double arrow

Платоспроможність страховика. Показники платоспроможності.


Страхова платоспроможність забезпечується за рахунок двох основних джерел – коштів страхових резервів, які мають бути адекват­ними взятим зобов’язанням, і власних вільних коштів.

Забезпечення платоспроможності страховиків України контролюється згідно із ЗУ “Про стра­хування”, яким в статті 29 передбачено:

- наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика;

- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхо­вих відшкодувань;

- перевищення фактичного запасу платос­проможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Стаття 29 закону також визначає, що страхо­вики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).

Запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) стра­ховика суми нематеріальних активів і загаль­ної суми зобов'язань, у тому числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів.
На будь-яку дату фактичний запас платос­проможності страховика повинен перевищу­вати розрахунковий нормативний запас пла­тоспроможності.

Нормативний запас платоспроможності стра­ховика на звітну дату (без врахування дого­ворів страхування життя) дорівнює більшій з визначених величин, а саме:

перша - шляхом множення суми надходжень страхових премій протягом звітного періоду на 0,25. При цьому сума надходжень страхо­вих премій зменшується на 90 відсотків стра­хових премій, сплачених перестраховикам;

друга - шляхом множення суми здійснених виплат протягом звітного періоду за догово­рами страхування на 0,30. При цьому сума здійснених виплат зменшується на 90 відсотків виплат, компенсованих перестрахо­виками згідно з укладеними договорами пере­страх-ня.

Платоспроможність залежить також від розміру ресурсів страховика і зобов’язань, які бере на себе страховик. З урахуванням за­безпечення виконання зобов’язань перед страхувальниками законом передбачено: якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестраховування.Сейчас читают про: