодування збитків

з вини МВО

Керівник Рішення щодо регулювання

розбіжностей

Регулювання розбіжностей між фактичними
і обліковими даними:

Регулювання розбіжностей
1. Взаємний залік надлишків і нестач у зв’язку з пере­сортицею
2. Нестачі товарів в межах норм природного убутку відносяться до операційних витрат підприємства
3. Надлишки товарно-матеріальних цінностей опри­бутковуються
4. Нестачі товарів понад норми природного убутку , втрати від псування відшкодовуються винними особами чи відносяться на витрати підприємства

Це цікаво Інвентаризація-найдавніший обліковий інстру­мент, а інвентар - найдавніший обліковий регістр. Спочатку (6 тис.років тому) письмовий інвен­тар уявляв собою розрізнені записи, потім з’явилися колонки, рядки, печатки. Значно пізніше, близько ХІV ст. в інвентарях почали проставляти підписи.

9. Оцінка та калькуляція

         
 
 
 
 
   


 
 


Контрольні питання:

1. Що таке метод бухгалтерського обліку? Які його складові?

2. Що таке бухгалтерський баланс?

3. Яка побудова балансу?

4. Яке балансове рівнення?

5. Які є типи господарських операцій за впливом на баланс?

6. Що таке фінансова звітність? З якою метою ії скла­дають?

7. Який склад фінансової звітності? Яке призначення фінансових звітів ?

8. Що таке стаття звітності? Яким критеріям вона має відповідати?

9. Які принципи формування фінансової звітності?

10. Які якісні характеристики фінансової звітності ?

11. Що таке рахунок бухгалтерського обліку? Яка його побудова?

12. Що таке активний рахунок? Яка його побудова?

13. Що таке пасивний рахунок? Яка його побудова?

14. Як визначається сальдо по рахунках: активних, пасивних?

15. Який взаємозв’язок між рахунками і балансом?

16. Що таке синтетичні рахунки?

17. Що таке аналітичні рахунки?

18. В чому суть взаємозв’язку аналітичних та синтетичних рахунків?

19. Як проводиться узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку?

20. В чому значення оборотної відомості по синтетичних рахунках?

21. В чому сутність подвійного запису на рахунках бух­галтерського обліку?

22. Що таке кореспонденція рахунків, бухгалтерська про­водка? Які види бухгалтерських проводок?

23. Що собою являє План рахунків? Яка його побудова?

24. В чому полягає сутність та значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку ?

25. Як класифікуються рахунки за економічним змістом?

26. Як класифікуються рахунки за призначенням та структурою?

27. Яке призначення позабалансових рахунків ?

28. Що таке документ? Які вимоги ставляться до скла­дання та оформлення первинних документів?

29. Які обов’язкові реквізити документу?

30. За якими ознаками класифікують документи?

31. В чому полягає перевірка документів в бухгалтерії?

32. В чому полягає бухгалтерська обробка документів?

33. Що таке документообіг? В чому значення графіку до­кументообігу?

34. В чому полягає сутність інвентаризації?

35. Які основні завдання інвентаризації?

36. Які обов’язкові випадки проведення інвентаризації?

37. Якими документами оформлюється проведення, визна­чення результатів інвентаризації, регулювання роз­біжностей?

38. Що таке оцінка? Які її види?

39. Що таке калькуляція?

Тема IV. Система бухгалтерського обліку на підприємстві

План

1. Сутність облікового циклу на підприємстві

2. Облікові регістри та їх класифікація

3. Форми бухгалтерського обліку та їх характе­ристика

4. Організація бухгалтерського обліку на підпри­ємстві.

Рекомендована література

1,2.13,15,17,18,23

 
 


Міні-лексикон:

Обліковий цикл, регістри бухгалтерського обліку, хроно­логічний запис, систематичний запис, форма бухгал­терського обліку, журнал, облікова політика, форма організації бухгалтерського обліку.


Сейчас читают про: