double arrow

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.: Закон України від 16.17.1999 р


1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.: Закон України від 16.17.1999 р. № 996-XIV.

2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ М-ва фінансів України від 24.15.1995 р. № 88.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.13.1999 р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 21.11.1999 р. № 246.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [Мінфін]: Наказ М-ва фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі­талу, зобов’язань і господарських операцій підпри­ємств і організацій [Мінфін]: Наказ від 31.11.1999 р.
№ 291.

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо­дарських операцій підприємств і організацій [Мінфін]: Наказ від 31.11.1999 р. № 291.

13. Про затвердження методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку [Мінфін]: Наказ від 29.12.2000 р. № 356.

14. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нема­теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Мінфін]: Наказ від 11.18.1994 р. № 69.

15. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КДТЕУ, 2001. – 692 с.

16. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Під­ручник для студентів вузів спеціальності 7.151116 "Облік і аудит". – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 641 с.

17. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: За ред. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К.,2003. – 266 с.

18. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с., іл.

19. Лень В.С. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 576 с.

20. Мус Герольд, Ханшман Рольф. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розв’язання / Пер. з нім. С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999.

21. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

22. Нидлз Б., и др. Принципы бухгалтерского учета /
Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д.Колдуэлл: Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

23. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 578 с.

24. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Знан­ня-Прес, 2003. – 444 с.

25. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтер­ський облік" для базової освіти студ. спеціальності "Облік і аудит". / Укл.: О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова,
О.В. Сопко, О.В. Лисенко, 2003. – 202 с.

26. www.rada.gou/ua – сайт Верховної Ради України.

27. www.dtkt.com.ua – сайт "Дебет-Кредит" від ГК.

28. www.buhgalteria.com.ua – сайт "Бухгалтерія" від "Бізнесу".


Додаток 1


Сейчас читают про: