double arrow

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дасципліни)

Правознавство

напряму підготовки____________________________________________(для бакалаврів)

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності _____________________________________________ (для спеціалістів)

(шифр і назва спеціальності (тей)

для спеціальності _______________________________________________ (для магістрів)

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету______________________________________

(назва інституту, факультету)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

2011 -2012


ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.030401 правознавство, для бакалаврів

„___ "________ , 20 ____ р..

Розробники:

Комаренко А.М., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)______

Кредитно-модульна система організації навчального процесу_ 1

НАЗВА ТЕМИ_ 6

Види занять, години_ 6

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ П_ 6

Всього за змістовим модулем П_ 6

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА_ 9

ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ ТА_ 11

ТЕМА 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ РОБОТИ_ 12

Тема 9.3. Правове забезпечення охорони та дисципліни праці 14

Тема 10.3. Інші види юридичної відповідальності за порушення 16

ТЕМА 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ_ 16

ТЕМА 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ РОБОТИ_ 68

Тема 10. Юридична відповідальність сторін трудового договору (контракту) 85

за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків. 85

Тема 10.3. Інші види юридичної відповідальності за порушення 95

Тема 11. Правове рнгулювання розгляду трудових спорів (1 год.) 96

ЛУКЬЯНЕНКО О.М. 139

Курсова робота студента 1 групи_ 139

4(3) курсу заочної(денної) 139

форми навчання 139

©

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

Стор.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
4. ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
5. ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
6. ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
7. ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ І КУРСОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
8. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
9. САМОСТІЙНА РОБОТА
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - Право   Нормативна  
Правознавство 6.030401
Модулів –   Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 3-й 3-4 -й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин - 162   5-6 -й 6-7 -й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента – Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 46 год. 16 год.
Практичні, семінарські
38 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
36 год. 42 год.
ІНДЗ: год.
Вид контролю: Залік / іспит
         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –

для заочної форми навчання –

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: