double arrow

Що є спільного і особливого при скасуванні кріпацтва на українських землях у складі Австрійської та Російської імперії в середині XIX ст.?


Падіння кріпосного права в Росії та в Австрії поклало початокформуванню та розвитку капіталістичних відносин в цих країнах. Патріархально-кріпосницька Україна відходить у минуле, народжується нова, буржуазна Україна. Зміни, які відбувалися в пореформений час в суспільно-політичному ладі України, визначалися загальними для обох імперій закономірностями. Суттєво змінилося перш за все правове становище селянства, яке стало вільним, придбало особисті і соціально-економічні права.

Не набули реального значення для селян права, визначені земською й іншими реформами. Всі вони сприяли зміцненню позицій дворянства як в економічній, так і в політичній сферах. Буржуазні реформи, що передбачали нову судову систему і буржуазні принципи судочинства, земські і міські органи місцевого самоврядування були проведені не в усіх губерніях України. Подібні процеси відбувалися і на західноукраїнських землях. Австрія в 1867 році перетворилася в Австро-Угорську імперію. Намісник у Галичині і крайовий президент на Буковині зосередили в своїх руках все управління. Поряд з урядовими органами на західноукраїнських землях існували органи крайового (сейми) і місцевого (повітові, міські і сільські ради) самоврядування, антидемократичний принцип діяльності яких полягав у роздвоєнні функцій урядового управління і самоврядування. Зміни в системі державного апарату торкнулись і системи органів суду, які було відокремлено від адміністрації. Джерела діючого права в Україні поповнилися новими нормативними актами в окремих галузях права. Отримало розвиток поліцейське і кримінальне законодавство. Дальший розвиток капіталістичних відносин в Австро-Угорщині також привів до перегляду старих і створення нових кодексів.У другій половині XIX ст. тяжким тягарем на український народ ліг національний гніт. Проте Україні вдалося зберегти мову, культуру, самобутність, все те, що становить основу державності і що в майбутньому допомогло відродженню Української держави. Незважаючи на державні кордони, активно проходив процес консолідації української нації, зростали суспільно-політичні та культурні зв'язки між західноукраїнськими і східноукраїнськими землямиСейчас читают про: