double arrow

Додаток А


ВІДГУК КЕРІВНИКА

про роботу студента _____________________________ групи ____________

в період виконання атестаційної роботи бакалавра (дипломного проектування)

Основні позиції для оцінки Кількість балів
1 Відношення (самостійність, ініціатива, творче відношення, відповідальність)   ________________ (max. 10)
2 Ритмичность роботи (регулярність відвідин консультацій керівника, виконання основних етапів роботи в планові терміни)   ________________ (max. 10)
3. Підготовленість до виконання роботи по базових дисциплінах спеціальності і міра володіння комп'ютерною технікою   ________________ (max. 30)
4. Оцінка роботи в період виконання роботи (якість виконання, кількість виправлень, зроблених по зауваженнях керівника, невиправлені помилки)   ________________ (max. 50)

Оцінка, що виставляється керівником по кожній позиції, має бути однозначною і без уточнень

Додаткові зауваження: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Загальна оцінка:

кількість балів _____; оцінка ЕСТS ____; традиційна оцінка _______________

Керівник (посада,ПІБ): _________________________________

/Підпис/_______________________/дата/___________________


Додаток Б

РЕЦЕНЗІЯ

на атестаційну роботу студента _______________________ групи ____________

Основні позиції для оцінки Кількість балів
1 Як виділені в тексті пояснювальної записки: робота, виконана безпосередньо автором; отримані автором результати; висновки за результатами роботи   ________________ (max. 10)
2 Відповідність представленої роботи вимогам зі структури та обсягу основних частин ________________ (max. 10)
3 Якість подачі матеріалу (чіткість і ясність, послідовність і повнота викладу, логічний зв'язок частин і розділів роботи, аргументованість, наявність посилань на літературу, наявність необхідних розрахунків і кількісних оцінок, наявність ілюстрацій)   ________________ (max. 30)
4 Змістовний рівень роботи (науково-технічний рівень; оригінальність; міра використання сучасних технологій проектування, досліджень і обробки результатів)   ________________ (max. 30)
5. Якість оформлення записки пояснення (якість написання тексту, наявність орфографічних і синтаксичних помилок, оформлення ілюстрацій)   ________________ (max. 20)

Оцінка, що виставляється керівником по кожній позиції, має бути однозначною і без уточнень. При неможливості виставити таку оцінку виставляється “0”.

Додаткові зауваження: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Загальна оцінка:

кількість балів _____; оцінка ЕСТS ____; традиційна оцінка _______________

Керівник (посада,ПІБ): _________________________________

/Підпис/_______________________/дата/___________________Сейчас читают про: