double arrow

Завдання №7.


З вини шофера Коцара сталася автотранспортна пригода, внаслідок якої була пошкоджена вантажна автомашина, що на­лежала автопідприємству. Автомобільна інспекція МВС наклала на Коцаря штраф і позбавила його права водіння автомашини строком на три місяці.

За ці ж дії директор підприємства оголосив Коцару догану, перевів а три місяці на ремонтні роботи і зобов'язав самому відре­монтувати машину.

Коцар вважає, що таке вирішення питання протирічить статті 61 Конституції України, якою передбачено, що «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».

Він звертається до Вас з проханням порадити, які дії автоінспекції чи директора не відпо­відають його трудовим відносинам і чи може він їх оскаржити?

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 5:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141;

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко). – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р. / http://www.rada.gov.ua

Про охорону праці: Закон України від 14.10.92р.(в ред. від 21.11.2002р.// Офіційний вісник України. – 2002. - №50. – Ст. 2234;

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36. – Ст.361;

Про оплату праці: Закон України від 25.04.95р.// Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №17. – Ст.121;

Про відпустки: Закон України від 15.11.96р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №2. – Ст.4;

Про порядок розгляду колективних трудових спорів(конфліктів): Закон України від 03.03.98р.// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №34. – Ст.227;

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст.397;

Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №32. – Ст.171;

Андриановская И.И. Сфера действия норм трудо­вого права и система правоотношении в сфере применения труда // Правоведение. — 2000. — № 5;

Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин// Право України. – 1998. - №3;

Барабаш А. К вопросу о некоторых свойствах трудового правоотношения// Гос-во и право. – 2000. - №12;

Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання// Право України. – 1999. - №2;

Вишновецька С. Трудові правовідносини як об’єкт дослідження науки трудового права// Підприємництво, госп-во и право. – 2004. - №1;

Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців// Право України. – 1997. – №1;

Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності// Право України. – 1998. - №6;
Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питання на практиці// Право України. – 1999. - №10;

Гоц О.В. Підстави виникнення трудових правовідносин з професорсько-викладацьким складом вузів// Правво україни. – 2002. - №2;

Дієсперов В. Трудові відносини в сільському господарстві України// Україна: аспекти праці. – 2005. - №2;

Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних сільгосппідприємствах, селянських(фермерських) господарствах, кооперативах // Право України. – 1997. - №6;

Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин// Право України. – 1998. - №11;

Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб'єкти, правове регулювання// Право України. – 1999. - №10;

Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах// Право України. - 2000. - №11;

Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини// Право України. - 2008. - №3;

Іванов В. Возникновение и прекращение трудовых правоотношений в системе госорганов// Человек и труд. – 2001. - №11;

Каретник О.С. Динамика трудових правовідносин за участю членів виробничих кооперативів// Держава і право, випуск 29. – 2005;

Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. – К.: Наукова думка, 1984. – 280с.;

Новак І. Сучасні проблеми законодавчого регулювання трудових відносин в Україні// Україна: аспекти праці. – 2005. - №1;

Панасюк О. Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці// Право України. – 2007. - №4;Панасюк О. Зловживання суб’єктивними трудовими правами: постановка проблеми.// Право України. – 2010. - № 3;

Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб'єктності працівників у трудових правовідносинах// Право України. – 1999. - №12;

Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах в світлі Закону України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності»// Право України. – 2000. - №9;

Процевський В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями// Право України. – 2001. - №8;

Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання// Право України. – 2002. - №9;

Сільченко С. Трудові правовідносини з молодими спеціалістами// Право України. – 1998. – №9;

Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти// Право України. – 2002. - №3;

Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин// Право України. – 2000. - №1;

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права// Право України. – 2000. - №7;

Сторожев Н.В., Чечуха Н.И. Проблемы правового регулирования трудовых отношений членов колхозов в Республике Беларусь в условиях перехода к рынку// Гос-во и право. – 1993. - №11;

Фольхольц Ю. Развитие групповых форм организации труда в трудовом праве Республики Польши// Правоведение. – 1991. - №3;

Хачатрян Г.В. Процедурные правоотношения в трудовом праве// Вестник МГУ. – Серия 11 – Право – 1991. - №5;

Хуторян Н.М. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку// Право України. – 1992. - №8;

Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовавх// Право України. – 2000. - №8;

Черленяк Н. Некоторые особенности правового регулирования труда на предприятиях, основанных на негосударственной форме собственности//Хоз-во и право. – 1997. - №2;

Щербина В.І. Загальна характеристика структури охоронних правовідносин у трудовому праві// Піжприємництво, госп-во і право. – 2005. - №3;

Ярошенко О. До питання трудової правосуб'єктності працівників// Право України. – 1999. - №3.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: