double arrow

Філософія епохи еллінізму


Давньогрецьке слово "софітес" означає знавця, майстра, художника, мудреця. СОФІСТИ , які з'явились в Греції в У ст. до н. е., були особливими мудрецями. В цей період нагромаджений філософією обсяг знань, розробка інструментарію мислення, зміни в суспільному житті, під впливом якого формується людська особистість, зумовили наступний крок в розвитку філософської проблематики. Відбувається перехід від вивчення природи до розглядання люд и ни у всіх її багатоманітних проявах. У зв'язку з цим з'являється суб'єктивістсько-антропологічна лінія у філософії. Родоначальниками цієї традиції були софісти і Сократ.

Найвідоміший із софістів - ПРОТАГОР (480-410 рр. до н. е.). Головна теза Протагора: "Людина - міра всіх речей". Він виходив з того, що, оскільки в кожній речі можливі протилежні, взаємовиключні думки, людина не може орієнтуватися в світі: слід вибирати між двома протилежними думками.

СОКРАТ (470-399 рр. до н. е.) спочатку був учнем, а потім не­пр и миримим опонентом софістів. Мірою всіх речей для Сократа була не суб'єктивно-випадкова одинична людина, а людина як розумна, м и сляча істота, адже в мисленні знаходять своє вираження загальні закони. Сократ виступив з вимогою доказувати такі істини, які мали б загальне і об'єктивне значення. Тобто фундаментальною здатністю людини він вважав розум, мислення.
Українська філософія за радянських часів

Радянський період філософи стали розгляд, як політичну науку,яка поаинна обгрунт правильність маркитизму(хто не з нами, той проти нас).Значна кількість філософіф було репресовано певний час закритий інститут філ.. в Києві, закрито багото тем досліджень

Лише 60рр 20 ст ослабився тиск на філософію, розпоч.соціол.дослідж вивч заруб філософії опрацювання проблеми пізнання

Центром став інститут філософ академії науки укр..ім. Григорія Сковороди

Етичні пошуки в українській філософії

Розробляється у полядах представників Києво-Могилянської Академії на основі християнської моралі.Видатними діячами вважається Сковорода, який поширив ідеї досягнення щастя людини через самовиховання, а також дотримання Божих заповідей і прагнення до самовдосконалення.Центром етичних пошуків стають університети(Київ, Харків) , які поширюють ідеї західно-європейської освіти

БІЛЕТ№12Сейчас читают про: